01.01.198531.12.1992

139

01.01.198531.12.1992

ZÁKON

01.01.198531.12.1992

Slovenskej národnej rady

01.01.198531.12.1992

z 13. decembra 1984

01.01.198531.12.1992

o notárskych poplatkoch

01.01.198531.12.1992

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.198531.12.1992

§ 1

01.01.198531.12.1992

Úvodné ustanovenie

01.01.198531.12.1992

(1) Notárske poplatky sa vyberajú

01.01.198531.12.1992

a) za činnosť štátnych notárstiev - notárske poplatky za úkony,

01.01.198531.12.1992

b) z odplatného prevodu alebo odplatného prechodu vlastníctva k nehnuteľnostiam a z odplatného prechodu práva osobného užívania pozemku - notárske poplatky z prevodu alebo prechodu nehnuteľností,

01.01.198531.12.1992

c) za bezodplatné nadobudnutie majetku úmrtím občana - notárske poplatky z dedičstva,

01.01.198531.12.1992

d) za bezodplatné nadobudnutie majetku - notárske poplatky z darovania.

01.01.198531.12.1992

(2) Poplatky vyrubujú štátne notárstva.

01.01.198531.12.1992

PRVÁ ČASŤ

01.01.198531.12.1992

DRUHY NOTÁRSKYCH POPLATKOV

01.01.198531.12.1992

Prvý oddiel

01.01.198531.12.1992

Notársky poplatok za úkony

01.01.198531.12.1992

§ 2

01.01.198531.12.1992

Predmet poplatku

01.01.198531.12.1992

Poplatok sa vyberá za úkony štátneho notárstva (ďalej len „notársky úkon“) ustanovené vykonávacím predpisom.

01.01.198531.12.1992

§ 3

01.01.198531.12.1992

Základ poplatku

01.01.198531.12.1992

(1) Ak je za notársky úkon ustanovený notársky poplatok podľa ceny, je základom poplatku cena predmetu notárskeho úkonu.

01.01.198531.12.1992

(2) Touto cenou sa rozumie cena, za ktorú by bolo možné predmet notárskeho úkonu predať v čase a mieste tohto úkonu; pri nehnuteľnostiach je základom poplatku cena zistená podľa cenových predpisov, včítane úhrady, ktorá vyplýva alebo by mohla vyplývať z vyporiadania práva osobného užívania pozemku,1) bez prípadného zvýšenia, ak ho tieto predpisy pripúšťajú (ďalej len „zistená cena“).

01.01.198531.12.1992

§ 4

01.01.198531.12.1992

Sadzby poplatku

01.01.198531.12.1992

Sadzby poplatku za notárske úkony ustanoví vykonávací predpis buď pevnými sumami, alebo percentom z ceny predmetu notárskeho úkonu, a to za jednotlivé notárske úkony alebo za súhrn notárskych úkonov. Pri zvlášť zložitých, obťažných alebo časovo náročných notárskych úkonoch môže štátne notárstvo ustanovený poplatok primerane zvýšiť, najviac však o 100%.

01.01.198531.12.1992

§ 5

01.01.198531.12.1992

Poplatník

01.01.198531.12.1992

(1) Poplatníkom je ten, kto žiada o vykonanie notárskeho úkonu, alebo ten, v záujme koho štátne notárstvo bez návrhu (žiadosti) vykonáva notársky úkon.

01.01.198531.12.1992

(2) Poplatníkom je však vždy

01.01.198531.12.1992

a) ten, komu vzniklo právo, aby s ním bola uzavretá dohoda o osobnom užívaní pozemku, za návrh na registráciu tejto dohody,

01.01.198531.12.1992

b) vlastník nehnuteľnosti za návrh na registráciu zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľností,

01.01.198531.12.1992

c) ten, kto uzavrel zmluvu o výstavbe domu s bytmi v osobnom vlastníctve, za návrh na registráciu tejto zmluvy.2)

01.01.198531.12.1992

(3) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní platiť poplatok spoločne a nerozdielne.

