Ústavný zákon č. 101/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky

Čiastka 21/1990
Platnosť od 23. 4. 1990
Účinnosť od 23. 4. 1990
23. 4. 1990

101

23. 4. 1990

ÚSTAVNÝ ZÁKON

23. 4. 1990

z 20. apríla 1990

23. 4. 1990

o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky

23. 4. 1990

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


23. 4. 1990

Čl. I

23. 4. 1990

Názov „Česko-slovenská federatívna republika“ sa mení na „Česká a Slovenská Federativní Republika“ v českom jazyku a „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ v slovenskom jazyku; obe znenia sú rovnocenné.

23. 4. 1990

Čl. II

23. 4. 1990

Pokiaľ je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov „Česko-slovenská federatívna republika“, rozumie sa tým názov štátu podľa tohto zákona.

23. 4. 1990

Čl. III

23. 4. 1990

Zrušuje sa ústavný zákon č. 81/1990 Zb. o zmene názvu Československej socialistickej republiky.


23. 4. 1990

Čl. IV

23. 4. 1990

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


23. 4. 1990

Havel v. r.

23. 4. 1990

Dubček v. r.

23. 4. 1990

Čalfa v. r.