Zákon č. 404/1990 Zb.Zákon o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 69/1990
Platnosť od 10.10.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 15.10.1990 do28.02.1994
Zrušený 37/1994 Z. z.
15.10.199028.02.1994

404

15.10.199028.02.1994

ZÁKON

15.10.199028.02.1994

z 2. októbra 1990

15.10.199028.02.1994

o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

15.10.199028.02.1994

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


15.10.199028.02.1994

§ 1

15.10.199028.02.1994

(1) Udelením alebo zapožičaním štátnych vyznamenaní Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „vyznamenania“) štát oceňuje vynikajúce občianské zásluhy o budovanie slobodnej demokratickej spoločnosti, výsledky práce, úsilie o obranu vlasti a hrdinské a výnimočné činy.

15.10.199028.02.1994

(2) Vyznamenania sú rady a medaily.

15.10.199028.02.1994

(3) Vyznamenania sa udeľujú alebo zapožičiavajú jednotlivcom; výnimočne sa môžu udeliť alebo zapožičať vojenským útvarom majúcim zástavu.

15.10.199028.02.1994

§ 2

15.10.199028.02.1994

Najvyšším vyznamenaním Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je Rad Bieleho leva; udeľuje sa občanom iných štátov, ktorí sa významne zaslúžili o Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

15.10.199028.02.1994

§ 3

15.10.199028.02.1994

Zriaďuje sa Rad Tomáša Garrigue Masaryka ako vyznamenanie osôb, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva.

15.10.199028.02.1994

§ 4

15.10.199028.02.1994

Zriaďuje sa Rad Milana Rastislava Štefánika ako vyznamenanie osôb, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o obranu a bezpečnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

§ 5

15.10.199028.02.1994

Zriaďuje sa Medaila Za hrdinstvo ako vyznamenanie osôb, ktoré sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo značných materiálnych hodnôt.

15.10.199028.02.1994

§ 6

15.10.199028.02.1994

Zriaďuje sa Medaila Za zásluhy ako vyznamenanie osôb, ktoré sa zaslúžili o blaho štátu alebo obce.

15.10.199028.02.1994

§ 7

15.10.199028.02.1994

Podrobnosti o udeľovaní a zapožičiavaní vyznamenaní uvedených v § 2 až 6 upravujú stanovy jednotlivých radov a medailí, ktoré sú súčasťou tohto zákona.

15.10.199028.02.1994

§ 8

15.10.199028.02.1994

Právo udeľovať, zapožičiavať alebo odnímať vyznamenania prislúcha prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

§ 9

15.10.199028.02.1994

Návrhy na udelenie, zapožičanie alebo odňatie vyznamenaní môžu prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky predkladať predsedníctva zákonodarných zborov, vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky.

15.10.199028.02.1994

§ 10

15.10.199028.02.1994

Vyznamenania udelené alebo zapožičané prezidentom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže odovzdať v jeho mene osoba ním poverená.

15.10.199028.02.1994

§ 11

15.10.199028.02.1994

Vyznamenaný dostane insígnie vyznamenania a listinu o jeho udelení alebo zapožičaní. Ak sa udeľuje alebo zapožičiava vyznamenanie in memoriam, dostanú pozostalí listinu o udelení alebo zapožičaní vyznamenania.

15.10.199028.02.1994

§ 12

15.10.199028.02.1994

(1) Insígnie vyznamenania je oprávnený nosiť iba vyznamenaný.

15.10.199028.02.1994

(2) Vracanie radových insígnií upravujú stanovy príslušného radu.

15.10.199028.02.1994

§ 13

15.10.199028.02.1994

Kto zneužije alebo neoprávnene nosí vyznamenanie alebo kto neoprávnene vyhotoví napodobeninu vyznamenania alebo ju nosí, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 10 000,– Kčs.1)

15.10.199028.02.1994

§ 14

15.10.199028.02.1994

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže nariadením zriadiť medaily pre príslušníkov ozbrojených síl a zborov.

