Oznámenie č. 209/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmene v oblasti mládeže

Čiastka 42/1991
Platnosť od 31.05.1991 do28.02.1994
Zrušený 23/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 6. februára 1991.

209

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 13. septembra 1990 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmene v oblasti mládeže. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 6. februára 1991.

České znenie Dohody sa vyhlasujú súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci a výmene v oblasti mládeže

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Francúzskej republiky ďalej len „zmluvné strany“,

vedené prianím ďalej rozvíjať dvojstranné vzťahy,

presvedčené, že rozmach výmen a všestranných stykov medzi mladými ľuďmi oboch zmluvných strán vytvárajú významný vklad pre upevnenie ich vzťahov,

v snahe dať nový podnet týmto výmenám,

berúc do úvahy Kultúrnu dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky podpísanú 26. októbra 1967,

sa dohodli nasledovne:

Článok 1

1. Zmluvné strany podporujú rozvoj priateľských vzťahov medzi mladými ľuďmi oboch krajín najmä uskutočňovaním stretnutí, výmen a prehlbovania spolupráce v tejto oblasti na základe vzájomnosti.

2. Zmluvné strany podporujú spoluprácu a nadväzovanie priamych vzťahov medzi mládežníckymi združeniami, ako aj medzi orgánmi štátnej a miestnej správy aj organizáciami a inštitúciami zodpovednými za oblasť mládeže.

3. Spolupráca a výmeny v oblasti mládeže sa uskutočňujú bez rozdielu sociálneho pôvodu, politickej príslušnosti, rasy alebo náboženského vyznania.

4. Spolupráca a výmeny v oblasti mládeže sa týkajú mladých ľudí až do veku 26 rokov bez ohľadu na ich členstvo v mládežníckych združeniach.

Táto veková hranica sa nevzťahuje na odborníkov, pedagógov, kultúrnych a organizačných pracovníkov zodpovedných za oblasť mládeže.

Článok 2

Zmluvné strany napomáhajú spoluprácu a výmenu v oblasti mládeže, najmä pokiaľ ide o:

– vzájomné poznávanie kultúry, civilizácie a spôsobu života v každej z oboch krajín

– demokraciu a ľudské práva

– solidaritu a humanitárne otázky

– vzdelávanie a predovšetkým výuku jazykov

– umeleckú, športovú a záujmovú činnosť vo voľnom čase

– ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva

– ochranu životného prostredia a prírody

– mimoškolskú vedeckú a technickú činnosť

– základ ekonomických otázok a podnikateľskej činnosti

– školenie odborníkov a zodpovedných pracovníkov v združeniach mládeže a špecialistov v oblasti mládeže

– výmenu informácií a skúseností a uskutočňovanie spoločných štúdií a výskumov v oblasti mládeže

– poskytovanie informácií mladým ľuďom.

Článok 3

Mládežnícke združenia, školy a inštitúcie špecializované v oblasti mládeže iniciujú programy spolupráce a výmen. Vytvárajú, uskutočňujú ich a berú na seba zodpovednosť za ich vykonávanie.

Článok 4

Zmluvné strany sa zaväzujú napomáhať a uľahčovať spoluprácu škôl za účelom naplnenia cieľov tejto Dohody, a to predovšetkým:

– priamou spoluprácou medzi školami

– výmenami skupín žiakov sprevádzaných svojimi pedagógmi v rámci družobných stykov škôl

– dopisovaním medzi žiakmi.

Článok 5

Účastníci výmeny mládeže sú ubytovaní najmä v zariadeniach určených pre mladých ľudí, ako napr. rekreačné strediská, mládežnícke ubytovne a v podobných zariadeniach, ako aj v rodinách.

Článok 6

Zmluvné strany usilujú o to, aby do výberu účastníkov výmen podľa bydliska a do výberu miesta, v ktorých sa budú konať výmenné akcie, sa vyvážene zahrnuli všetky regióny každej krajiny.

Článok 7

Výmeny mládeže uskutočňované na základe tejto Dohody sú organizované na zásade reciprocity, bez devízového vybavenia a v súlade s predpismi prijímajúcej krajiny.

Prijímajúce mládežnícke združenia alebo inštitúcie uhradia:

– náklady pobytu (ubytovanie, stravovanie, vreckové)

– náklady na vnútroštátnu dopravu a ďalšie náklady spojené s uskutočňovaným programom.

Vysielajúce mládežnícke združenia alebo inštitúcie uhradia cestovné náklady z miesta bydliska do miesta konania výmeny a späť, včítane nákladov na poistenie spojených s touto medzinárodnou dopravou.

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zabezpečuje bezplatnú lekársku starostlivosť francúzskym účastníkom výmen po dobu pobytu na československom území pre prípad náhleho ochorenia a úrazu a dbá, aby boli poistení proti rizikám spojeným s občianskoprávnou zodpovednosťou.

Vláda Francúzskej republiky dbá, aby po dobu pobytu česko-slovenských účastníkov výmen na francúzskom území francúzske mládežnícke združenia a inštitúcie dojednali v ich prospech poistenie pre prípad náhleho ochorenia a úrazu a poistili ich proti rizikám spojeným s občianskoprávnou zodpovednosťou.

Mládežnícke združenia alebo inštitúcie, ktorých sa programy výmen a spolupráce týkajú, môžu využívať pomoc zmluvných strán v súlade s vnútroštátnymi predpismi každej krajiny.

Článok 8

Zmluvné strany vytvoria Zmiešaný výbor, ktorý je poverený uskutočňovaním tejto Dohody a zabezpečuje koordinačnú činnosť v oblasti výmen mládeže.

Zloženie Zmiešaného výboru bude ustanovené diplomatickou cestou do dvoch mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto Dohody. Zmiešaný výbor vypracuje svoj vnútorný poriadok a programy výmen a spolupráce.

Zmiešaný výbor informuje o svojich programoch Zmiešanú komisiu zriadenú podľa článku 21 Kultúrnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky z 26. októbra 1967.

Článok 9

Výmeny mladých ľudí za účelom pracovnej činnosti alebo odbornej a vedeckej stáže, ako aj činnosť v oblasti vrcholového športu, nie sú predmetom tejto Dohody.

Článok 10

Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane, že boli splnené ústavné náležitosti potrebné pre nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Dohoda nadobudne platnosť dňom prijatia druhého písomného oznámenia.

Táto Dohoda je uzavretá na päťročné obdobie. Potom bude jej platnosť mlčky predlžovaná na neobmedzenú dobu, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán kedykoľvek nevypovie v jednoročnej lehote.

Dané v Prahe 13. septembra 1990 vo dvoch vyhotoveniach česky a francúzsky, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Jiří Dienstbier v. r.

podpredseda vlády ČSFR a minister zahraničných vecí

Za vládu

Francúzskej republiky:

Roland Dumas v. r.

minister zahraničných vecí Francúzskej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.