Zákon č. 192/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch

Čiastka 34/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 18.05.1990 do31.12.1992
Zrušený 318/1992 Zb.
18.05.199031.12.1992

192

18.05.199031.12.1992

ZÁKON

18.05.199031.12.1992

Slovenskej národnej rady

18.05.199031.12.1992

zo 17. mája 1990,

18.05.199031.12.1992

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch

18.05.199031.12.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


18.05.199031.12.1992

Čl. I

18.05.199031.12.1992

Zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:

18.05.199031.12.1992

1. § 6 včítane nadpisu znie:

18.05.199031.12.1992

㤠6

18.05.199031.12.1992

Oslobodenie od poplatku

18.05.199031.12.1992

Od poplatku za notárske úkony sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy.“.

18.05.199031.12.1992

2. V § 15 písm. a) a § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v osobnom vlastníctve“.

18.05.199031.12.1992

3. § 22 včítane nadpisu znie:

18.05.199031.12.1992

㤠22

18.05.199031.12.1992

Rozdelenie osôb do skupín na poplatkové účely

18.05.199031.12.1992

Na účely poplatkového konania sú osoby zaradené do troch skupín, a to:

18.05.199031.12.1992

a) do I. skupiny manžel, deti, vnuci a rodičia,

18.05.199031.12.1992

b) do II. skupiny súrodenci, starí rodičia a osoby, ktoré s prevodcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred prevodom alebo smrťou poručiteľa v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu alebo poručiteľa,

18.05.199031.12.1992

c) do III. skupiny ostatné fyzické a právnické osoby.“.

18.05.199031.12.1992

4. V § 23 sa vypúšťa odsek 5.

18.05.199031.12.1992

5. § 24 znie:

18.05.199031.12.1992

㤠24

18.05.199031.12.1992

Od poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy. Ďalej sú oslobodené prevody alebo prechody nehnuteľností z fyzických alebo právnických osôb na tieto subjekty.“.


18.05.199031.12.1992

Čl. II

18.05.199031.12.1992

Ak nastala pred účinnosťou tohto zákona skutočnosť, ktorá bola dôvodom na zvýšenie sadzby poplatku podľa § 23 ods. 5 zákona SNR č. 139/1984 Zb., postupuje sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa tohto skoršieho predpisu.

18.05.199031.12.1992

Čl. III

18.05.199031.12.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


18.05.199031.12.1992

R. Schuster v. r.

18.05.199031.12.1992

M. Čič v. r.