Vyhláška č. 74/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva

(v znení č. 98/1995 Z. z., 14/2008 Z. z.)

Čiastka 23/1986
Platnosť od 06.11.1986
Účinnosť od 23.01.2008
01.01.1987

74

01.01.1987

VYHLÁŠKA

01.01.1987

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

01.01.1987

z 5. novembra 1986,

01.01.1987

ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva

01.01.1987

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva:


01.01.1987

§ 1

01.01.1987

Zdravotné prekážky pre umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy

01.01.1987

(1) Zdravotnou prekážkou (kontraindikáciou), pre ktorú na žiadosť ženy nemožno prerušiť tehotenstvo je:

01.01.1987

a) zdravotný stav ženy, ktorý podstatne zvyšuje zdravotné riziko spojené s umelým prerušením tehotenstva,

01.01.1987

b) umelé prerušenie tehotenstva, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov.

01.01.1987

(2) Pri zdravotnej prekážke uvedenej v písmene b) možno umelo prerušiť tehotenstvo, ak

01.01.1987

a) žena už dvakrát rodila,

01.01.1987

b) dovŕšila 35 rokov veku,

01.01.1987

c) je dôvodné podozrenie, že žena otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný.

01.01.1987

Umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov

01.01.1987

§ 2

01.01.1987

(1) Zo zdravotných dôvodov možno umelo prerušiť tehotenstvo najneskoršie do dvanásť týždňov jeho trvania.

01.01.1987

(2) Bez ohľadu na trvanie tehotenstva možno ho umelo prerušiť, ak je ohrozený život ženy alebo ak zistilo, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený.

01.01.1987

§ 3

01.01.1987

(1) Zo zdravotných dôvodov sa žene s jej súhlasom umelo preruší tehotenstvo, ak k tomu dalo podnet zdravotnícke zariadenie, alebo z jej podnetu, ak sa zdravotný dôvod potvrdí podľa prílohy tejto vyhlášky.

01.01.1987

(2) Zdravotný dôvod pre umelé prerušenie tehotenstva je oprávnený posúdiť vedúci oddelenia zdravotníckeho zariadenia, do ktorého ochorenie odborne patrí, alebo zástupca vedúceho oddelenia.

01.01.1987

(3) Ak žena nesúhlasí s umelým prerušením tehotenstva, hoci sú na to zdravotné dôvody, vyžiada si od nej lekár zdravotníckeho zariadenia písomné vyhlásenie, že s umelým prerušením tehotenstva nesúhlasí. Ak odmietne dať písomné vyhlásenie, zaznačí to lekár do zdravotníckej dokumentácie.

01.01.1987

§ 4

01.01.1987

Postup pri umelom prerušení tehotenstva

01.01.1987

(1) Žena písomne požiada o umelé prerušenie tehotenstva ženského lekára zdravotníckeho zariadenia príslušného podľa miesta jej trvalého pobytu, miesta pracoviska alebo školy. Žiadosť musí obsahovať prejav vôle ženy, že chce, aby jej bolo umelo prerušené tehotenstvo. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré jej poskytne zdravotnícke zariadenie.1)

01.01.1987

(2) Ženský lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia ženu vyšetrí, určí trvanie tehotenstva, zistí, či umelému prerušeniu tehotenstva nebráni zdravotná prekážka (kontraindikácia) a urobí záver.2) Trvanie tehotenstva sa ráta v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie.

01.01.1987

(3) Žena písomne potvrdí zdravotníckemu zariadeniu na predpísanom tlačive, že ju lekár oboznámil so svojím záverom a že ju poučil o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva, ako aj o spôsobe použitia antikoncepčných metód a prostriedkov. Povinnosť poučenia má aj okresný, prípadne krajský odborník pre odbor gynekológie a pôrodníctva, ktorý písomnú žiadosť ženy preskúmal.

01.01.1987

(4) Žena môže až do výkonu umelého prerušenia tehotenstva vziať svoju žiadosť späť. Túto skutočnosť uvedie lekár v zdravotníckej dokumentácii.

01.01.1987

(5) Ak pre umelé prerušenie tehotenstva je potrebný súhlas zákonného zástupcu alebo toho, komu bola tehotná žena zverená do výchovy, uvedie svoj súhlas v zdravotníckej dokumentácii alebo zašle overený súhlas, ktorý sa k nej pripojí.

