Ústavný zákon č. 14/1990 Zb.Ústavný zákon o odvolaní poslancov zastupiteľských zborov a voľbe nových poslancov národných výborov

Čiastka 4/1990
Platnosť od 23.01.1990
Účinnosť od 01.04.1990
Redakčná poznámka

Články I a II strácajú účinnosť 31. marcom 1990.

OBSAH