18.05.199031.12.1992

§ 6

18.05.199031.12.1992

Oslobodenie od poplatku

18.05.199031.12.1992

Od poplatku za notárske úkony sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy.

01.01.198531.12.1992

§ 7

01.01.198531.12.1992

Následky nezaplatenia poplatku

01.01.198531.12.1992

(1) Ak poplatník nezaplatí poplatok za notársky úkon, a to ani v lehote dodatočne určenej na zaplatenie vyrubeného poplatku, konanie o umorovaní listín, o registrácii zmlúv a dohôd a o úschovách štátne notárstvo zastaví, alebo notársky úkon nevykoná.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak poplatník zaplatí poplatok za notársky úkon do konca lehoty na odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku, štátne notárstvo toto rozhodnutie zruší.

01.01.198531.12.1992

(3) Ak rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku nadobudne právoplatnosť, poplatková povinnosť zaniká.

01.01.198531.12.1992

Druhý oddiel

01.01.198531.12.1992

Notársky poplatok z prevodu alebo prechodu nehnuteľností

01.01.198531.12.1992

§ 8

01.01.198531.12.1992

Predmet poplatku

01.01.198531.12.1992

(1) Predmetom poplatku je odplatný prevod alebo odplatný prechod vlastníctva k nehnuteľnosti a odplatný prechod práva osobného užívania pozemku.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak sa vymieňajú nehnuteľnosti, považujú sa ich vzájomné prevody za jeden prevod; poplatok sa vyberá z prevodu tej nehnuteľnosti, z prevodu ktorej je poplatok najvyšší.

01.01.198531.12.1992

§ 9

01.01.198531.12.1992

Základ poplatku

01.01.198531.12.1992

Základom poplatku je zistená cena.

01.01.198531.12.1992

§ 10

01.01.198531.12.1992

Poplatník

01.01.198531.12.1992

(1) Poplatníkom je prevodca; nadobúdateľ za poplatok ručí. Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti predávanej pri výkone rozhodnutia, poplatníkom je nadobúdateľ.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak sa poplatok vyberá z prevodu vymieňaných nehnuteľností, sú poplatok povinní platiť prevodcovia i nadobúdatelia, a to spoločne a nerozdielne.

01.01.198531.12.1992

§ 11

01.01.198531.12.1992

Ohlasovacia povinnosť

01.01.198531.12.1992

(1) Prevodca je povinný ohlásiť prevod nehnuteľnosti príslušnému štátnemu notárstvu do pätnástich dní od dňa, keď bol o prevode nehnuteľnosti vyrozumený; túto povinnosť nemá, ak ide o prevod nehnuteľnosti registráciou zmluvy alebo na základe predaja nehnuteľnosti pri výkone rozhodnutia. Aj nadobúdateľ je povinný ohlásiť prevod nehnuteľnosti príslušnému štátnemu notárstvu do pätnástich dní od dňa, keď bol o prevode nehnuteľnosti vyrozumený; túto povinnosť nemá, ak ide o prevod nehnuteľnosti registráciou zmluvy.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak sa prevod neohlási včas, je poplatník povinný platiť penále vo výške 0,5% z poplatku za každý začatý mesiac omeškania.

01.01.198531.12.1992

Tretí oddiel

01.01.198531.12.1992

Notársky poplatok z dedičstva

01.01.198531.12.1992

§ 12

01.01.198531.12.1992

Predmet poplatku

01.01.198531.12.1992

Predmetom poplatku je nadobudnutie majetku dedením a iné bezodplatné nadobudnutie majetku úmrtím občana.

01.01.198531.12.1992

§ 13

01.01.198531.12.1992

Základ poplatku

01.01.198531.12.1992

(1) Základom poplatku je cena nadobudnutého majetku po zrážke dlhov poručiteľa a ceny iných povinností, uložených v konaní o dedičstve. Ak je súčasťou nadobudnutého majetku aj nehnuteľnosť, je touto cenou jej zistená cena.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak nadobudnutý majetok nebol predmetom konania o dedičstve, základom poplatku je cena nadobudnutého majetku po zrážke dlhov poručiteľa a ceny iných povinností a prípadnej odplaty; cenu majetku a výšku dlhov zistí štátne notárstvo primerane podľa zásad konania o dedičstve.