15.10.199028.02.1994

§ 15

15.10.199028.02.1994

Rady, medaily a iné dekorácie sa nosia v tomto poradí:

15.10.199028.02.1994

a) Rad Tomáša Garrigue Masaryka a Rad Milana Rastislava Štefánika v poradí v akom boli zapožičané,

15.10.199028.02.1994

b) rady Českej republiky a Slovenskej republiky,

15.10.199028.02.1994

c) česko-slovenské rady, ktorých zapožičiavanie sa ukončilo,

15.10.199028.02.1994

d) zahraničné rady v poradí, v akom boli zapožičané,

15.10.199028.02.1994

e) Medaila Za hrdinstvo,

15.10.199028.02.1994

f) Medaila Za zásluhy,

15.10.199028.02.1994

g) ďalšie česko-slovenské dekorácie,

15.10.199028.02.1994

h) ďalšie zahraničné dekorácie v poradí v akom boli zapožičané alebo udelené.

15.10.199028.02.1994

§ 16

15.10.199028.02.1994

Odo dňa účinnosti tohto zákona sa nemôžu priznávať, vyplácať alebo poskytovať žiadne materiálne požitky alebo iné výhody súvisiace s udelením alebo zapožičaním vyznamenaní, čestných titulov alebo iných obdobných ocenení.


15.10.199028.02.1994

§ 17

15.10.199028.02.1994

Zrušujú sa:

15.10.199028.02.1994

1. zákon č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní,

15.10.199028.02.1994

2. vládne nariadenie č. 10/1961 Zb. o udeľovaní Československého radu Bieleho leva,

15.10.199028.02.1994

3. zákon č. 152/1976 Zb. o zriadení Radu priateľstva,

15.10.199028.02.1994

4. vládne nariadenie č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“,

15.10.199028.02.1994

5. vládne nariadenie č. 82/1960 Zb. o oprave vládneho nariadenia č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“,

15.10.199028.02.1994

6. vládne nariadenie č. 14/1953 Zb., ktorým sa zakladá „Rad budovania socialistickej vlasti“,

15.10.199028.02.1994

7. vládne nariadenie č. 5/1955 Zb. o Rade Klementa Gottwalda – za budovanie socialistickej vlasti,

15.10.199028.02.1994

8. vládne nariadenie č. 30/1951 Zb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce“, v znení vyhlášky č. 41/1951 Zb. a zákona č. 38/1977 Zb.,

15.10.199028.02.1994

9. vládne nariadenie č. 34/1949 Zb., ktorým sa zriaďuje Rad 25. februára 1948,

15.10.199028.02.1994

10. zákonné opatrenie č. 9/1973 Zb. o Rade Víťazného februára,

15.10.199028.02.1994

11. vládne nariadenie č. 24/1955 Zb., ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce“, „Rad Červenej hviezdy práce“ a vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ a „Za pracovnú obetavosť“,

15.10.199028.02.1994

12. vyhláška predsedu vlády č. 26/1955 Zb., ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce“, „Rad Červenej hviezdy práce“ a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ a „Za pracovnú obetavosť“,

15.10.199028.02.1994

13. zákon č. 56/1963 Zb. o národných umelcoch,

15.10.199028.02.1994

14. vládne nariadenie č. 55/1953 Zb. o zaslúžilých umelcoch,

15.10.199028.02.1994

15. vládne nariadenie č. 73/1953 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov a Stanovy pre vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského“ tvoriace prílohu tohto vládneho nariadenia,

15.10.199028.02.1994

16. vládne nariadenie č. 47/1954 Zb. o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve a Stanovy vyznamenania „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu“ tvoriace prílohu tohto vládneho nariadenia,

15.10.199028.02.1994

17. § 1, § 2 ods. 1, § 3, § 6 ods. 1 a 2, § 7 časť vety pred bodkočiarkou, § 8 ods. 1 a 3, § 9 a 10 vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. o čestných uznaniach v telesnej výchove,

15.10.199028.02.1994

18. vládne nariadenie č. 6/1955 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina Československej republiky“ a zakladajú Rad červenej zástavy, Rad červenej hviezdy, medaila Za zásluhy o obranu vlasti a medaila Za službu vlasti,

15.10.199028.02.1994

19. vládne nariadenie č. 52/1958 Zb., ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti,

15.10.199028.02.1994

20. zákon č. 162/1969 Zb. o vyznamenaní Za zásluhy o Ľudové milície,

15.10.199028.02.1994

21. zákonné opatrenie č. 16/1970 Zb. o zriadení medaily Za upevňovanie priateľstva v zbrani,

15.10.199028.02.1994

22. zákonné opatrenie č. 15/1978 Zb., ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR“,

