Vyhláška č. 81/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30. 5. 1988 do30. 4. 1992
Účinnosť od 1. 7. 1988 do30. 4. 1992
Zrušený 119/1992 Zb.

OBSAH

1. 7. 198830. 4. 1992

81

1. 7. 198830. 4. 1992

VYHLÁŠKA

1. 7. 198830. 4. 1992

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

1. 7. 198830. 4. 1992

z 26. mája 1988,

1. 7. 198830. 4. 1992

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách

1. 7. 198830. 4. 1992

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov:


1. 7. 198830. 4. 1992

Čl. I

1. 7. 198830. 4. 1992

Vyhláška č. 33/1984 Zb. sa dopĺňa takto:

1. 7. 198830. 4. 1992

Za § 18 sa vkladá nový § 18a, ktorý znie:

1. 7. 198830. 4. 1992

„§ 18a Slobodnému pracovníkovi, ktorý bol v súvislosti s prestavbou organizačných štruktúr výrobnotechnickej, vedeckovýskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky a zmenami v organizácii ústredných orgánov6a) preložený v rámci organizácie alebo uvoľnený a prijatý do pracovného (členského) pomeru na neurčitú dobu inou organizáciou, môže organizácia poskytovať náhrady podľa § 12 až § 16 ods. 1 alebo niektoré z nich za rovnakých podmienok ako ženatému pracovníkovi."


1. 7. 198830. 4. 1992

Čl. II

1. 7. 198830. 4. 1992

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


1. 7. 198830. 4. 1992

Minister:

1. 7. 198830. 4. 1992

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čiarou

1. 7. 198830. 4. 1992

6a) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 82/1988 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov.