Zákon č. 188/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

(v znení č. 246/1988 Zb., 53/1989 Zb., r1/c81/1992 Zb., 311/2001 Z. z.(nepriamo), 245/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 41/1988
Platnosť od 14.12.1988
Účinnosť od 01.09.2008
01.01.1989

188

01.01.1989

ZÁKON

01.01.1989

zo 14. decembra 1988,

01.01.1989

ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

01.01.1989

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


01.01.1989

Čl. III

01.01.1989

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 70/1983 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

01.01.1989

1. § 447a znie:

01.01.1989

㤠447a

01.01.1989

Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vymeraný dôchodok, bola zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorú občan poberal v období rozhodnom pre vymeranie dôchodku.“.

01.01.1989

2. Za § 507b sa vkladá nový § 507c, ktorý včítane nadpisu znie:

01.01.1989

㤠507c

01.01.1989

Prechodné ustanovenie na úpravu náhrady za stratu na dôchodku účinné od 1. januára 1989

01.01.1989

Nárok na náhradu za stratu na dôchodku, ktorý vznikol pred 1. januárom 1989, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.“.

01.01.1989

Čl. IV

01.01.1989

Zrušujú sa:

01.01.1989

2. II. časť vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí č. 75/1967 Zb. o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania,

01.01.1989

3. bod 12 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom, ktorá znie: „z vážnych prevádzkových, technických alebo dopravných dôvodov, alebo kde to bude vyžadovať všeobecný záujem, prípadne",

01.01.1989

4. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 38/1976 Zb. o poskytovaní dovolenky na zotavenie niektorým pracovníkom v súvislosti s ich pobytom v cudzine,

01.01.1989

5. § 1 ods. 2 a § 17 vyhlášky Ministerstva školstva č. 140/1968 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.


01.01.1989

Čl. V

01.01.1989

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Zákonníka práce, ako vyplýva z neskorších zákonov.

01.01.1989

Čl. VI

01.01.1989

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


01.01.1989

Husák v. r.

01.01.1989

Indra v. r.

01.01.1989

Adamec v. r.