01.01.1987

Miesto výkonu umelého prerušenia tehotenstva, hlásenie a povinnosti zdravotníckych pracovníkov

01.01.1987

§ 5

01.01.1987

(1) Lekár, prípadne okresný alebo krajský odborník pre odbor gynekológie a pôrodníctva, ktorý zistil podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, určí pre jeho výkon spádové zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti. Na prianie ženy môže určiť aj iné zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ak s tým toto zariadenie súhlasí.

01.01.1987

(2) Zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti tehotenstva umelo preruší bez meškania. O čase umelého prerušenia tehotenstva lekár upovedomí ženu.

01.01.1987

(3) O umelom prerušení tehotenstva vykonanom na žiadosť ženy vo veku od 16 do 18 rokov bez meškania vyrozumie zdravotnícke zariadenie jej zákonného zástupcu alebo toho, komu bola zverená do výchovy, ústne alebo písomne do vlastných rúk. Vyrozumenie sa zaznačí do zdravotníckej dokumentácie.

01.01.1987

§ 6

01.01.1987

Zdravotnícke zariadenie o umelo prerušených tehotenstvách podáva hlásenie2) do piateho dňa každého mesiaca okresnému odborníkovi pre odbor gynekológie a pôrodníctva príslušnému podľa miesta trvalého pobytu ženy a krajskému ústavu národného zdravia.

01.01.1987

§ 7

01.01.1987

Všetci pracovníci zdravotníckeho zariadenia sú povinní podľa osobitného predpisu3) zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva, dbať na diskrétnosť a chrániť oprávnené záujmy ženy.

01.01.1987

§ 9

01.01.1987

Umelé prerušenie tehotenstva cudzinkám

01.01.1987

(1) Umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy4) sa nevykoná cudzinkám, ktoré sa v Slovenskej socialistickej republike zdržiavajú len prechodne. Za prechodný pobyt5) sa nepovažuje pobyt cudziniek, ktoré pracujú na orgánoch a v organizáciách so sídlom v Slovenskej socialistickej republike, alebo členiek rodín pracovníkov týchto orgánov a organizácií, pobyt študujúcich a iných cudziniek, ktoré majú povolenie na pobyt v Slovenskej socialistickej republike podľa osobitných predpisov,6) prípadne podľa medzištátnych dohôd. Zdravotnícke zariadenie má povinnosť požadovať predloženie príslušného dokladu.7)

01.01.1987

(2) Cudzinky, ktoré majú nárok na bezplatnú liečebno-preventívnu starostlivosť,8) uhradia zdravotníckemu zariadeniu príplatok podľa § 8. Ostatné cudzinky platia úhradu podľa osobitného predpisu.9)


01.01.1987

§ 10

01.01.1987

Zrušovacie ustanovenie

01.01.1987

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 20. januára 1981 č.: Z-501/1981-B/1 o poplatkoch za vyšetrenie a kontrolu pri hormonálnej a vnútromaternicovej antikoncepcii.10)

01.01.1987

§ 11

01.01.1987

Účinnosť

01.01.1987

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


01.01.1987

Ministerka:

01.01.1987

Mudr. Tökölyová v. r.


01.01.1987

Príloha vyhlášky č. 73/1986 Zb.

01.01.1987

Zoznam chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva

01.01.1987

I. INTERNÉ

01.01.1987

a) choroby srdca a cievneho systému

01.01.1987

Chyby chlopní, najmä mitrálna stenóza a insuficiencia aorty s obmedzením výkonnosti srdca alebo také, pri ktorých došlo pred tehotenstvom k prejavom obehovej slabosti, k infarktu pľúc, k embóliám do veľkého obehu alebo k akútnemu edému pľúc. Akútne alebo evolutívne srdcové choroby (myokarditída, bakteriálna endokarditída, evolutívny reumatizmus).

01.01.1987

Infarkty srdcového svalu.

01.01.1987

Všetky choroby srdca, pri ktorých dochádza po ukončení 12. týždňa tehotenstva k arytmiám (mihanie alebo kmitanie komôr, kardiálne synkopy), k venostáze alebo k cyanóze.

01.01.1987

Vrodené srdcové chyby s poruchou krvného obehu, najmä chyby s cynózou a koarktáciou aorty so zreteľným pretlakom na horných končatinách.

