Vyhláška č. 329/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotníctví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

Čiastka 53/1990
Platnosť od 15.08.1990
Účinnosť od 01.09.1990

OBSAH

01.09.1990

329

01.09.1990

VYHLÁŠKA

01.09.1990

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

01.09.1990

ze dne 8. srpna 1990,

01.09.1990

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

01.09.1990

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., a podle § 58 písm. d), f) a h) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb.:


01.09.1990

Čl. I

01.09.1990

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, se mění a doplňuje takto:

01.09.1990

1. V § 8 odst. 1 písm. a) se na konci připojují slova: „u diety diabetické o 8,30 Kčs na osobu a den,“.

01.09.1990

2. V § 8 odst. 1 písm. b) se na konci připojují slova: „u diety diabetické o 4,60 Kčs na osobu a den,“.

01.09.1990

3. V § 8 odst. 1 písm. c) bodu 3 se částka „29,70 Kčs“ nahrazuje částkou „35,00 Kčs“.

01.09.1990

4. V § 8 odst. 1 písm. d) bodu 3 se částka „16,40 Kčs“ nahrazuje částkou „19,30 Kčs“.

01.09.1990

5. § 9 odst. 3 písm. c) zní:

01.09.1990

c) dieta diabetická, bílkovinná a výživná

01.09.1990

snídaně 4,90

01.09.1990

oběd 11,20

01.09.1990

večeře 9,60

01.09.1990

1 vedlejší jídlo 3,10.“.

01.09.1990

6. V § 13 odst. 1 větě druhé se částka „29,70 Kčs“ nahrazuje částkou „35,00 Kčs“.


01.09.1990

Čl. II

01.09.1990

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.


01.09.1990

Ministr:

01.09.1990

Ing. Horálek CSc. v. r.