Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1982>Predpis č. 58/1982 Zb.

Predpis č. 58/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov

Zo dňa14.04.1982
Čiastka011/1982
Platnosť od26.05.1982
Účinnosť od01.07.1982
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Obsah

(aktualizované 22.04.2012)

Aktuálne znenie


58

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. apríla 1982,

ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov:


§ 1

Zrušuje sa

1. vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb,

2. vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Colotka v. r.

Presunúť na začiatok