01.01.1987

Stavy po operácii srdca a veľkých ciev pre vrodené alebo získané srdcové chyby, pokiaľ nebola dosiahnutá úplná korekcia chyby a normalizácia hemodynamických pomerov.

01.01.1987

Hypertenzia rezistentná na terapiu s vysokým diastolickým tlakom.

01.01.1987

Varikózny komplex rozsiahleho stupňa postihujúci najmä oblasti rodidiel a dolné končatiny so stavmi po ulceráciách a tromboflebitídach.

01.01.1987

Diagnosticky bezpečne preukázané kardiomyopatie.

01.01.1987

Pri ľahších chorobách srdca, ktoré nejavia známky progresie, treba zvážiť, či bude možné matku uchrániť ostatnej námahy (domácnosť, zamestnanie, ošetrovanie dieťaťa najmä v prvých 2-3 rokoch, ak je v rodine viacero malých detí vyžadujúcich opateru aj v noci).

01.01.1987

b) choroby pľúc

01.01.1987

Choroby pľúc s obmedzením respiračnej funkcie (pulmonálna insuficiencia, bronchiektázia, chronická bronchitída, emfyzém).

01.01.1987

Chronické pľúcne infekcie.

01.01.1987

c) choroby obličiek

01.01.1987

Chronická glomerulonefritída, najmä so známkami akútneho zápalového procesu.

01.01.1987

Chronická glomerulonefritída sprevádzaná nefrotickým syndrómom alebo hypertenzným syndrómom.

01.01.1987

Pyelonefritída s obmedzením renálnych funkcií.

01.01.1987

Nefrotický syndróm.

01.01.1987

Polycystické obličky.

01.01.1987

Geneticky podmienené nefropatie (napr. metabolické tubulárne syndrómy), každé ochorenie obličiek, kde je znížená glomerulárna filtrácia trvale 50 %.

01.01.1987

d) chorobné stavy krvotvorby

01.01.1987

Krvácavé choroby, kde možno pri pôrode a v šestonedelí očakávať závažné krvácanie.

01.01.1987

Všetky hemoblastózy a hemoblastómy.

01.01.1987

Hemolytické anémie.

01.01.1987

Preukázané prenášanie ťažkých foriem hemofílií alebo Rendu-Osler-Weberovej choroby.

01.01.1987

e) choroby tráviaceho ústrojenstva

01.01.1987

Komplikovaná cholelitiáza (biliárna cirhóza, choledocholitiáza, empyém žlčníka, cholangoitída, pankreatitída).

01.01.1987

Recidivujúca pankreatitída, pankreatolitiáza.

01.01.1987

Aktívna alebo dlhotrvajúca recidivujúca vredová gastroduodenálna choroba.

01.01.1987

Hemoragická (ulcerózna) proktokolitída a regionálna enterokolitída (Crohnova choroba).

01.01.1987

Stavy zistiteľnej denutrície vyvolané chorobami tráviaceho ústrojenstva.

01.01.1987

Chronické parenchymatózne choroby pečene.

01.01.1987

Stav po infekčnej hepatitíde do 1. roka so známkami poruchy funkcií pečene.

01.01.1987

f) endokrinné poruchy

01.01.1987

Basedowova choroba.

01.01.1987

Struma s mechanickými následkami, najmä retrosteruálna struma s kompresiou krčných žíl.

01.01.1987

Hyperthyreóza - metabolicky nestabilná (všetky formy).

01.01.1987

Nekompenzovaná hypothyreóza.

01.01.1987

Hyperparathyreoidizmus.

01.01.1987

Adenómy nadobličiek.

01.01.1987

Feochromocytóm.

01.01.1987

Diabetes mellitus I. typu, pokiaľ diabetička nebola v čase počatia alebo v prvých týždňoch tehotenstva ideálne kompenzovaná.

01.01.1987

Diabetes mellitus I. typu s komplikáciami (najmä cievnymi), pri juvenilných formách, pri opakovaných potratoch a úmrtiach plodu, ale aj pri diabetes mellitus (juvenilného typu) bez komplikácií.

01.01.1987

Diabetes mellitus II. typu, kde môže tehotenstvo zhoršiť základné ochorenie.

