1. 1. 1991

496

1. 1. 1991

ÚSTAVNÝ ZÁKON

1. 1. 1991

zo 16. novembra 1990

1. 1. 1991

o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

1. 1. 1991

Po uchopení moci v roku 1948 považovala Komunistická strana Česko-Slovenska štát za svoje vlastníctvo a s majetkom všetkého ľudu nakladala ako s vlastným. Na čiastočné odstránenie následkov tohto stavu sa Federálne zhromaždenie uznieslo takto:


1. 1. 1991

§ 1

1. 1. 1991

(1) Komunistická strana Čiech a Moravy, Komunistická strana Slovenska – Strana demokratickej ľavice a Komunistická strana Česko-Slovenska, ich orgány a organizačné zložky sú povinné do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona vydať štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republike nehnuteľné aj hnuteľné veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ktoré mala bývalá Komunistická strana Česko-Slovenska v držaní k 31. decembru 1989. Ak ide o nehnuteľné veci, zapisuje sa od účinnosti tohto ústavného zákona v evidencii nehnuteľností ako ich vlastník Česká a Slovenská Federatívna Republika.

1. 1. 1991

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na hnuteľné veci tvoriace súčasť kancelárskeho a obdobného vybavenia, ktorých obstarávacia cena nebola vyššia ako 5000 Kčs.

1. 1. 1991

(3) Ak nie sú veci a majetkové práva uvedené v odseku 1 ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona v držaní politických strán uvedených v odseku 1 alebo ich orgánov a organizačných zložiek, sú tieto politické strany povinné vydať do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republike peňažnú sumu zodpovedajúcu cene týchto vecí alebo majetkových práv k 31. decembru 1989, pokiaľ nejde o veci alebo majetkové práva, ktoré boli štátu vydané už pred dňom účinnosti tohto ústavného zákona.

1. 1. 1991

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na veci, peňažné prostriedky a majetkové práva, ktoré boli bezplatne prevedené do vlastníctva iných osôb s povolením Federálneho ministerstva financií.1)

1. 1. 1991

§ 2

1. 1. 1991

Podniky a hospodárske zariadenia Komunistickej strany Čiech a Moravy, Komunistickej strany Slovenska – Strany demokratickej ľavice a Komunistickej strany Česko-Slovenska2) prechádzajú dňom účinnosti tohto ústavného zákona bez náhrady do vlastníctva štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

1. 1. 1991

§ 3

1. 1. 1991

(1) Archiválie3) vo vlastníctve politických strán uvedených v § 1 ods. 1 prechádzajú dňom účinnosti tohto ústavného zákona bez náhrady do vlastníctva štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, či sú uložené vo vlastných archívoch týchto politických strán alebo inde.

1. 1. 1991

(2) Ostatné písomné, obrazové, zvukové a iné záznamy, ktoré vzišli z činnosti bývalej Komunistickej strany Česko-Slovenska do 30. novembra 1989, ktoré s jej činnosťou v tejto dobe súvisia alebo ktoré jej v tejto dobe došli a ktoré sú vo vlastníctve politických strán uvedených v § 1 ods. 1, prechádzajú dňom účinnosti tohto ústavného zákona bez náhrady do vlastníctva štátu – Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

1. 1. 1991

(3) Politické strany uvedené v § 1 ods. 1, ich orgány a organizačné zložky sú povinné archiválie uvedené v odseku 1 a záznamy uvedené v odseku 2 odovzdať do 30 dní od účinnosti tohto ústavného zákona

1. 1. 1991

a) Štátnemu ústrednému archívu v Prahe, ak sa týkajú činnosti Ústredného výboru bývalej Komunistickej strany Česko-Slovenska,

1. 1. 1991

b) Štátnemu ústrednému archívu Slovenskej republiky, ak sa týkajú činnosti Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska,

1. 1. 1991

c) príslušnému štátnemu oblastnému archívu, ak sa týkajú činnosti orgánov, organizácií a organizačných zložiek bývalej Komunistickej strany Česko-Slovenska (Komunistickej strany Slovenska) pôsobiacich na územnom obvode štátneho oblastného archívu.

1. 1. 1991

§ 4

1. 1. 1991

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky upraví po dohode s vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky podrobnosti a postup pri vykonávaní tohto ústavného zákona.

1. 1. 1991

§ 5

1. 1. 1991

Odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona sa na politické strany uvedené v § 1 ods. 1 nevzťahuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií v znení neskorších predpisov.

1. 1. 1991

§ 6

1. 1. 1991

Tento ústavný zákon sa nevzťahuje na nehnuteľné veci vo vlastníctve štátu, ktoré boli podľa hospodárskej zmluvy odovzdané bezplatne Komunistickej strane Česko-Slovenska do trvalého užívania.4)


1. 1. 1991

§ 7

1. 1. 1991

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


1. 1. 1991

Havel v. r.

1. 1. 1991

Dubček v. r.

1. 1. 1991

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1. 1. 1991

1) § 1 ods. 4 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií v znení neskorších predpisov.

1. 1. 1991

2) § 102 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 80/1989 Zb.).
§ 7 zákona č. 15/1990 Zb. o politických stranách.

1. 1. 1991

3) Zákon Českej národnej rady č. 97/1974 Zb. o archívnictve.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

1. 1. 1991

4) § 70 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 80/1989 Zb.).
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 212/1990 Zb. o odňatí nehnuteľného majetku štátu v trvalom užívaní Komunistickej strany Česko-Slovenska.