Zákon č. 87/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990
Účinnosť od 29.03.1990

OBSAH

29.03.1990

87

29.03.1990

ZÁKON

29.03.1990

z 28. marca 1990,

29.03.1990

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník

29.03.1990

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


29.03.1990

Čl. I

29.03.1990

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb. (úplné znenie č. 70/1983 Zb.) a zákona č. 188/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

29.03.1990

1. § 13 znie:

29.03.1990

㤠13

29.03.1990

(1) Občan má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.

29.03.1990

(2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť občana alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má občan tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

29.03.1990

(3) Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.“.


29.03.1990

Čl. II

29.03.1990

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


29.03.1990

Havel v. r.

29.03.1990

Dubček v. r.

29.03.1990

Čalfa v. r.