01.01.1987

Diabetes mellitus II. typu s komplikáciami (najmä cievnymi, kardiovaskulárnymi).

01.01.1987

Diabetes mellitus I. a II. typu pri obojstrannom zaťažení (diabetes oboch rodičov alebo v obidvoch rodinách).

01.01.1987

Gestačný diabetes v predchádzajúcom tehotenstve (vyžadujúci aplikáciu inzulínu), ak sú prítomné ďalšie rizikové faktory, najmä genetická záťaž.

01.01.1987

Vo všetkých prípadoch diabetes I., II., aj gestačného DM, kde preukázaným vyšetrovaním HbA1c, alebo iného indikátora dlhodobej kompenzácie bola zistená zlá kompenzácia v čase počatia (hladina HbA1c vyššia ako 10 %).

01.01.1987

Ostatné endokrinopatie na základe vyšetrenia odborného ústavu.

01.01.1987

g) infekčné choroby

01.01.1987

V prvých 16. týždňoch tehotenstva pri ochorení:

01.01.1987

s bezpečne preukázanou teratogenitou alebo iným rizikom pre plod, ako je rubeola, infekcia cytomegalovirom, toxoplazmóza, AIDS.

01.01.1987

Infekcia s možnou teratogenitou alebo iným rizikom pre plod, ako: varicella, chrípka, mumps, herpes simplex, EB viróza, coxakióza B, lymfocytárna choriomeningitída, parvoviróza, vírusová hepatitída (najmä typu B), listerióza, lymská choroba, event. aplikácia živých očkovacích látok matke.

01.01.1987

h) metabolické poruchy

01.01.1987

Arthritis urica s opakovanými záchvatmi alebo u pacientiek sústavne liečených na túto chorobu.

01.01.1987

Poruchy lipidového metabolizmu biochemicky preukázané, najmä podmienené geneticky alebo s prejavmi neskorších zmien orgánov (napr. arterioskleróza).

01.01.1987

Tesaurizmózy preukázané histologicky alebo biochemicky.

01.01.1987

II. CHIRURGICKÉ

01.01.1987

Rozsiahle brušné prietrže, bráničné a hiátové prietrže, ak žena nesúhlasí s operáciou.

01.01.1987

Postresekčný syndróm po resekcii žalúdka, postcholecystektomické syndrómy.

01.01.1987

Opakujúce sa ileózne stavy.

01.01.1987

Chirurgicky liečené vrodené anomálie hrubého čreva a konečníka.

01.01.1987

Rozsiahle brušné a panvové benígne nádory.

01.01.1987

Stavy po resekcii pľúc so znížením funkčnej kapacity pľúc.

01.01.1987

Aktinomykóza pľúc a pľúcne abscesy.

01.01.1987

Pravé a nepravé arteriovenózne aneuryzmy aorty a veľkých ciev vnútrobrušných a končatinových.

01.01.1987

Malformácie mozgových ciev anatomicky benígne.

01.01.1987

III. UROLOGICKÉ

01.01.1987

Stavy po odobratí obličky, alebo ak jedna oblička chýba (agenéza) alebo je nedostatočne vyvinutá (hypoplázia) pri funkčnej nedostatočnosti zvyšnej obličky.

01.01.1987

Cystóza obličiek.

01.01.1987

Pyelonefritída s obmedzení, renálnych funkcií.

01.01.1987

Hematúria z neznámej príčiny.

01.01.1987

Obojstranná nefrolitiáza, aj keď nie sú konkrementy fixné a často z obidvoch obličiek spontánne odchádzajú - urátová urolitiáza.

01.01.1987

Papilomatóza mechúra.

01.01.1987

Hydronefróza.

01.01.1987

Iné závažné vývojové odchýlky vedúce k zníženiu funkčnej schopnosti obličiek.

01.01.1987

IV. ORTOPEDICKÉ

01.01.1987

Všetky dedičné vrodené chyby osteoartikulárneho aparátu.

01.01.1987

Stavy po vrodenej bedrovej dysplázii od subluxácie vyššie.

01.01.1987

Stavy po Perthesovom ochorení s neskoršou prearthrózou.

01.01.1987

Stavy po juvenílnej epifyzeolýze hlavice stehennej kosti.

01.01.1987

Spondylolýza, spondylolistéza.

01.01.1987

Skolióza hrudnej a bedrovej chrbtice nad 30 st.

