Vyhláška č. 71/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 16/1987
Platnosť od 28.08.1987 do27.10.2005
Účinnosť od 12.09.1987 do27.10.2005
Uzavretie zmluvy 12.05.1982
Zrušený 514/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 28. apríla 1986.

12.09.198727.10.2005

71

12.09.198727.10.2005

VYHLÁŠKA

12.09.198727.10.2005

ministra zahraničných vecí

12.09.198727.10.2005

z 18. júna 1987

12.09.198727.10.2005

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

12.09.198727.10.2005

Dňa 12. mája 1982 bola v Mapute podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 28. apríla 1986.

12.09.198727.10.2005

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

12.09.198727.10.2005

Minister:

12.09.198727.10.2005

Ing. Chňoupek v. r.

12.09.198727.10.2005

DOHODA

12.09.198727.10.2005

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

12.09.198727.10.2005

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mozambickej ľudovej republiky

12.09.198727.10.2005

vedené prianím rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu medzi svojimi krajinami v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

12.09.198727.10.2005

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k upevneniu stykov založených na zásadách rovnosti, vzájomnej výhodnosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí, ktoré už medzi oboma krajinami a ich ľuďom existujú,

12.09.198727.10.2005

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

12.09.198727.10.2005

Článok 1

12.09.198727.10.2005

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

12.09.198727.10.2005

Článok 2

12.09.198727.10.2005

Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti získané v organizácii a riadení zdravotníctva, najmä skúsenosti na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotnej výchovy a skúsenosti s používaním lekárskych nástrojov, prístrojov a liekov a budú skúmať možnosť spolupráce v oblasti farmaceutického priemyslu.

12.09.198727.10.2005

Článok 3

12.09.198727.10.2005

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa otázok zdravotníctva a lekárskych vied, ktoré sa budú konať na ich území, a na žiadosť jednej zmluvnej strany zašle jej druhá zmluvná strana príslušné materiály z týchto akcií.

12.09.198727.10.2005

Článok 4

12.09.198727.10.2005

Zmluvné strany budú podporovať a rozširovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi inštitúciami a zariadeniami oboch krajín.

12.09.198727.10.2005

Článok 5

12.09.198727.10.2005

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a filmov o zdravotníckej starostlivosti, ako aj informatívne materiály z oblasti zdravotnej výchovy.

12.09.198727.10.2005

Článok 6

12.09.198727.10.2005

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb a zasielať si prehľady o epidemiologickej situácii vo svojich krajinách.

12.09.198727.10.2005

Článok 7

12.09.198727.10.2005

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti odbornej výchovy zdravotníckych pracovníkov tým, že:

12.09.198727.10.2005

1. na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na školenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom druhej zmluvnej strany školenie vo svojich zariadeniach;

12.09.198727.10.2005

2. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na študijné pobyty alebo im umožnia postgraduálne štúdium v určitom špeciálnom odbore a štúdiu určitých druhov chorôb;

12.09.198727.10.2005

3. budú podporovať výmenu pedagogických skúseností v oblasti zdravotníctva.

12.09.198727.10.2005

Článok 8

12.09.198727.10.2005

Zmluvné strany budú spolupracovať pri technickej pomoci v oblasti zdravotníctva tým, že budú na žiadosť jednej zmluvnej strany umožňovať vysielanie a prijímanie zdravotníckych pracovníkov druhej zmluvnej strany. Rozsah a podmienky včítane formy odmieňania budú dohodnuté v osobitných dojednaniach medzi príslušnými organizáciami oboch krajín.

12.09.198727.10.2005

Článok 9

12.09.198727.10.2005

1. Zmluvné strany budú umožňovať na žiadosť druhej zmluvnej strany ústavné liečenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach chorých občanov druhej zmluvnej strany za podmienok určených v plánoch spolupráce dojednávaných podľa čl. 10 tejto Dohody.

12.09.198727.10.2005

2. Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.

12.09.198727.10.2005

Článok 10

12.09.198727.10.2005

Zmluvné strany dojednajú na vykonávanie tejto Dohody na určité časové obdobia plány spolupráce, ktoré budú tiež obsahovať rozsah a finančné podmienky spolupráce.

12.09.198727.10.2005

Článok 11

12.09.198727.10.2005

Náklady spojené s vykonávaním tejto Dohody sa budú uhrádzať podľa týchto zásad:

12.09.198727.10.2005

1. zoznamy lekárskej literatúry a filmov o zdravotníckej starostlivosti a informatívne materiály z oblasti zdravotnej výchovy sa budú vymieňať bezplatne;

12.09.198727.10.2005

2. náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárskych a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany podľa čl. 7 ods. 1 a 2 budú určené v plánoch spolupráce dojednávaných podľa čl. 10 alebo v osobitných dojednaniach dohodnutých podľa čl. 8 tejto Dohody;

12.09.198727.10.2005

3. nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení alebo úraze občanov podľa čl. 9 ods. 2 tejto Dohody sa bude poskytovať bezplatne.

12.09.198727.10.2005

Článok 12

12.09.198727.10.2005

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa čl. 11 tejto Dohody sa bude vykonávať prostredníctvom štátnych bánk krajín zmluvných strán na základe platnej obchodnej a platobnej dohody medzi krajinami zmluvných strán.

12.09.198727.10.2005

Článok 13

12.09.198727.10.2005

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov krajín zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení. Bude sa však dočasne vykonávať odo dňa podpisu.

12.09.198727.10.2005

Článok 14

12.09.198727.10.2005

Táto Dohoda sa dojednáva na obdobie päť rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie v lehote najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

12.09.198727.10.2005

Táto Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán.

12.09.198727.10.2005

Dané v Mapute 12. 5. 1982 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

12.09.198727.10.2005

Za vládu

12.09.198727.10.2005

Československej socialistickej republiky:

12.09.198727.10.2005

Prof. MUDr. J. Prokopec v. r.

12.09.198727.10.2005

minister zdravotníctva ČSR

12.09.198727.10.2005

Za vládu

12.09.198727.10.2005

Mozambickej ľudovej republiky:

12.09.198727.10.2005

MUDr. P.M. Mocumbi v. r.

12.09.198727.10.2005

minister zdravotníctva Mozambickej ľudovej republiky

Poznámky pod čiarou

12.09.198727.10.2005

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.