Ústavný zákon č. 14/1990 Zb.Ústavný zákon o odvolaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov

Čiastka 4/1990
Platnosť od 23. 1. 1990
Účinnosť od 1. 4. 1990
Redakčná poznámka

Články I a II strácajú účinnosť 31. marcom 1990.

OBSAH