01.01.1987

Vrodené deformity panvy (hypoplázie) nadobudnuté (postradiačné, Chrobakova panva, atp.) posttraumatické s poruchou panvového kruhu.

01.01.1987

Deformačná artróza nosných kĺbov.

01.01.1987

Stavy po rozsiahlych a komplikovaných zlomeninách s funkčným alebo anantomickým defektom.

01.01.1987

Juvenílna reuamtoídna artritída, PCP.

01.01.1987

Ťažké poruchy stereotypu chôdze.

01.01.1987

Ankylózy veľkých kĺbov.

01.01.1987

Poúrazové stavy sprevádzané parézou veľkých periférnych nervov.

01.01.1987

Systémové ochorenie, metabolické osteopatie.

01.01.1987

Stavy po poliomyelitíde.

01.01.1987

Stavy po detskej mozgovej obrne.

01.01.1987

Recidivujúca chronická osteomyelitída.

01.01.1987

Nádory pohybového aparátu a im podobné malígne afekcie, potenciálne malígne, úporne recidivujúce alebo pôsobiace ťažkosti v dôsledku lokalizácie.

01.01.1987

V. REUMATOLOGICKÉ

01.01.1987

Ankylotizujúca spondyloartritída - Morbus Bechterev.

01.01.1987

Progresívna polyartritída „reumatoídna artritída". Pri chronických polyartritídach treba prihliadnuť najmä na priebeh choroby, jej aktivitu a ovplyvniteľnosť liečbou, ako aj na funkčnú zdatnosť.

01.01.1987

Chronická dna s pokročilými deformáciami a najmä orgánovým postihnutím.

01.01.1987

Reumatická horúčka v štádiu aktivity a v čase prevencie liečbou penicilínom.

01.01.1987

Difúzne ochorenie spojiva (tzv. kolagenózy),

01.01.1987

a) systémový lupus erythematodes, najmä evolutívne formy s príznakmi lupusu (nefritídy),

01.01.1987

b) difúza sclerodermia, najmä progredujúce formy s prejavmi postihnutia orgánov,

01.01.1987

c) dermatomyóza s polymyositickým syndrómom a orgánovými zmenami,

01.01.1987

d) nodózna polyarteritída.

01.01.1987

VI. ONKOLOGICKÉ

01.01.1987

a) zhubné novotvary a stavy po ich operatívnom odstránení alebo liečbe ožarovaním, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť priebeh tehotenstva, mať vplyv na plod alebo ohroziť zdravotný stav ženy,

01.01.1987

b) carcinoma in situ, pokiaľ ohrozuje zdravotný stav matky,

01.01.1987

c) chemoterapia.

01.01.1987

VII. PNEUMOLOGICKÉ

01.01.1987

Tuberkulóza a iné mykobakteriózy

01.01.1987

a) Tuberkulóza a iné mykobakteriózy v evolutívnej fáze (rozpad, rozsev, infiltrácia) s nálezom aj bez nálezu mykobaktérií, keď aj napriek liečbe antituberkulotikami možno čakať, že by tehotenstvo zhoršilo ochorenie budúcej matky. Všetky formy tuberkulózy alebo iné mykobakteriózy v rezorpcii alebo inaktívne formy:

01.01.1987

- pri podstatne zníženej kardiorespiračnej funkcii v dôsledku základného ochorenia,

01.01.1987

- komplikované iným závažným ochorením , aj keď jeho stupeň sám osebe nie je indikáciou pre umelé prerušenie tehotenstva (napr. diabetes mellitus),

01.01.1987

- ak predchádzajúce tehotenstvo malo vplyv na zhoršenie tuberkulózneho ochorenia.

01.01.1987

Nákazlivé formy tuberkulózy u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s budúcou matkou, ktoré nemožno negativizovať antituberkulóznou liečbou a nemožno zabezpečiť ich izoláciu.

01.01.1987

b) Mimopľúcna tuberkulóza

01.01.1987

Tuberkulóza obličiek s výrazným úbytkom parenchýmu a chronickou insuficienciou obličiek.

01.01.1987

Posttuberkulózne nefropatie, pri ktorých by tehotenstvo mohlo viesť k dekompenzácii.