01.01.198531.12.1992

§ 14

01.01.198531.12.1992

Poplatník

01.01.198531.12.1992

(1) Poplatníkom je nadobúdateľ.

01.01.198531.12.1992

(2) Za poplatok ručí ten, kto dedičstvo odmietol, ak ho z tohto dôvodu nadobudol jeho maloletý potomok. Za poplatok však neručí, ak dedičstvo za maloletého potomka odmietol a súd odmietnutie neschválil.

01.01.198531.12.1992

§ 15

01.01.198531.12.1992

Oslobodenie od poplatku

01.01.198531.12.1992

Od poplatku z dedičstva sú oslobodené:

18.05.199031.12.1992

a) hnuteľné veci a pohľadávky, ako aj podiely dedičov vyplácané z tohto majetku a podiely odvodené zo zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak cena tohto majetku bez zrážky záväzkov neprevyšuje 50 000 Kčs a ak ide o prechod majetku medzi osobami zaradenými do I. a II. skupiny a ďalej hnuteľné veci a pohľadávky, ak cena tohto majetku bez zrážky záväzkov neprevyšuje 3000 Kčs ak ide o jeho nadobudnutie osobami zaradenými do III. skupiny. Poplatok sa vyberie len z tej časti ceny hnuteľného majetku nadobúdaného každým dedičom, ktorá prevyšuje uvedené sumy,

01.01.198531.12.1992

b) vklady na vkladných knižkách a vklady na sporožírových a bežných účtoch v štátnej sporiteľni, ako aj podiely z nich vyplácané,

01.01.198531.12.1992

c) mzdové nároky z pracovného pomeru poručiteľa do výšky trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak prechádzajú podľa Zákonníka práce postupne priamo na manžela, deti a rodičov poručiteľa, ak s ním žili v čase smrti v spoločnej domácnosti,

01.01.198531.12.1992

d) nárok poručiteľa na dávky sociálneho zabezpečenia a na dávky nemocenského poistenia za posledný mesiac pred jeho smrťou,

01.01.198531.12.1992

e) poistné plnenia z poistenia osôb dohodnutého v štátnej poisťovni,

01.01.198531.12.1992

f) dedičské podiely manžela, potomkov a rodičov, ak spočívajú v základnom členskom vklade alebo v zostatkovej hodnote členského podielu poručiteľa, ktorý bol členom stavebného bytového družstva, ak jeden z týchto dedičov sa stal členom družstva namiesto poručiteľa; to platí aj o úhradách zo zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov za takýto majetok, ako aj o podieloch dedičov z tohto majetku vyplácaných,

01.01.198531.12.1992

g) dedičstvá spočívajúce v hnuteľnom majetku po zástupcoch cudzích štátov poverených v Československej socialistickej republike a po príslušníkoch ich rodín žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti a ďalej také dedičstvá po iných osobách, ktorým prislúchali diplomatické výsady a imunity a ktoré neboli československými štátnymi občanmi.

01.01.198531.12.1992

§ 16

01.01.198531.12.1992

Ohlasovacia povinnosť

01.01.198531.12.1992

(1) Poplatník je povinný ohlásiť príslušnému štátnemu notárstvu do troch mesiacov od dňa smrti občana všetok majetok, z ceny ktorého sa poplatok vyberá; ak sa objaví nejaký majetok dodatočne alebo ak sa poplatník dozvie o tom, že je dedičom až po uplynutí troch mesiacov od smrti poručiteľa, je povinný ohlásiť majetok štátnemu notárstvu do 30 dní po tom, keď sa o majetku, prípadne o svojom dedičskom práve dozvedel.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak sa majetok neohlásil štátnemu notárstvu včas, poplatník je povinný platiť penále vo výške 0,5% z poplatku za každý začatý mesiac omeškania.