15.10.199028.02.1994

23. zákon č. 22/1975 Zb. o udieľaní Československej novinárskej ceny,

15.10.199028.02.1994

24. zákon č. 153/1976 Zb. o zriadení medaily Za obetavú prácu pre socializmus,

15.10.199028.02.1994

25. vládne nariadenie č. 68/1959 Zb. o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Národného divadla“, „čestný člen Národného divadla v Prahe“ a „zaslúžilý pracovník Národného divadla“,

15.10.199028.02.1994

26. zákon SNR č. 10/1964 Zb. o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla“ a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla“,

15.10.199028.02.1994

27. vládne nariadenie č. 159/1964 Zb. o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie“ a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie“,

15.10.199028.02.1994

28. zákon SNR č. 136/1965 Zb. o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie“ a „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie“,

15.10.199028.02.1994

29. vládne nariadenie č. 99/1968 Zb. o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR“,

15.10.199028.02.1994

30. vládne nariadenie č. 153/1968 Zb. o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý vysokoškolský profesor“,

15.10.199028.02.1994

31. nariadenie vlády SSR č. 82/1970 Zb. o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry“ a „vzorný pracovník kultúry“,

15.10.199028.02.1994

32. nariadenie vlády ČSR č. 25/1971 Zb. o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry“ a „vzorný pracovník kultúry“,

15.10.199028.02.1994

33. nariadenie vlády ČSSR č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR“, v znení nariadenia vlády ČSSR č. 6/1972 Zb.,

15.10.199028.02.1994

34. nariadenie vlády ČSSR č. 52/1976 Zb. o udieľaní čestných titulov „zaslúžilý vynálezca“ a „zaslúžilý zlepšovateľ“,

15.10.199028.02.1994

35. nariadenie vlády ČSSR č. 79/1976 Zb. o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“,

15.10.199028.02.1994

36. nariadenie vlády SSR č. 80/1978 Zb., ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva,

15.10.199028.02.1994

37. nariadenie vlády ČSR č. 76/1982 Zb., ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za zásluhy o rozvoj školstva,

15.10.199028.02.1994

38. nariadenie vlády ČSSR č. 109/1988 Zb. o zriadení medaily Za zásluhy o Československú ľudovú armádu,

15.10.199028.02.1994

39. vládne nariadenie č. 265/1948 Zb. o vyznamenaniach Za zásluhy o výstavbu štátu a Za vynikajúce pracovné výkony,

15.10.199028.02.1994

40. vládne nariadenie č. 30/1949 Zb., ktorým sa dopĺňajú predpisy o niektorých vyznamenaniach.

15.10.199028.02.1994

§ 18

15.10.199028.02.1994

Odo dňa účinnosti tohto zákona nemožno udeľovať alebo zapožičiavať rady, medaily alebo iné obdobné ocenenia podľa doterajších právnych predpisov; tým nie je dotknuté právo nosiť insígnie týchto radov, medailí alebo iných obdobných ocenení.

15.10.199028.02.1994

§ 19

15.10.199028.02.1994

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990.


15.10.199028.02.1994

Havel v. r.

15.10.199028.02.1994

Dubček v. r.

15.10.199028.02.1994

Čalfa v. r.


15.10.199028.02.1994

Príloha č. 1 zákona č. 404/1990 Zb.

15.10.199028.02.1994

STANOVY RADU BIELEHO LEVA

15.10.199028.02.1994

Článok 1

15.10.199028.02.1994

Rad Bieleho leva udeľuje prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky výhradne občanom iných štátov, ktorí sa o túto republiku významne zaslúžili.

15.10.199028.02.1994

Článok 2

15.10.199028.02.1994

Prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prislúchajú radové insígnie I. triedy, včítane radovej reťaze.

15.10.199028.02.1994

Článok 3

15.10.199028.02.1994

(1) Rad Bieleho leva má päť tried, z ktorých I. trieda je najvyššia. Pri udeľovaní jednotlivých radových tried je smerodatná miera zásluh. S insígniami I. triedy radu môže byť hlavám iných štátov udelená i radová reťaz.

15.10.199028.02.1994

(2) Rad Bieleho leva má 2 skupiny – občiansku a vojenskú.