01.01.1987

Florídna špecifická cystitída pri renálnej tuberkulóze, ktorá pretrváva aj napriek liečbe antituberkulotikami a vyvoláva funkčné zmeny obličiek.

01.01.1987

Nešpecifické ochorenia pľúc a pohrudnice

01.01.1987

Všetky choroby pľúc komplikované obmedzením kardiorespiračnej funkcie, ktoré je rozhodujúce pre indikácie na umelé prerušenie tehotenstva.

01.01.1987

Toto obmedzenie môžu vyvolať predovšetkým tieto choroby:

01.01.1987

- chronické obštrukčné choroby pľúc (chronická bronchitída, asthma bronchiale, emfyzém pľúc, bronchiektázie,

01.01.1987

- rozsiahla sarkoidóza,

01.01.1987

- pneumokoniózy,

01.01.1987

- difúzne pľúcne fibrózy a alergická alveolitída,

01.01.1987

- rozsiahle pohrudničné zrasty.

01.01.1987

Chronické zápalové ochorenia pľúc (napr. pľúcny absces, bronchiektázie).

01.01.1987

VIII. NEUROLOGICKÉ

01.01.1987

Roztrúsená mozgomiešna skleróza a iné demyelinizačné choroby (podľa závažnosti stavu a obrazu choroby).

01.01.1987

Paraplégie a ťažké paraparézy dolných končatín z organickej príčiny.

01.01.1987

Nádory mozgu, miechy a ich obalov.

01.01.1987

Parazitárne ochorenie centrálneho nervového systému.

01.01.1987

Degeneratívne a heredodegeneratívne choroby centrálneho nervového systému (napr. choroba Friedreichova, Pierre-Marieova, Wilsonova, Westphal-Strümpellova, Creutzfeld-Jakobsova, Alsheimarova, Gerstmmen-Sträusslerov sy., amyotrofická leterálna skleróza).

01.01.1987

Všetky myopatie.

01.01.1987

Dystrofické myotónie.

01.01.1987

Huntingtonova choroba.

01.01.1987

Ťažké formy cievnych ochorení a príhod mozgových a miešnych.

01.01.1987

Aneuryzmy a intrakraniálne cievne malformácie.

01.01.1987

Funikulárne myelózy.

01.01.1987

Encefalitídy, encefalomyetitídy a meningitídy v akútnom štádiu a ťažšie neskoršie reziduálne syndrómy.

01.01.1987

Polyradikuloneuritídy.

01.01.1987

Ťažké formy polyneuropatie.

01.01.1987

Myasténia.

01.01.1987

Syringomyalia a syringobulbia.

01.01.1987

Úrazy mozgu a miechy s výraznou ložiskovou symptomatológiou, vrátane reziduálnych stavov tohto typu.

01.01.1987

Athetosis duplex.

01.01.1987

Primárna atrofia mozočková.

01.01.1987

Dysbasia lordotica progressiva.

01.01.1987

Familiárna periodická obrna.

01.01.1987

Ťažšie bedrové diskopatie.

01.01.1987

Ťažké rezistentné neuralgie.

01.01.1987

Epilepsia rezistentná na modernú medikamentóznu liečbu.

01.01.1987

Detská mozgová obrna.

01.01.1987

Neurolues - neurotabes.

01.01.1987

Ťažké sekundárne neurastenické syndrómy.

01.01.1987

Ťažké neurovegetatívne neurózy.

01.01.1987

Ťažké formy migrény s častými nezvládnuteľnými záchvatmi.

01.01.1987

Všetky akútne a chronické intoxikácie s postihnutím periférneho alebo centrálneho nervového systému.

01.01.1987

Všetky ostatné nervové choroby, ktoré sa podstatne zhoršili počas predchádzajúceho tehotenstva.

01.01.1987

IX. PSYCHIATRICKÉ

01.01.1987

a) choroby ženy:

01.01.1987

Psychózy.

01.01.1987

Ťažšia forma psychopatie, dekompenzácia psychopatie.

01.01.1987

Ťažšia reaktívna psychická porucha s nebezpečenstvom suicídia, event. overená hospitalizáciou.

01.01.1987

Anxiózna a obsedantná neuróza.

01.01.1987

Nervové heredofamiliárne ochorenie s psychickými poruchami.

01.01.1987

b) Choroby vyskytujúce sa u jedného z rodičov, najmä dedične prenosné:

01.01.1987

Psychózy.