01.01.198531.12.1992

Štvrtý oddiel

01.01.198531.12.1992

Notárky poplatok z darovania

01.01.198531.12.1992

§ 17

01.01.198531.12.1992

Predmet poplatku

01.01.198531.12.1992

(1) Predmetom poplatku je bezodplatné nadobudnutie majetku na základe právneho úkonu a inak než úmrtím občana. Ak ide o nadobudnutie stavby zriadenej na pozemku v osobnom užívaní, je predmetom poplatku aj prechod práva osobného užívania pozemku.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak sa majetok, s výnimkou nehnuteľnosti, nadobudol za odplatu nižšiu, než je cena, za ktorú by bolo možné majetok predať v čase nadobudnutia a v mieste, kde v tom čase bol, nadobudnutie vo výške tohto rozdielu sa považuje za bezodplatné.

01.01.198531.12.1992

§ 18

01.01.198531.12.1992

Základ poplatku

01.01.198531.12.1992

(1) Základom poplatku je cena nadobúdaného majetku po zrážke zistených dlhov, ceny iných povinností a prípadnej odplaty. Ak ide o bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti je základom poplatku zistená cena.

01.01.198531.12.1992

(2) Cena majetku nadobudnutého od tej istej osoby v dvoch rokoch sa spočíta.

01.01.198531.12.1992

§ 19

01.01.198531.12.1992

Poplatník

01.01.198531.12.1992

Poplatníkom je nadobúdateľ; prevodca za poplatok ručí.

01.01.198531.12.1992

§ 20

01.01.198531.12.1992

Oslobodenie od poplatku

18.05.199031.12.1992

(1) Od poplatku z darovania sú oslobodené hnuteľné veci, ktorých cena neprevyšuje 50 000 Kčs ak ide o darovanie tohto majetku medzi osobami zaradenými do I. a II. skupiny a ďalej hnuteľné veci, ktorých cena neprevyšuje 3000 Kčs ak ide o ich nadobudnutie osobami zaradenými do III. skupiny. Poplatok sa vyberie len z tej časti ceny hnuteľných vecí nadobúdaných jedným nadobúdateľom, ktorá prevyšuje uvedené sumy.

01.01.198531.12.1992

(2) Od poplatku z darovania sú ďalej oslobodené:

01.01.198531.12.1992

a) vklady na vkladných knižkách a vklady na sporožírových a bežných účtoch v štátnej sporiteľni,

01.01.198531.12.1992

b) valuty a platobné dokumenty znejúce na cudziu menu, ak sú darované do tuzemska a sú preplácané v odberných poukazoch podniku zahraničného obchodu Tuzex alebo v československých korunách s určeným príplatkom k oficiálnemu kurzu alebo ak sa s devízovým povolením previedli na účet devízového tuzemca, zriadený v československej devízovej banke a vedený v cudzej mene.3) Pritom nie je rozhodujúce, či darca je devízový tuzemec alebo devízový cudzozemec. To neplatí, ak sa devízové prostriedky, z ktorých sa dar poskytol, pridelili na použitie v cudzine, napr. ako diéty,

01.01.198531.12.1992

c) hnuteľný majetok prevedený zástupcami cudzích štátov poverenými v Československej socialistickej republike, príslušníkmi ich rodín žijúcimi s nimi v spoločnej domácnosti a hnuteľný majetok prevedený inými osobami, ktorým prislúchajú diplomatické výsady a imunity a ktoré nie sú československými štátnymi občanmi.

01.01.198531.12.1992

§ 21

01.01.198531.12.1992

Ohlasovacia povinnosť

01.01.198531.12.1992

(1) Nadobúdateľ, ako aj prevodca sú povinní ohlásiť nadobudnutie majetku príslušnému štátnemu notárstvu do 15 dní po jeho nadobudnutí; túto povinnosť nemajú, ak ide o nadobudnutie vlastníctva nehnuteľnosti registráciou zmluvy.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak sa nadobudnutie majetku neohlásilo včas, poplatník je povinný platiť penále vo výške 0,5% z poplatku za každý začatý mesiac omeškania.