15.10.199028.02.1994

Článok 4

15.10.199028.02.1994

(1) Radovým odznakom Radu Bieleho leva je granátovočervenosmaltovaná päťdielna hviezdica. Diely hviezdice sú navzájom spojené lipovými lístkami so stopkami smerujúcimi ku stredu hviezdice. Na stredovom medailóne hviezdice je na líci korunovaný, dvojchvostý, strieborný lev presahujúci do jednotlivých dielov. Na rube je do stredu hviezdice položený medailón, v ktorého terči je znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vo zvýšenom zlatom medzikruží modrý opis „VERITAS VINCIT“ dole oddelený modrým lipovým lístkom. Na prostredný najvyšší diel je pohyblivo prichytený prevýšený záves v podobe oválneho lipového venca prekríženého pri občianskej skupine palmovými listami, pri vojenskej skupine skríženými mečmi hrotmi hore. Znak, záves, medzikružie, rámovanie hviezdice a lipové lístky sú zo žltého kovu.

15.10.199028.02.1994

(2) Insígnie I. triedy radu tvoria klenot na veľkostuhe nosenej od pravého pleca k ľavému boku a hviezda nosená na ľavej strane hrude. Klenot tvorí radový odznak s priemerom 68 mm, lipový veniec závesu má rozmery 35 x 25 mm. Veľkostuha je 100 mm široká červeno-bielo-červeno-bielo-červená v pomere 5 : 15 : 60 : 15 : 5, v mieste prekríženia je našitá kokarda prekrývajúca kotvu na zavesenie klenotu. Červená farba všetkých stúh má šarlátový odtieň. Hviezda je osemcípa, strieborná, lúčová, lesklá s priemerom 90 mm, do stredu je položený granátovočervený medailón, v ktorého terči je plastický korunovaný, dvojchvostý, strieborný lev a v medzikruží strieborný opis „VERITAS VINCIT“, oddelený dole strieborným lipovým lístkom. Na rube hviezdy je v šošovke znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

(3) Radová reťaz sa skladá z dvadsiatich článkov spojených po obvode vždy dvoma retiazkami. Stredový závesný článok na klenot tvorí bielosmaltovaný monogram „ČSFR“. Ďalšie články striedavo symbolizujú spojenie českého a slovenského národa v spoločnom štáte. Rozmery závesného článku sú 40 x 30 mm, reťaz je zo silne zlateného striebra, hrúbka článkov je 2 mm.

15.10.199028.02.1994

(4) Insígnie II. triedy radu tvoria radový odznak na náhrdelníkovej stuhe a menšia hviezda nosená na pravej strane hrude. Radový odznak má priemer 62 mm, záves má rozmery 30 x 20 mm a je doplnený zvislou granátovosmaltovanou závesnou lichobežníkovou sponou s rozmermi 35 x 8 x 4 mm. Náhrdelníková stuha je 45 mm široká červeno-bielo-červeno-bielo-červená v pomere 3 : 7 : 25 : 7 : 3. Hviezda je rovnaká ako pri I. triede, ale s priemerom 70 mm. Na rube hviezdy je v šošovke znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

(5) Insígnie III. triedy radu sú rovnaké ako pri II. triede, ale bez hviezdy.

15.10.199028.02.1994

(6) Insígnie IV. triedy radu tvoria radový odznak s priemerom 45 mm, záves je s rozmermi 20 x 15 mm. Odznak je zavesený na náprsnej prievlečnej stuhe širokej 38 mm s rozetou s priemerom 20 mm, stuha je červeno-bielo-červeno-bielo-červená v pomere 2 : 6 : 22 : 6 : 2.

15.10.199028.02.1994

(7) Insígnie V. triedy radu sú okrem smaltovaných častí zo striebra a náprsná prievlečná stuha je bez rozety. Inak sú rovnaké ako insígnie IV. triedy.

15.10.199028.02.1994

(8) Pokiaľ sa na rovnošatách nenosia radové insígnie „in natura“, nahrádzajú sa stužkami s rozmerom 38 x 10 mm doplnenými podľa tried: I. trieda strieborná miniatúra leva s dvoma lipovými lístkami, II. trieda strieborná miniatúra leva, III. trieda rozeta so zlatou ozdobnou podložkou, IV. trieda rozeta, V. trieda len stužka.

