Nariadenie vlády č. 58/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov

Čiastka 11/1982
Platnosť od 26.05.1982
Účinnosť od 01.07.1982

OBSAH

01.07.1982

58

01.07.1982

NARIADENIE VLÁDY

01.07.1982

Slovenskej socialistickej republiky

01.07.1982

zo 14. apríla 1982,

01.07.1982

ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov

01.07.1982

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov:


01.07.1982

§ 1

01.07.1982

Zrušuje sa

01.07.1982

1. vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb,

01.07.1982

2. vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov.


01.07.1982

§ 2

01.07.1982

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


01.07.1982

Colotka v. r.