Zákon č. 402/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

Čiastka 68/1990
Platnosť od 01.10.1990
Účinnosť od 01.10.1990

OBSAH

01.10.1990

402

01.10.1990

ZÁKON

01.10.1990

Slovenskej národnej rady

01.10.1990

z 1. októbra 1990

01.10.1990

o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

01.10.1990

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


01.10.1990

§ 1

01.10.1990

Súhlas na vypratanie nehnuteľného majetku uvedeného v osobitnom predpise,1) ak tento majetok slúži na poskytovanie zdravotníckych alebo sociálnych služieb alebo pre školstvo alebo pre kultúrnu či osvetovú činnosť, udeľuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom štátnej správy.


01.10.1990

§ 2

01.10.1990

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


01.10.1990

F. Mikloško v. r.

01.10.1990

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

01.10.1990

1) § 1 zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého.