Zákon č. 402/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

Čiastka 68/1990
Platnosť od 1. 10. 1990
Účinnosť od 1. 10. 1990

OBSAH

1. 10. 1990

402

1. 10. 1990

ZÁKON

1. 10. 1990

Slovenskej národnej rady

1. 10. 1990

z 1. októbra 1990

1. 10. 1990

o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

1. 10. 1990

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


1. 10. 1990

§ 1

1. 10. 1990

Súhlas na vypratanie nehnuteľného majetku uvedeného v osobitnom predpise,1) ak tento majetok slúži na poskytovanie zdravotníckych alebo sociálnych služieb alebo pre školstvo alebo pre kultúrnu či osvetovú činnosť, udeľuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po prerokovaní s príslušným ústredným orgánom štátnej správy.


1. 10. 1990

§ 2

1. 10. 1990

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


1. 10. 1990

F. Mikloško v. r.

1. 10. 1990

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1. 10. 1990

1) § 1 zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého.