Zákon č. 116/1985 Zb.Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.

(v znení č. 157/1989 Zb.)

Čiastka 32/1985
Platnosť od 11.12.1985
Účinnosť od 01.01.1990

116

ZÁKON

z 10. decembra 1985

o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Zákon ustanovuje podmienky, za ktorých v Československej socialistickej republike môže byť zriadená, vyvíjať činnosť alebo mať sídlo organizácia s medzinárodným prvkom.

(2) Na účely tohto zákona sa organizáciou s medzinárodným prvkom rozumie medzinárodná nevládna organizácia a organizácia cudzích štátnych príslušníkov.

(3) Podľa tohto zákona môže byť zriadená aj osobitná organizácia na zastúpenie československých záujmov v medzinárodnej nevládnej organizácii.

§ 2

(1) Organizácia s medzinárodným prvkom môže v Československej socialistickej republike byť zriadená, vyvíjať činnosť a mať sídlo len na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona.

(2) Žiadosť o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie v Československej socialistickej republike sa podáva Federálnemu ministerstvu vnútra. Žiadateľ o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike pripája k žiadosti návrh dokumentu upravujúceho organizačný poriadok a obsah činnosti organizácie; organizácia s medzinárodným prvkom, ktorá žiada o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike, pripojí k žiadosti dokument upravujúci organizačný poriadok a obsah činnosti organizácie (ďalej len „stanovy“).

§ 3

(1) Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí a po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy môže povoliť zriadenie organizácie s medzinárodným prvkom alebo povoliť takej organizácii vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike,

a) ak jej stanovy, prípadne ich návrh, a jej činnosť nie sú v rozpore s československým právnym poriadkom,

b) ak je organizácia zriadená ako právnická osoba1) a

c) ak tomu nebránia iné závažné dôvody.

(2) Organizácia s medzinárodným prvkom môže popri svojej činnosti vykonávať v Československej socialistickej republike hospodársku činnosť na základe povolenia a za podmienok podľa osobitných predpisov.2)

§ 4

(1) Ak organizácia s medzinárodným prvkom vyvíja činnosť, ktorá nezodpovedá podmienkam uvedeným v § 3 ods. 1, môže jej Federálne ministerstvo vnútra pozastaviť činnosť alebo odobrať povolenia vydané podľa § 3 ods. 1.

§ 5

Organizácia cudzích štátnych príslušníkov zriadená podľa § 3 ods. 1 vyvíja činnosť za podobných podmienok ako dobrovoľné organizácie.3)

§ 6

(1) Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí môže na návrh príslušného ústredného orgánu štátnej správy povoliť zriadenie osobitných organizácií na zastúpenie československých záujmov v medzinárodných nevládnych organizáciách.

(2) Osobitné organizácie na zastúpenie československých záujmov v medzinárodných nevládnych organizáciách sú socialistickými organizáciami; pre ich vznik, zánik a pre výkon dohľadu nad ich činnosťou platia primerane predpisy o dobrovoľných organizáciách.3)

§ 7

Organizácie, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a ktorým bolo vydané podľa doterajších predpisov povolenie zriadiť alebo povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike, sa považujú za organizácie majúce povolenie zriadiť alebo povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo v Československej socialistickej republike podľa tohto zákona.


§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 488 Občianskeho zákonníka. § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku.

2) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím. Zákon ČNR č. 127/1981 Zb. o vnútornom obchode. Zákon SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

3) Zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení neskorších predpisov. Vyhláška ministra vnútra č. 348/1951 Ú. v. (č. 320/1951 Ú. l.) o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach v znení neskorších predpisov.