01.01.198531.12.1992

DRUHÁ ČASŤ

01.01.198531.12.1992

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

18.05.199031.12.1992

§ 22

18.05.199031.12.1992

Rozdelenie osôb do skupín na poplatkové účely

18.05.199031.12.1992

Na účely poplatkového konania sú osoby zaradené do troch skupín, a to:

18.05.199031.12.1992

a) do I. skupiny manžel, deti, vnuci a rodičia,

18.05.199031.12.1992

b) do II. skupiny súrodenci, starí rodičia a osoby, ktoré s prevodcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred prevodom alebo smrťou poručiteľa v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu alebo poručiteľa,

18.05.199031.12.1992

c) do III. skupiny ostatné fyzické a právnické osoby.

01.01.198531.12.1992

Sadzby notárskych poplatkov z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti, z dedičstva a z darovania

01.01.198531.12.1992

§ 23

01.01.198531.12.1992

(1) Notársky poplatok z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti, z dedičstva a z darovania medzi osobami zaradenými do I. skupiny je u každého poplatníka 1% základu poplatku, najmenej však 100 Kčs.

01.01.198531.12.1992

(2) Notársky poplatok z prevodu alebo prechodu nehnuteľnosti, z dedičstva a z darovania medzi osobami zaradenými do II. skupiny je u každého poplatníka 5% základu poplatku, najmenej však 200 Kčs.

01.01.198531.12.1992

(3) Notársky poplatok z prevodu alebo prechodu nehnuteľností medzi osobami zaradenými do III. skupiny je u každého poplatníka 5% základu poplatku, najmenej však 300 Kčs.

01.01.198531.12.1992

(4) Notársky poplatok z dedičstva a z darovania medzi osobami zaradenými do III. skupiny je u každého poplatníka 20% základu poplatku, najmenej však 300 Kčs.

18.05.199031.12.1992

§ 24

18.05.199031.12.1992

Od poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy. Ďalej sú oslobodené prevody alebo prechody nehnuteľností z fyzických alebo právnických osôb na tieto subjekty.

01.01.198531.12.1992

§ 25

01.01.198531.12.1992

Vznik poplatkovej povinnosti

01.01.198531.12.1992

Poplatková povinnosť vznikne, len čo nastane skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku; touto skutočnosťou je:

01.01.198531.12.1992

a) podanie návrhu na registráciu zmluvy (dohody), návrhu na umorenie listiny a návrhu na prijatie do úschovy,

01.01.198531.12.1992

b) vykonanie úkonu pri ostatných notárskych poplatkoch za úkony,

01.01.198531.12.1992

c) prevod alebo prechod majetku na nadobúdateľa pri notárskom poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, dedičstva a z darovania,

01.01.198531.12.1992

d) prechod práva osobného užívania pozemku na nadobúdateľa pri notárskom poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania.

01.01.198531.12.1992

§ 26

01.01.198531.12.1992

Splatnosť poplatkov

01.01.198531.12.1992

(1) Poplatky za notárske úkony určené pevnou sumou sú splatné vznikom poplatkovej povinnosti, ostatné poplatky do 15 dní od dňa, v ktorom sa poplatník dozvedel od štátneho notárstva o vyrubení poplatku.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak sa poplatok nezaplatil včas, poplatník je povinný, a to bez vyrubenia, platiť za každý začatý mesiac poplatok z omeškania vo výške 0,5% dlžnej sumy.

01.01.198531.12.1992

§ 27

01.01.198531.12.1992

Ručenie

01.01.198531.12.1992

(1) Ručiteľ je povinný zaplatiť splatný poplatok, ak tak neurobil poplatník, hoci bol na zaplatenie upomenutý. Ručenie trvá po dobu, po ktorú sa môže poplatok vymáhať od poplatníka.

