01.01.1987

73

01.01.1987

ZÁKON

01.01.1987

Slovenskej národnej rady

01.01.1987

z 23. októbra 1986

01.01.1987

o umelom prerušení tehotenstva

01.01.1987

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.1987

§ 1

01.01.1987

Účel zákona

01.01.1987

Zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie.

01.01.1987

Predchádzanie nežiadúcemu tehotenstvu

01.01.1987

§ 2

01.01.1987

Nežiadúcemu tehotenstvu sa predchádza predovšetkým výchovou k plánovanému a zodpovednému rodičovstvu v rodine, v školách a zdravotníckych zariadeniach, výchovným pôsobením v oblasti sociálnej a kultúrnej a využívaním prostriedkov na zabránenie tehotenstva.

01.01.1987

Podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva

01.01.1987

§ 4

01.01.1987

Žene sa umelo preruší tehotenstvo, ak o to písomne požiada, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody.

01.01.1987

§ 5

01.01.1987

Žene možno umelo prerušiť tehotenstvo zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o genetický chybný vývoj plodu.

01.01.1987

§ 6

01.01.1987

(1) Žene, ktorá nedovŕšila šestnásť rokov, možno umelo prerušiť tehotenstvo podľa § 4 so súhlasom zákonného zástupcu, prípadne toho, komu bola zverená do výchovy.

01.01.1987

(2) Ak bolo podľa § 4 umelo prerušené tehotenstvo žene vo veku od šestnásť do osemnásť rokov, vyrozumie sa o tom zdravotnícke zariadenie jej zákonného zástupcu.

01.01.1987

Postup pri prejednávaní umelého prerušenia tehotenstva

01.01.1987

§ 7

01.01.1987

Žena písomne požiada o umelé prerušenie tehotenstva ženského lekára zdravotníckeho zariadenia príslušného podľa miesta jej trvalého pobytu alebo miesta pracoviska alebo školy. Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov. Ak žena na umelom prerušení tehotenstva trvá a ak zistí lekár, že sú splnené podmienky pre jeho výkon, určí zdravotnícke zariadenie, kde sa výkon urobí.

01.11.1991

§ 8

01.11.1991

(1) Ak lekár nezistí podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva (§ 4 a 5), môže žena do troch dní písomne požiadať o preskúmanie jeho záveru riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, ktorý túto žiadosť preskúma najneskoršie do dvoch dní od jej doručenia. Na preskúmanie žiadosti si riaditeľ zdravotníckeho zariadenia prizve dvoch ďalších lekárov z odboru gynekológie a pôrodníctva, prípadne aj lekára z iného odboru. Ak zistí, že podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva sú splnené, oznámi žene, v ktorom zdravotníckom zariadení sa umelé prerušenie tehotenstva vykoná.

01.11.1991

(2) Ak riaditeľ zdravotníckeho zariadenia nezistil podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, oznámi žene písomne výsledok preskúmania, ktorý je konečný.

01.01.1987

§ 9

01.01.1987

Na postup ustanovený týmto zákonom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

01.01.1987

§ 10

01.01.1987

Umelé prerušenie tehotenstva cudzinkám

01.01.1987

Umelé prerušenie tehotenstva podľa § 4 sa nevykoná cudzinkám, ktoré sa v Slovenskej socialistickej republike zdržiavajú len prechodne.

01.01.1987

§ 11

01.01.1987

Príplatok alebo úhrada za umelé prerušenie tehotenstva

01.01.1987

(1) Za umelé prerušenie tehotenstva vykonaného podľa § 4 uhradí žena v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom zdravotníckemu zariadeniu príplatok.

01.01.1987

(2) Úhradu za umelé prerušenie tehotenstva cudzinkám upravuje osobitný predpis.

01.01.1987

§ 12

01.01.1987

Splnomocnenie

01.01.1987

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým podrobnejšie upraví podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva, postup pri prejednávaní umelého prerušenia tehotenstva a výšku príplatku a podmienky jeho platenia. Tento predpis tiež upraví okruh cudziniek, ktorým možno umelé prerušenie tehotenstva vykonať za úhradu.


01.01.1987

§ 13

01.01.1987

Prechodné ustanovenie

01.01.1987

Podľa tohto zákona sa prejednávajú aj žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo pred začiatkom jeho účinnosti.

01.01.1987

§ 14

01.01.1987

Zrušovacie ustanovenie

01.01.1987

Zrušujú sa:

01.01.1987

1. zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti;

01.01.1987

2. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti;

01.01.1987

3. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1982 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti.

01.01.1987

§ 15

01.01.1987

Účinnosť

01.01.1987

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.


01.01.1987

V. Šalgovič v. r.

01.01.1987

P. Colotka v. r.