15.10.199028.02.1994

(9) Na občianskom odeve sa nosia v gombíkovej dierke ľavej chlopne diferencované rozety podľa tried, a to: I. trieda s levom a ozdobnou zlatou podložkou, II. trieda s levom a striebornou ozdobnou podložkou, III. trieda so zlatou ozdobnou podložkou, IV. trieda so striebornou podložkou, V. trieda bez podložky. Rozety majú priemer 20 mm.

15.10.199028.02.1994

(10) Matričné čísla sa umiestňujú na rub závesu radového odznaku, na rub závesného článku reťaze a na horný okraj šošovky na rube hviezdy.

15.10.199028.02.1994

Článok 5

15.10.199028.02.1994

(1) Nositeľovi radu sa odovzdávajú číslované radové insígnie s číslovanou listinou. Udelené insígnie nižšej triedy sa pri udelení vyššej triedy nevracajú a zostávajú ich nositeľovi.

15.10.199028.02.1994

(2) Po smrti nositeľa radu zostávajú všetky radové insígnie a listiny pozostalej rodine. Ak pozostalých niet, vracajú sa Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

Článok 6

15.10.199028.02.1994

Veci Radu Bieleho leva spravuje Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

Príloha č. 2 zákona č. 404/1990 Zb.

15.10.199028.02.1994

STANOVY RADU TOMÁŠA GARRIGUE MASARYKA

15.10.199028.02.1994

Rad Tomáša Garrigue Masaryka (ďalej len „Rad T. G. M.“) zapožičiava prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky osobám, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva.

15.10.199028.02.1994

Článok 1

15.10.199028.02.1994

Prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prislúchajú radové insígnie I. triedy, ktoré mu po skončení úradu môžu byť uznesením Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zapožičané doživotne.

15.10.199028.02.1994

Článok 2

15.10.199028.02.1994

(1) Radovým dňom je 28. október – deň vzniku samostatného spoločného štátu Čechov a Slovákov.

15.10.199028.02.1994

(2) Rad T. G. M. zapožičiava prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky výhradne v radový deň.

15.10.199028.02.1994

Článok 3

15.10.199028.02.1994

Rad T. G. M. zapožičiava prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky občanom za mimoriadne vynikajúce uvedené zásluhy, predovšetkým v oblasti politiky, správy štátu, rozvoja národného hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva a ďalej potom za významné preslávenie vlasti v zahraničí.

15.10.199028.02.1994

Článok 4

15.10.199028.02.1994

(1) Rad T. G. M. má päť tried, z ktorých I. trieda je najvyššia.

15.10.199028.02.1994

(2) Po smrti osoby, ktorej bol rad zapožičaný, sa číslované insígnie vracajú Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

Článok 5

15.10.199028.02.1994

(1) Radovým odznakom Radu T. G. M. je modrosmaltovaná hviezdica. Do stredu hviezdice je položený modrý medailón s plastickým portrétom prezidenta T. G. Masaryka. Na rube hviezdice je do stredu položený medailón, v ktorého terči je znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a v bielom medzikruží radové heslo „VĚRNI ZŮSTANEME“ a lipový lístok. Na prostrednom najvyššom diele je prichytený prevýšený záves v podobe mierne oválneho lipového venca. Portrét, znak, záves, heslo a rámovanie hviezdice sú zo žltého kovu.

15.10.199028.02.1994

(2) Insígnie I. triedy radu tvoria klenot na veľkostuhe nosenej od pravého pleca k ľavému boku a hviezda nosená na ľavej strane hrude. Klenot tvoria radový odznak s priemerom 68 mm, lipový veniec závesu má rozmery 35 x 25 mm. Veľkostuha je 100 mm široká, červeno-bielo-modro-bielo-červená v pomere 5 : 40 : 10 : 40 : 5. Hviezda je osemcípa, strieborná, lúčová s priemerom 90 mm, do stredu je položený modrý medailón s portrétom T. G. Masaryka a s bielym medzikružím s heslom „VĚRNI ZŮSTANEME“ a lipovým lístkom. Rámovanie medzikružia, portrét, heslo a lipový lístok sú zo žltého kovu. Na rube hviezdy je v šošovke znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