01.01.198531.12.1992

(2) Ručiteľ je povinný dlžnú sumu zaplatiť do 15 dní od dňa, keď sa o tejto povinnosti dozvedel.

01.01.198531.12.1992

(3) Ak ručiteľ nezaplatí dlžnú sumu včas, je povinný, a to bez vyrubenia, platiť za každý začatý mesiac omeškania poplatok z omeškania vo výške 0,5% dlžnej sumy.

01.01.198531.12.1992

§ 28

01.01.198531.12.1992

Náhrada trov

01.01.198531.12.1992

(1) Trovy za notárske úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradovne štátneho notárstva, je povinný uhradiť poplatník.

01.01.198531.12.1992

(2) O vzniku pohľadávky na náhradu trov, a jej splatnosti, o poplatku z omeškania a o konaní vo veciach náhrad platia primerane ustanovenia o poplatkoch.

01.01.198531.12.1992

§ 29

01.01.198531.12.1992

Zaokrúhľovanie a vracanie poplatku

01.01.198531.12.1992

(1) Pri vyrubovaní poplatku sa zaokrúhľuje základ poplatku na celé stokoruny nahor a vyrubený poplatok na celé koruny nahor.

01.01.198531.12.1992

(2) Poplatok sa vráti

01.01.198531.12.1992

a) ak ho zaplatil ten, kto na to nebol povinný,

01.01.198531.12.1992

b) tomu, kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia štátneho notárstva, ktorým sa mu táto povinnosť uložila.

01.01.198531.12.1992

(3) Ak sa zaplatil vyšší poplatok, než mal byť zaplatený, vráti sa preplatok.

01.01.198531.12.1992

(4) Poplatok (preplatok poplatku) sa nevráti, ak neprevyšuje 30 Kčs.

01.01.198531.12.1992

§ 30

01.01.198531.12.1992

Pôsobnosť vo veciach notárskych poplatkov

01.01.198531.12.1992

(1) Notárske poplatky, penále za nesplnenie ohlasovacej povinnosti vyrubuje a výšku náhrady trov určuje miestne príslušné štátne notárstvo.

01.01.198531.12.1992

(2) Okresný súd, v obvode ktorého je štátne notárstvo, ktoré poplatok vyrubilo a určilo výšku náhrady trov, vypočítava poplatok z omeškania, upomína na zaplatenie splatných notárskych poplatkov, náhrad trov, penále a poplatkov z omeškania a vymáha ich.

01.01.198531.12.1992

§ 31

01.01.198531.12.1992

Kontrola a dohľad

01.01.198531.12.1992

(1) Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky, finančné správy a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „kontrolné orgány“) overujú na štátnych notárstvach a súdoch, u poplatníkov, u iných zúčastnených osôb a v organizáciách včítane ich organizačných jednotiek, či sa notárske poplatky vyrubujú a vyberajú v správnej výške, riadne a včas.

01.01.198531.12.1992

(2) Štátne notárstva a súdy, poplatníci, ako aj iné zúčastnené osoby a organizácie včítane organizačných jednotiek, v ktorých sa kontrola vykonáva, sú povinné poskytnúť kontrolnému orgánu na požiadanie potrebnú pomoc na dosiahnutie účelu kontroly, najmä poskytnúť vysvetlenia a dôkazné prostriedky, predložiť písomnosti a pomôcky týkajúce sa skutočností rozhodných na vyrubenie poplatkov.

01.01.198531.12.1992

(3) Pri vykonávaní kontroly sú kontrolné orgány oprávnené vstupovať do miestností. zariadení a na pozemky a vykonávať pritom potrebné vyšetrenia.

01.01.198531.12.1992

(4) Kontrolné orgány sú oprávnené uložiť štátnym notárstvam a súdom opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a sledovať ich plnenie.