01.01.1987

Oligofrénia.

01.01.1987

Ťažšie formy psychopatií.

01.01.1987

Závažné sexuálne deviácie.

01.01.1987

c) Ak žena porodila oligofrénne alebo inak psychicky poškodené dieťa a znovu otehotnela od toho istého muža.

01.01.1987

d) Alkoholizmus alebo iná toxikománia u jedného z rodičov, ak sa prejavuje aj povahovými defektami.

01.01.1987

e) Ak je žena v čase tehotenstva aktívne liečená alebo doliečovaná psychofarmakami.

01.01.1987

X. DERMATOVENEROLOGICKÉ

01.01.1987

a) Kožné.

01.01.1987

Penfigus a dermatitis herpetiformis.

01.01.1987

Erytrodermia.

01.01.1987

Lupus erythematodes acutus ev. disseminátus.

01.01.1987

Dermatomyositis acuta.

01.01.1987

Sklerodermia.

01.01.1987

Herpetiformné impetigo.

01.01.1987

Purpury zhoršujúce sa počas tehotenstva.

01.01.1987

Mycosis fungoidos.

01.01.1987

Xeroderma pigmentosum.

01.01.1987

Malígny melanóm.

01.01.1987

Iné zhubné kožné novotvary.

01.01.1987

Závažné genodermatózy a vývojové kožné chyby.

01.01.1987

Generalizovaná pustulózna psoriáza.

01.01.1987

Všetky závažné rozsiahle kožné ochorenia.

01.01.1987

Stavy po ťažkých popáleninách na prsníkoch a okolo rodidiel.

01.01.1987

Chronické pruriginózne dermatózy so psychopatiami.

01.01.1987

b) Manifestný syfilis vo všetkých štádiách a formách so syfilofóbickými obavami o zdravie dieťaťa (pri antibiotickej clone).

01.01.1987

Lymfogranuloma venereum.

01.01.1987

XI. OFTALMOLOGICKÉ

01.01.1987

a) Choroby zrakového ústrojenstva a očné prejavy celkových ochorení, pri ktorých možno umelým prerušením tehotenstva zabrániť trvalému poškodeniu zraku matky, pokiaľ poškodeniu nemožno zabrániť inými spôsobmi ako oftalmologickou prevenciou (fotokoagulácia, kryopexia a pod.) alebo pôrodom cisárskym rezom. Sem patria najmä:

01.01.1987

Recidivujúce zápaly sietnice a cievnatky, najmä nezistené etiológie a preukázateľne zhoršené predchádzajúcim tehotenstvom.

01.01.1987

Zápaly sietnicových ciest s opakovaným krvácaním.

01.01.1987

Vysoká krátkozrakosť s pokročilými degeneratívnymi zmenami sietnice a cievnatky, s krvácaním alebo odchýlením sietnice a vitreoretinálnej degenerácie s nebezpečenstvom odchýlenia sietnice.

01.01.1987

Retinopatie, najmä diabetické a toxemické.

01.01.1987

b) Familiárne a hereditárne ochorenia sietnice, zrakového nervu a dioptrického ústrojenstva oka (rohovky, šošovky), ktorých genetický podklad je dostatočne preukázaný a dominantne dedične vrodený glaukóm (potrebné vyjadrenie genetickej poradne).

01.01.1987

XII. OTORINOLARYNGOLOGICKÉ

01.01.1987

Relatívnou indikáciou pre prerušenie tehotenstva je otoskleróza

01.01.1987

a) ak počas predchádzajúceho tehotenstva došlo k väčšiemu poškodeniu sluchu,

01.01.1987

b) pri zaťažení obidvoch rodičov otosklerózou,

01.01.1987

c) ak vzhľadom na poruchu sluchu a ďalšie sprievodné zmeny došlo k ťažkej psychóze (podľa vyjadrenia psychiatra a otológa).

01.01.1987

Relatívnou indikáciou pre prerušenie tehotenstva je dedičná hluchota alebo ťažká vnútroušná nedoslýchavosť heredodegeneratívneho pôvodu oboch alebo jedného z rodičov, keď oddelenie pre lekársku genetiku určí riziko možného postihnutia dieťaťa.

01.01.1987

XIII. GYNEKOLOGICKÉ A PÔRODNÍCKE

01.01.1987

Hypermezis gravidarum v prípade orgánových zmien.

