Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1990>Predpis č. 192/1990 Zb.

Predpis č. 192/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch

Zo dňa17.05.1990
Čiastka034/1990
Platnosť od18.05.1990
Účinnosť od18.05.1990
Zrušené od01.01.1993 (318/1992 Zb.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 01.06.2012)

Aktuálne znenie


 

192

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 včítane nadpisu znie:

㤠6

Oslobodenie od poplatku

Od poplatku za notárske úkony sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy.“.

2. V § 15 písm. a) a § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v osobnom vlastníctve“.

3. § 22 včítane nadpisu znie:

㤠22

Rozdelenie osôb do skupín na poplatkové účely

Na účely poplatkového konania sú osoby zaradené do troch skupín, a to:

a) do I. skupiny manžel, deti, vnuci a rodičia,

b) do II. skupiny súrodenci, starí rodičia a osoby, ktoré s prevodcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred prevodom alebo smrťou poručiteľa v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu alebo poručiteľa,

c) do III. skupiny ostatné fyzické a právnické osoby.“.

4. V § 23 sa vypúšťa odsek 5.

5. § 24 znie:

㤠24

Od poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy. Ďalej sú oslobodené prevody alebo prechody nehnuteľností z fyzických alebo právnických osôb na tieto subjekty.“.


Čl. II

Ak nastala pred účinnosťou tohto zákona skutočnosť, ktorá bola dôvodom na zvýšenie sadzby poplatku podľa § 23 ods. 5 zákona SNR č. 139/1984 Zb., postupuje sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa tohto skoršieho predpisu.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.

Presunúť na začiatok