01.01.198531.12.1992

Konanie

01.01.198531.12.1992

§ 32

01.01.198531.12.1992

(1) Konanie o vyrubenie notárskeho poplatku za úkony začína štátne notárstvo z vlastného podnetu. Konanie o vyrubenie ostatných notárskych poplatkov začína štátne notárstvo, keď sa dozvie o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.

01.01.198531.12.1992

(2) Konanie o vyrubenie penále za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a o výšku náhrady trov začína štátne notárstvo z vlastného podnetu.

01.01.198531.12.1992

§ 33

01.01.198531.12.1992

(1) Rozhodnutie o vyrubení notárskeho poplatku a penále za nesplnenie ohlasovacej povinnosti vydáva štátne notárstvo ústne, ak je poplatník prítomný a ak poplatok (penále) nie je vyšší ako 1000 Kčs; v ostatných prípadoch vydáva rozhodnutie písomne. V rozhodnutí štátne notárstvo poučí aj o povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania, ak sa vyrubený poplatok nezaplatí včas.

01.01.198531.12.1992

(2) Štátne notárstvo vydá poplatníkovi písomné osvedčenie o obsahu ústneho rozhodnutia na jeho žiadosť.

01.01.198531.12.1992

(3) Rozhodnutie o náhrade trov a povinnosti ručiteľa, ako aj rozhodnutie, ktorým sa ukladá iná povinnosť, vydáva štátne notárstvo písomne.

01.01.198531.12.1992

§ 34

01.01.198531.12.1992

(1) Ak sa poplatok vôbec nevyrubil alebo ak sa vyrubil nižšou sumou ako sa mal vyrubiť, štátne notárstvo vyrubí poplatok (doplatok poplatku) v lehote určenej v odseku 2.

01.01.198531.12.1992

(2) Poplatok (doplatok poplatku) nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa štátne notárstvo dozvedelo o skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.

01.01.198531.12.1992

(3) Od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatník dozvedel od štátneho notárstva o úkone vykonanom na vyrubenie alebo na vymáhanie poplatku (doplatku poplatku), plynie nová trojročná lehota.

01.01.198531.12.1992

(4) Poplatok (doplatok poplatku) sa nemôže vyrubiť ani vymáhať, ak do konca kalendárneho roka, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku, uplynulo 10 rokov.

01.01.198531.12.1992

§ 35

01.01.198531.12.1992

Na konanie pred štátnym notárstvom vo veciach notárskych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platia osobitné predpisy.4)

01.01.198531.12.1992

§ 36

01.01.198531.12.1992

(1) Proti rozhodnutiu štátneho notárstva vo veciach notárskych poplatkov sa môže účastník odvolať; odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia alebo vyhlásenia rozhodnutia, a to na štátnom notárstve, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.

01.01.198531.12.1992

(2) Štátne notárstvo môže samo rozhodnúť o odvolaní, len ak mu celkom vyhovie.

01.01.198531.12.1992

(3) Ak štátne notárstvo o odvolaní nerozhodne (odsek2), rozhodne o ňom krajský súd, v obvode ktorého je štátne notárstvo, ktoré rozhodnutie vydalo.

01.01.198531.12.1992

§ 37

01.01.198531.12.1992

(1) Právoplatné rozhodnutie o vyrubení poplatku (doplatku poplatku) štátne notárstvo na žiadosť poplatníka zmení, prípadne zruší, ak na základe nových skutočností alebo dôkazov, ktoré sa nemohli uplatniť v poplatkovom konaní bez zavinenia poplatníka, by sa poplatok vyrubil nižšou sumou, prípadne by sa vôbec nevyrubil.

01.01.198531.12.1992

(2) Žiadosť sa musí podať do troch mesiacov od dňa, keď sa poplatník dozvedel o nových skutočnostiach alebo dôkazoch.

01.01.198531.12.1992

(3) Rozhodnutie nemožno zmeniť ani zrušiť, ak sa žiadosť podala po uplynutí troch rokov od jeho právoplatnosti.

01.01.198531.12.1992

§ 38

01.01.198531.12.1992

Ustanovenia § 34 a 37 platia primerane o penále, poplatku z omeškania a o náhradách trov.

01.01.198531.12.1992

§ 39

01.01.198531.12.1992

Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach notárskych poplatkov platí notársky poriadok a Občiansky súdny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.


01.01.198531.12.1992

TRETIA ČASŤ

01.01.198531.12.1992

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

01.01.198531.12.1992

§ 40

01.01.198531.12.1992

(1) Ak pred účinnosťou tohto zákona nastal skutočnosť, ktorá bola podľa skorších predpisov predmetom poplatku (dane) z dedičstva, z darovania, z prevodu alebo prechodu nehnuteľností alebo za úkony, postupuje sa podľa skorších predpisov.

01.01.198531.12.1992

(2) Ak pred účinnosťou tohto zákona nastala skutočnosť, ktorá bola predmetom poplatku, ale nevznikla poplatková pohľadávka, vznikne poplatková povinnosť, len čo nastane skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku; v týchto prípadoch sa postupuje podľa doterajších predpisov.

01.01.198531.12.1992

§ 41

01.01.198531.12.1992

(1) Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky vydá predpisy na vykonanie tohto zákona, v ktorých ustanoví notárske úkony, za ktoré sa vyberajú poplatky, upraví podrobnosti o rozsahu základu poplatku, sadzby poplatkov za notárske úkony, môže ustanoviť ďalšie prípady oslobodenia od poplatkov, prípadne iné úľavy, bližšie upraví práva a povinnosti poplatníkov, štátnych notárstiev, súdov a kontrolných orgánov, podrobnosti o vzniku poplatkovej povinnosti, o platení trov a o spôsobe platenia poplatkov. vykonávací predpis ustanoví aj miestnu príslušnosť štátnych notárstiev vo veciach konania o notárskych poplatkoch.

01.01.198531.12.1992

(2) Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky môže podľa dohody určiť odchýlky od zákona na zamedzenie dvojakého zdanenia alebo spoplatnenia, na zachovanie vzájomne rovnakého postupu s cudzinou alebo na vykonávanie potrebných opatrení s ohľadom na postup cudzích orgánov.

01.01.198531.12.1992

(3) Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky môže po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

01.01.198531.12.1992

a) poskytnúť oslobodenie od poplatku alebo povoliť iné úľavy pre určité druhy majetku alebo určitým skupinám osôb alebo i jednotlivým osobám; môže tiež poveriť iné orgány na povoľovanie úľav a vymedziť rozsah ich oprávnenia,

01.01.198531.12.1992

b) urobiť vhodné opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí alebo tvrdostí, ktoré by z vykonávania zákona mohli vzniknúť.

01.01.198531.12.1992

§ 42

01.01.198531.12.1992

Zrušujú sa na území Slovenskej socialistickej republiky:

01.01.198531.12.1992

1. zákon č. 24/1964 Zb. o notárskych poplatkoch,

01.01.198531.12.1992

2. vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 34/1972 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 75/1983 Zb.

01.01.198531.12.1992

§ 43

01.01.198531.12.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.

18.05.199031.12.1992

Čl. II

18.05.199031.12.1992

Ak nastala pred účinnosťou tohto zákona skutočnosť, ktorá bola dôvodom na zvýšenie sadzby poplatku podľa § 23 ods. 5 zákona SNR č. 139/1984 Zb., postupuje sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa tohto skoršieho predpisu.


01.01.198531.12.1992

V. Šalgovič v. r.

01.01.198531.12.1992

P. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.198531.12.1992

1) § 218 ods.2 Občianskeho zákonníka.

01.01.198531.12.1992

2) Zákon č.52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č.30/1978 Zb.

01.01.198531.12.1992

3) § 16 ods.3 zákona č.142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.

01.01.198531.12.1992

4) Zákon č.95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č.72/1983 Zb.). Vyhláška Ministerstva financií č.16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.