Zákon č. 86/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990 do31.05.2008
Účinnosť od 29.03.1990 do31.05.2008
Zrušený 167/2008 Z. z.
29.03.199031.05.2008

86

29.03.199031.05.2008

ZÁKON

29.03.199031.05.2008

z 28. marca 1990,

29.03.199031.05.2008

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch

29.03.199031.05.2008

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


29.03.199031.05.2008

Čl. I

29.03.199031.05.2008

Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb., zákona SNR č. 131/1970 Zb. a zákona ČNR č. 146/1971 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

29.03.199031.05.2008

1. § 1 ods. 1 znie:

29.03.199031.05.2008

(1) V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače využívajú občania periodickú tlač a ostatné hromadné informačné prostriedky na to, aby ich prostredníctvom získavali informácie a verejne vyjadrovali svoje názory.“.

29.03.199031.05.2008

V § 1 ods. 2 sa slovo „pracujúcim“ nahrádza slovom „občanom“ a posledná veta sa vypúšťa.

29.03.199031.05.2008

2. § 2 sa vypúšťa.

29.03.199031.05.2008

3. § 4 znie:

29.03.199031.05.2008

㤠4

29.03.199031.05.2008

Periodickú tlač môžu vydávať československé právnické osoby, ako aj československí štátni občania, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Iné právnické a fyzické osoby môžu vydávať periodickú tlač len so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy Českej alebo Slovenskej republiky príslušného podľa sídla vydávateľa.“.

29.03.199031.05.2008

4. V § 6 sa slová „8 týždňov“ nahrádzajú slovami „tridsať dní“.

29.03.199031.05.2008

§ 6 písm. b) znie:

29.03.199031.05.2008

b) jeho obsahové zameranie,“.

29.03.199031.05.2008

V § 6 písm. g) sa za čiarku dopĺňa text „ak je vydávateľom jednotlivec, nemusí určiť šéfredaktora.“.

29.03.199031.05.2008

§ 6 písm. h) sa vypúšťa.

29.03.199031.05.2008

5. § 7 znie:

29.03.199031.05.2008

㤠7

29.03.199031.05.2008

(1) S vydávaním periodickej tlače sa môže začať až po registrácii. Ak prihláška nemá náležitosti podľa § 6 alebo ak sú údaje v nej neúplné alebo nepresné, orgán vykonávajúci registráciu na to toho, kto prihlášku podal, bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od jej doručenia, upozorní s tým, že konanie o registrácii sa začne po odstránení vád prihlášky.

29.03.199031.05.2008

(2) Konanie o registrácii sa začne dňom, keď orgánu vykonávajúcemu registráciu došla prihláška obsahujúca požadované náležitosti. Orgán vykonávajúci registráciu je povinný registráciu vykonať do 15 dní odo dňa, keď mu taká prihláška došla; o vykonaní registrácie vydá potvrdenie.

29.03.199031.05.2008

(3) Ak ten, kto podal prihlášku, nedostane do 30 dní odo dňa, keď prihláška došla orgánu vykonávajúcemu registráciu, potvrdenie o vykonaní registrácie ani upozornenie podľa odseku 1, je dňom registrácie deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty; o tom vydá orgán vykonávajúci registráciu tomu, kto prihlášku podal, potvrdenie.

29.03.199031.05.2008

(4) Vydávateľ je povinný oznamovať orgánu, ktorý vykonal registráciu, každú zmenu v údajoch obsiahnutých v prihláške. Zmena sa môže vykonať až potom, keď ju tento orgán zaregistroval; pritom sa ustanovenia odsekov 2 a 3 použijú obdobne.“.

29.03.199031.05.2008

6. § 8 znie:

29.03.199031.05.2008

㤠8

29.03.199031.05.2008

Registrácia stratí platnosť a oprávnenie vydávať periodickú tlač zanikne,

29.03.199031.05.2008

a) ak sa vydávanie periodickej tlače nezačne do jedného roka po vykonanej registrácii,

29.03.199031.05.2008

b) ak sa preruší vydávanie novín na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov a časopisu alebo inej periodickej tlačoviny na dobu dlhšiu ako jeden rok.“.

29.03.199031.05.2008

7. § 10 znie:

29.03.199031.05.2008

㤠10

29.03.199031.05.2008

(1) Za periodickú tlač zodpovedá vydávateľ, za ostatné hromadné informačné prostriedky príslušná organizácia, na ktorú sa vzťahujú všetky ďalšie ustanovenia platné pre vydávateľa.

29.03.199031.05.2008

(2) Z poverenia vydávateľa riadi hromadný informačný prostriedok šéfredaktor. Ďalej sa na riadení hromadného informačného prostriedku môže podieľať redakčná rada. Rozsah jej účasti na riadení hromadného informačného prostriedku, jej zodpovednosť, spôsob vymenúvania a odvolávania jej členov určí vydávateľ.

29.03.199031.05.2008

(3) Ak vydávateľ určí šéfredaktora, zodpovedá vydávateľovi za obsah jednotlivého vydania hromadného informačného prostriedku, najmä potom za to, aby obsah hromadného informačného prostriedku neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov a organizácií.

29.03.199031.05.2008

(4) Ak plní pri niektorých hromadných informačných prostriedkoch úlohy šéfredaktora zástupca šéfredaktora, vedúci redaktor alebo predseda redakčnej rady, vzťahujú sa na nich všetky ustanovenia platné pre šéfredaktora.

29.03.199031.05.2008

(5) Nedotknutá zostáva zodpovednosť autorov informácií vyplývajúca z platných predpisov.“.

29.03.199031.05.2008

8. § 11 znie:

29.03.199031.05.2008

㤠11

29.03.199031.05.2008

Šéfredaktorom alebo redaktorom môže byť ten, kto je na to občiansky a odborne spôsobilý.“.

29.03.199031.05.2008

9. § 12 znie:

29.03.199031.05.2008

㤠12

29.03.199031.05.2008

Šéfredaktor a ostatní redaktori požívajú pri výkone svojej činnosti ochranu podľa platných predpisov proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich činnosti.“.

29.03.199031.05.2008

10. § 13 ods. 1 sa vypúšťa.

29.03.199031.05.2008

Odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

29.03.199031.05.2008

11. § 21 znie:

29.03.199031.05.2008

㤠21

29.03.199031.05.2008

O spôsobe rozširovania periodickej tlače rozhodujú vydávatelia.“.

29.03.199031.05.2008

12. V § 23 sa koniec ustanovenia za zátvorkou upravuje takto: „... sú zakázané, ak ich obsah propaguje násilie a vojnu, fašistickú alebo nacistickú ideológiu, rasovú diskrimináciu alebo inak odporuje ľudskosti alebo útočí proti celistvosti republiky a základom jej ústavného zriadenia alebo porušuje medzinárodné dohody.“.

29.03.199031.05.2008

13. Do časti IX „Záverečné ustanovenia“ sa vkladá § 26a, ktorý znie:

29.03.199031.05.2008

㤠26a

29.03.199031.05.2008

Práva a povinnosti šéfredaktora podľa tohto zákona má jednotlivec, ktorý periodickú tlač vydáva, ak inú osobu ako šéfredaktora neustanovil (§ 10 ods. 2).“.


29.03.199031.05.2008

Čl. II

29.03.199031.05.2008

Zrušuje sa zákon č. 127/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov.

29.03.199031.05.2008

Čl. III

29.03.199031.05.2008

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


29.03.199031.05.2008

Havel v. r.

29.03.199031.05.2008

Dubček v. r.

29.03.199031.05.2008

Čalfa v. r.