(3) Insígnie II. triedy radu tvoria radový odznak na náhrdelníkovej stuhe a menšia hviezda nosená na pravej strane hrude. Radový odznak má priemer 62 mm, záves má rozmery 30 x 20 mm a je doplnený zvislou, modrosmaltovanou, závesnou sponou s rozmermi 30 x 4 mm. Náhrdelníková stuha je 45 mm široká, červeno-bielo-modro-bielo-červená v pomere 2 : 18 : 5 : 18 : 2. Hviezda je štvorcípa, strieborná, lúčová s priemerom 70 mm, do stredu je položený modrý medailón s portrétom T. G. Masaryka a s bielym medzikružím s heslom „VĚRNI ZŮSTANEME“ a lipovým lístkom. Rámovanie medzikružia, portrét, heslo a lipový lístok sú zo žltého kovu. Na rube hviezdy je v šošovke znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

(4) Insígnie III. triedy radu sú rovnaké ako pri II. triede, ale bez hviezdy.

15.10.199028.02.1994

(5) Insígnie IV. triedy radu tvoria radový odznak s priemerom 45 mm, záves je s rozmermi 20 x 15 mm. Odznak je zavesený na náprsnej prievlečnej stuhe širokej 38 mm s rozetou s priemerom 30 mm, stuha je červeno-bielo-modro-bielo-červená v pomere 2 : 15 : 4 : 15 : 2.

15.10.199028.02.1994

(6) Insígnie V. triedy radu sú rovnaké ako insígnie IV. triedy, ale stuha je bez rozety.

15.10.199028.02.1994

(7) Pokiaľ sa na rovnošatách nenosia insígnie Radu T. G. M. „in natura“, nahrádzajú sa stužkami s rozmermi 38 x 10 mm doplnenými podľa tried: I. trieda osemcípa hviezda, II. trieda štvorcípa hviezda, III. trieda hviezdica, IV. trieda rozeta, V. trieda iba stužka.

15.10.199028.02.1994

(8) Na občianskom odeve sa nosí v gombíkovej dierke ľavej chlopne rozeta diferencovaná ozdobnou podložkou podľa jednotlivých tried, a to: I. trieda zlatá široká, II. trieda zlatá úzka, III. trieda strieborná široká, IV. trieda strieborná úzka, V. trieda bez podložky. Rozety majú priemer 20 mm.

15.10.199028.02.1994

(9) Matričné čísla sa umiestňujú na rub závesu radového odznaku a na horný okraj šošovky na rube hviezdy.

15.10.199028.02.1994

Článok 7

15.10.199028.02.1994

Pri slávnostných príležitostiach sa radové insígnie nosia „in natura“, a to len insígnie najvyššej zapožičanej triedy. Pri iných príležitostiach sa nosí zodpovedajúca rozeta na chlopni. Rad „in natura“ ani rozetu nemožno nosiť na plášti alebo na športovom odeve.

15.10.199028.02.1994

Článok 8

15.10.199028.02.1994

Insígnie radu i jeho stužky sa nosia na ľavej strane pŕs.

15.10.199028.02.1994

Článok 9

15.10.199028.02.1994

Veci Radu T. G. M. spravuje Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

Príloha č. 3 zákona č. 404/1990 Zb.

15.10.199028.02.1994

STANOVY RADU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

15.10.199028.02.1994

Vojenský rad Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „Rad M. R. Štefánika“) zapožičiava prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky osobám, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o obranu a bezpečnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

Článok 1

15.10.199028.02.1994

Prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prislúchajú radové insígnie I. triedy, ktoré mu po skončení úradu môžu byť uznesením Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zapožičané doživotne.

15.10.199028.02.1994

Článok 2

15.10.199028.02.1994

(1) Radovým dňom je 8. máj – deň ukončenia druhej svetovej vojny v Európe.

15.10.199028.02.1994

(2) Rad M. R. Štefánika zapožičiava prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky výhradne v radový deň.

15.10.199028.02.1994

Článok 3

15.10.199028.02.1994

Rad M. R. Štefánika zapožičiava prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť štátu, za vynikajúcu veliteľskú a bojovú činnosť a za vedeckú a odbornú prácu vojenského a branného charakteru vojakom, príslušníkom ozbrojených zborov a ďalším pracovníkom týchto zložiek a práporom vojenských útvarov.

15.10.199028.02.1994

Článok 4

15.10.199028.02.1994

(1) Rad M. R. Štefánika má päť tried, z ktorých prvá je najvyššia.