01.01.1987

Ťažká neskorá gestóza zistená počas predchádzajúceho tehotenstva, najmä ak bola spojená s hypertenziou a proteinúriou.

01.01.1987

Patologické stavy v pôrodníckej anamnéze:

01.01.1987

- opakované atonické krvácanie po pôrode, opakované krvácanie spojené s adherentnou placentou, pre ktorú bolo potrebné vykonať manuálne vybavenie,

01.01.1987

- po dvoch pôrodoch ukončených cisárskym rezom,

01.01.1987

- po operačnej úprave závesného a podporného aparátu, ak má žena dve živé deti.

01.01.1987

Venter pendulus, ktorý vznikol diastázou priamych svalov po dvoch pôrodoch.

01.01.1987

Stavy po operáciách pre neudržanie moču.

01.01.1987

Nepravideľnosť plodového vajca, opakované pôrody detí s fetálnou erytroblastózou, ak jej predchádzali dve tehotenstvá s mŕtvymi alebo poškodenými plodmi a prejavmi sérologického konfliktu.

01.01.1987

Počatie po dočasnej rtg kastrácii, alebo ak má žena poškodené vaječníky rtg ožarovaním z iných príčin.

01.01.1987

Počatie medzi príbuznými v priamom rade alebo medzi súrodencami.

01.01.1987

Počatie do dovŕšenia 15. roku veku.

01.01.1987

Počatie po 40. roku veku.

01.01.1987

Zlyhanie intrauterinnej antikoncepcie.

01.01.1987

XIV. GENETICKÉ

01.01.1987

Závažné dedičné choroby a vývojové chyby diagnostikované na plode metódami prenatálnej diagnostiky alebo dôkaz ich vysokého rizika.

01.01.1987

Závažné dedičné choroby a chyby, ak riziko poškodenia plodu určené genetickým vyšetrením prevyšuje 10 %.

01.01.1987

Pri syndrómoch semiletálnych alebo vedúcich k nutnosti azylového ošetrovania výnimočne i pri nižšom riziku.

01.01.1987

Faktory s preukázanými mutagénnymi a teratogénnymi účinkami na plod, najmä preukázané užívanie liekov s mutagénnym alebo teratogénnym účinkom, profesionálna expozícia chemickými látkami s mutagénnym alebo teratogénnym účinkom a nadmerná expozícia ionizujúcim žiarením.

01.01.1987

Poznámka: Žena predloží potvrdenie lekára, ktorý liek predpísal, s uvedením diagnózy, dátumu vystavenia receptu a predpísanej dávky. Pri profesionálnej expozícii a expozícii ionizujúcim žiarením predloží posudok, ktorý obsahuje dátum a dávky expozície.

Poznámky pod čiarou

01.01.1987

1) Tlačivo ŠEVT, sklad. číslo 14 337 0.

01.01.1987

2) Tlačivo ŠEVT, sklad. číslo 14 338 0.

01.01.1987

3) § 55 ods. 2 písm. e) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

01.01.1987

4) § 4 zákona SNR č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.

01.01.1987

5) § 4 zákona SNR č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.

01.01.1987

5) § 10 zákona SNR č. 73/1986 Zb.

01.01.1987

6) Vyhláška Ministerstva vnútra č. 69/1965 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky.

01.01.1987

7) Napr. povolenie na pobyt pre cudzincov vydané príslušným orgánom Zboru národnej bezpečnosti alebo preukaz vydaný Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, u pracovníčok vyznačený pracovný účel v cestovnom doklade, pri služobnom pridelení potvrdenie orgánu alebo organizácie, v ktorej vykonáva pracovnú činnosť.

01.01.1987

8) § 30 zákona č. 20/1966 Zb.§ 66 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

01.01.1987

9) Výmer Českého a Slovenského cenového úradu č. 1160/686/1981 o určení maloobchodných cien za liečebno-preventívnu starostlivosť uhradzovanú devízovými cudzozemcami (uverejnený pod č. 25/1981 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR) a I. dodatok k tomuto výmeru č. 1159/1005/1985 (uverejnený pod č. 24/1985 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR).

01.01.1987

10) Uverejnená pod č. 12/1981 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR, registrovaná v čiastke 18/1981 Zb.