Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1990>Predpis č. 402/1990 Zb.

Predpis č. 402/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

Zo dňa01.10.1990
Čiastka068/1990
Platnosť od01.10.1990
Účinnosť od01.10.1990
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Obsah

(aktualizované 24.02.2012)

Aktuálne znenie


 

402

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 1. októbra 1990

o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Súhlas na vypratanie nehnuteľného majetku uvedeného v osobitnom predpise,1) ak tento majetok slúži na poskytovanie zdravotníckych alebo sociálnych služieb alebo pre školstvo alebo pre kultúrnu či osvetovú činnosť, udeľuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom štátnej správy.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

1) § 1 zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého.

Presunúť na začiatok