Ústavný zákon č. 101/1990 Zb.Ústavný zákon o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky

Čiastka 21/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990
23.04.1990

101

23.04.1990

ÚSTAVNÝ ZÁKON

23.04.1990

z 20. apríla 1990

23.04.1990

o zmene názvu Česko-slovenskej federatívnej republiky

23.04.1990

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


23.04.1990

Čl. I

23.04.1990

Názov „Česko-slovenská federatívna republika“ sa mení na „Česká a Slovenská Federativní Republika“ v českom jazyku a „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ v slovenskom jazyku; obe znenia sú rovnocenné.

23.04.1990

Čl. II

23.04.1990

Pokiaľ je v doterajších ústavných a iných zákonoch uvedený názov „Česko-slovenská federatívna republika“, rozumie sa tým názov štátu podľa tohto zákona.

23.04.1990

Čl. III

23.04.1990

Zrušuje sa ústavný zákon č. 81/1990 Zb. o zmene názvu Československej socialistickej republiky.


23.04.1990

Čl. IV

23.04.1990

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


23.04.1990

Havel v. r.

23.04.1990

Dubček v. r.

23.04.1990

Čalfa v. r.