Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1990>Predpis č. 107/1990 Zb.

Predpis č. 107/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Zo dňa19.04.1990
Čiastka023/1990
Platnosť od23.04.1990
Účinnosť od01.05.1990
Zrušené od01.01.1993 (222/1992 Zb.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 21.09.2013)

Aktuálne znenie


 

107

ZÁKON

z 19. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Daň z obratu (ďalej len „daň“) je nástrojom rozdelenia a znovurozdelenia národného dôchodku.“.

2. § 2 znie:

㤠2

Platitelia dane

(1) Platitelia dane1) sú:

a) štátne podniky, štátne hospodárske organizácie, združenia s právnou subjektivitou, akciové spoločnosti, obchodné spoločnosti, štátna organizácia Česko-slovenské štátne dráhy a špecializované železničné organizácie, bytové, spotrebné, výrobné a iné družstvá, zväzy družstiev, Ústredná rada družstiev, družstevné podniky a jednotné roľnícke družstvá, spoločné podniky, podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií;

b) podniky zahraničného obchodu, účelové zahraničnoobchodné organizácie, združenia pre zahraničný obchod, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou;

c) fyzické osoby (podnikatelia), ktoré boli zapísané do podnikového registra;

d) subjekty so sídlom v cudzine vykonávajúce hospodársku činnosť na území Česko-slovenskej federatívnej republiky.

(2) Daň vyrovnávajú aj niektoré rozpočtové a iné štátne organizácie a organizácie s medzinárodným prvkom na území Česko-slovenskej federatívnej republiky, ak tak ustanovuje Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o subjekty v pôsobnosti orgánov federácie, a Ministerstvo financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ak ide o ostatné subjekty.

(3) Ak sa ďalej používa pojem „podnik“, rozumejú sa ním subjekty uvedené v odsekoch 1 a 2.“.

3. Názov § 3 znie:

㤠3

Predmet dane“.

4. V § 3 ods 1 sa za slová „vlastného nákupu“ dopĺňajú slová „a tovaru z dovozu“.

5. § 3 ods. 4 znie:

„(4) Obrat z predaja tovaru do zahraničia nepodlieha dani.“.

6. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Dovoz neobchodného tovaru nepodlieha dani; vzťahujú sa naň predpisy o cle.“.

7. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zdaniteľným obratom je takisto predajná cena tovaru realizovaného na území Česko-slovenskej federatívnej republiky v jednotkách cudzej meny.“.

8. V § 4 doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3, v ktorom sa slová „Zdaniteľnosť obratu“ nahrádzajú slovami „Zdaniteľný obrat“.

9. § 5 sa vypúšťa.

10. § 6 znie:

㤠6

Určenie dane

Federálne ministerstvo financií určí spôsob výpočtu dane vo vykonávacej vyhláške a sadzby v Sadzobníku dane z obratu.“.

11. § 8 ods. 1 znie:

„(1) Podnik je povinný predložiť miestne príslušnému finančnému orgánu2) (ďalej len „finančný orgán“) hlásenie o dani z obratu (ďalej len „hlásenie“) na predpísanom tlačive v lehotách ustanovených vykonávacou vyhláškou. Podnik je povinný podať na vyzvanie finančného orgánu vysvetlenie, opravu alebo doplnenie hlásenia.“.

12. § 8 ods. 2 znie:

„(2) Finančný orgán preskúma hlásenie, a ak sa odchyľuje ním vypočítaná daň od dane podľa hlásenia, upovedomí o rozdiele podnik.“.

13. V § 8 ods. 3 sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „finančnému orgánu“, slová „daňového“ a „daňové“ sa vypúšťajú a za slovami „kalendárneho mesiaca“ sa dopĺňa slovo v zátvorke „(štvrťroka)“.

14. § 8 ods. 4 znie:

„(4) Podnik je povinný podať do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka vyúčtovanie dane príslušnému finančnému orgánu na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie daňovú povinnosť a platby na daň. Finančný orgán preskúma vyúčtovanie a v prípade, že zistí nezhody, oznámi podniku do tridsiatich dní odo dňa podania vyúčtovania rozdiely medzi vyúčtovaním podniku a vyúčtovaním finančného orgánu.“.

15. § 9 ods. 1 znie:

„(1) Podniky sú povinné prihlásiť sa na daňovú registráciu na miestne príslušných finančných orgánoch podľa svojho sídla. Finančný orgán vedie na účely dane kataster podnikov, v ktorom vyznačuje daňovo dôležité skutočnosti a súvislosti.“.

16. V § 9 ods. 2 sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovami „finančnému orgánu“; posledná veta sa vypúšťa.

17. § 10 znie:

㤠10

Použitie účtovníctva

Údaje účtovníctva slúžia aj daňovým účelom.“.

18. V § 12 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

19. V § 13 ods. 1 sa slová „okresných a krajských národných výborov“ nahrádzajú slovami „finančných orgánov“ a slovo „daňových“ sa vypúšťa.

20. V § 13 ods. 2 sa slovo „obyvatelia“ nahrádza slovom „občania“ a slová „okresné a krajské národné výbory alebo Ministerstvo financií“ sa nahrádzajú slovami „finančné orgány“.

21. Názov § 14 znie:

㤠14

Penále a zvýšenie dane“.

22. V § 14 ods. 1 sa slová „vo výške 0,05 %“ nahrádzajú slovami „vo výške 0,1 %“.

23. V § 14 ods. 2 sa slovo „daňové“ vypúšťa.

24. V § 14 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak finančný orgán zistí, že hlásenie bolo nesprávne alebo neúplné, je oprávnený skrátenú daň zvýšiť o 20 %. Ak podnik zistí nesprávnosť alebo neúplnosť sám a podá dodatočné hlásenie, je finančný orgán oprávnený skrátenú daň zvýšiť o 10 %.“.

25. § 15 znie:

㤠15

Vymáhanie dane

Ak podnik nezaplatí daň v lehote, zašle finančný orgán príslušnej banke alebo sporiteľni príkaz na vybratie a súčasne o tom upovedomí podnik. Tento príkaz vykoná banka alebo sporiteľňa prednostne.“.

26. V § 17 sa odsek 1 vypúšťa; ďalej sa vypúšťa označenie odseku 2.


Článok II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

1) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy.
Zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní fyzických osôb.

2) Zákon Českej národnej rady č. 33/1970 Zb. o finančných správach.Zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach.

Presunúť na začiatok