Vyhláška č. 81/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30.05.1988 do30.04.1992
Účinnosť od 01.07.1988 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.

OBSAH

01.07.198830.04.1992

81

01.07.198830.04.1992

VYHLÁŠKA

01.07.198830.04.1992

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

01.07.198830.04.1992

z 26. mája 1988,

01.07.198830.04.1992

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách

01.07.198830.04.1992

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov:


01.07.198830.04.1992

Čl. I

01.07.198830.04.1992

Vyhláška č. 33/1984 Zb. sa dopĺňa takto:

01.07.198830.04.1992

Za § 18 sa vkladá nový § 18a, ktorý znie:

01.07.198830.04.1992

„§ 18a Slobodnému pracovníkovi, ktorý bol v súvislosti s prestavbou organizačných štruktúr výrobnotechnickej, vedeckovýskumnej a obehovej základne národného hospodárstva na štátne podniky a zmenami v organizácii ústredných orgánov6a) preložený v rámci organizácie alebo uvoľnený a prijatý do pracovného (členského) pomeru na neurčitú dobu inou organizáciou, môže organizácia poskytovať náhrady podľa § 12 až § 16 ods. 1 alebo niektoré z nich za rovnakých podmienok ako ženatému pracovníkovi."


01.07.198830.04.1992

Čl. II

01.07.198830.04.1992

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


01.07.198830.04.1992

Minister:

01.07.198830.04.1992

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čiarou

01.07.198830.04.1992

6a) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 82/1988 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s prestavbou národného hospodárstva a ústredných orgánov.