15.10.199028.02.1994

(2) Pri zapožičaní radu sa odovzdávajú číslované radové insígnie a číslovaná listina. Po smrti osoby, ktorej sa rad zapožičal, sa číslované insígnie vracajú Kancelárii prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

Článok 5

15.10.199028.02.1994

(1) Radovým odznakom Radu M. R. Štefánika je biela päťdielna hviezdica vpísaná do kruhu; medzi jednotlivými dielmi sú rovnaké kruhové medzery. Medzeru medzi oboma hornými dielmi uzaviera valcové uško s prevýšeným závesom v podobe lipového venca so skríženými mečmi hrotmi hore. Do stredu hviezdice je na líci položený modrý medailón s plastickým poprsím M. R. Štefánika. Na rube hviezdice je do stredu položený medailón, v ktorého terči je znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a v bielom medzikruží radové heslo „VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ“ a 3 lipové lístky. Poprsie, znak, záves, heslo, lipový lístok a rámovanie hviezdice sú zo žltého kovu.

15.10.199028.02.1994

(2) Insígnie I. triedy radu tvoria klenot na veľkostuhe nosenej od pravého pleca k ľavému boku a hviezda nosená na ľavej strane hrude. Klenot tvorí radový odznak s priemerom 68 mm, záves s mečmi a vencom má rozmery 35 x 25 mm. Veľkostuha je 100 mm široká, bielo-modro-červeno-modro-biela v pomere 5 : 40 : 10 : 40 : 5. Hviezda je desaťcípa strieborná s priemerom 90 mm, do stredu je položený radový odznak doplnený bielym medzikružím s heslom „VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ“ a 3 lipovými lístkami. Priemer odznaku je 68 mm. Na rube hviezdy je v šošovke znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

(3) Insígnie II. triedy radu tvoria radový odznak na náhrdelníkovej stuhe a menšia hviezda nosená na pravej strane hrude. Radový odznak má priemer 62 mm, záves má rozmery 30 x 20 mm a je doplnený zvislou, bielosmaltovanou závesnou sponou s rozmermi 30 x 4 mm. Náhrdelníková stuha je 45 mm široká, bielo-modro-červeno-modro-biela v pomere 2 : 18 : 5 : 18 : 2. Hviezda je päťcípa strieborná s priemerom 62 mm, do stredu je položený radový odznak doplnený bielym medzikružím s radovým heslom „VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ“ a 3 lipovými lístkami. Priemer odznaku je 62 mm. Na rube hviezdy je v šošovke znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

(4) Insígnie III. triedy radu sú rovnaké ako pri II. triede, ale bez hviezdy.

15.10.199028.02.1994

(5) Insígnie IV. triedy radu tvoria radový odznak s priemerom 45 mm, záves je s rozmermi 20 x 15 mm. Odznak je zavesený na náprsnej prievlečnej stuhe širokej 38 mm s rozetou s priemerom 30 mm, stuha je bielo-modro-červeno-modro-biela v pomere 2 : 15 : 4 : 15 : 2.

15.10.199028.02.1994

(6) Insígnie V. triedy radu sú rovnaké ako insígnie IV. triedy, ale stuha je bez rozety.

15.10.199028.02.1994

(7) Pokiaľ sa na rovnošatách nenosia insígnie Radu M. R. Štefánika „in natura“, nahrádzajú sa stužkami s rozmermi 38 x 10 mm doplnenými podľa tried: I. trieda skrížené zlaté meče, II. trieda skrížené strieborné meče, III. trieda vodorovný zlatý meč, IV. trieda rozeta, V. trieda iba stužka.

15.10.199028.02.1994

(8) Na občianskom odeve sa nosia v gombíkovej dierke ľavej chlopne rozety v podobe česko-slovenskej vojenskej kokardy diferencované podložkou podľa jednotlivých tried, a to: I. trieda skrížené zlaté meče, II. trieda skrížené strieborné meče, III. trieda zvislý zlatý meč, IV. trieda zvislý strieborný meč, V. trieda zvislý bronzový meč. Priemer kokardy včítane rámovania v príslušnom kove je 12 mm, dĺžka mečov je 25 mm.

15.10.199028.02.1994

(9) Matričné čísla sa umiestňujú na rub závesu radového odznaku a na horný okraj šošovky na rube hviezdy.

15.10.199028.02.1994

Článok 7

15.10.199028.02.1994

Pri slávnostných príležitostiach sa insígnie radu nosia „in natura“, a to len insígnie najvyššej zapožičanej triedy. Na služobnej a vychádzkovej rovnošate sa insígnie radu nahrádzajú stužkami. Na plášťoch a športovom oblečení sa radové označenia nenosia.

15.10.199028.02.1994

Článok 8

15.10.199028.02.1994

Insígnie radu a stužky sa nosia na ľavej strane pŕs.

15.10.199028.02.1994

Článok 9

15.10.199028.02.1994

Veci Radu M. R. Štefánika spravuje Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

Príloha č. 4 zákona č. 404/1990 Zb.

15.10.199028.02.1994

STANOVY MEDAILY ZA HRDINSTVO

15.10.199028.02.1994

Článok 1

15.10.199028.02.1994

Medailu Za hrdinstvo udeľuje prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky osobám, ktoré sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo o záchranu značných materiálnych hodnôt.

15.10.199028.02.1994

Článok 2

15.10.199028.02.1994

Pri udelení číslovanej medaily sa zároveň s ňou odovzdá vyznamenanému číslovaná listina.

15.10.199028.02.1994

Článok 3

15.10.199028.02.1994

Medaila Za hrdinstvo má priemer 33 mm a razí sa zo striebra. Lícna strana medaily znázorňuje symbol hrdinstva. Na rube je znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Na medaile je vyryté matričné číslo. Medaila je kolmým uškom a pohyblivým krúžkom zavesená na 38 mm širokej náprsnej prievlečnej stuhe, zlatožlto-bielo-červeno-modro-zlatožltej v pomere 14,5 : 3 : 3 : 3 : 14,5. Na stužke s rozmermi 38 x 10 mm nosia príslušníci ozbrojených zložiek miniatúru v podobe skrížených strieborných mečov hrotmi hore.

15.10.199028.02.1994

Článok 4

15.10.199028.02.1994

Medaila „in natura“ alebo stužka sa nosí na ľavej strane pŕs.

15.10.199028.02.1994

Článok 5

15.10.199028.02.1994

Veci Medaily Za hrdinstvo spravuje Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

15.10.199028.02.1994

Príloha č. 5 zákona č. 404/1990 Zb.

15.10.199028.02.1994

STANOVY MEDAILY ZA ZÁSLUHY

15.10.199028.02.1994

Článok 1

15.10.199028.02.1994

Medailu Za zásluhy udeľuje prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky osobám, ktoré sa zaslúžili o blaho štátu a obcí v hospodárskej oblasti, v oblasti vedy, techniky, kultúry, umenia, športu, výchovy a školstva, obrany, bezpečnosti štátu a občanov.

15.10.199028.02.1994

Článok 2

15.10.199028.02.1994

(1) Medaila Za zásluhy má 3 stupne, z ktorých prvý je najvyšší.

15.10.199028.02.1994

(2) Pri udelení číslovanej medaily sa zároveň s ňou odovzdá vyznamenanému číslovaná listina.

15.10.199028.02.1994

Článok 3

15.10.199028.02.1994

Medaila Za zásluhy má priemer 33 mm. Na lícnej strane medaily je symbolické znázornenie zásluh o republiku a opis „ZA ZÁSLUHY“. Na rube je znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. I. stupeň medaily sa razí zo striebra a je pozlátený, II. stupeň sa razí zo striebra a III. stupeň sa razí z brondzu. Medaila sa nosí na 38 mm širokej náprsnej prievlečnej stuhe; I. stupeň na žlto-bielo-žltej v pomere 18 : 2 : 18, II. stupeň na žlto-bielo-žlto-bielo-žltej v pomere 16 : 2 : 2 : 2 : 16 a III. stupeň na žlto-bielo-žlto-bielo-žlto-bielo-žltej v pomere 14 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 14. Na stužke s rozmermi 38 x 10 mm nosia príslušníci ozbrojených zložiek miniatúru v podobe skrížených strieborných mečov.

15.10.199028.02.1994

Článok 4

15.10.199028.02.1994

Medaila „in natura“ alebo stužka sa nosí na ľavej strane pŕs.

15.10.199028.02.1994

Článok 5

15.10.199028.02.1994

Veci Medaily Za zásluhy spravuje Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Poznámky pod čiarou

15.10.199028.02.1994

1) § 2 ods. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.§ 2 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.