Vyhláška č. 49/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

Čiastka 8/1979
Platnosť od 05.05.1979
Účinnosť od 26.05.2006
Uzavretie zmluvy 19.05.1978
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku XI dňom 1. januára 1979 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku. Dňom 29. decembra 1995 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Rumunskom stratila platnosť Zmluva o za...

05.05.1979

49

05.05.1979

VYHLÁŠKA

05.05.1979

ministra zahraničných vecí

05.05.1979

z 21. februára 1979

05.05.1979

o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík


05.05.1979

Dňa 19. mája 1978 bola v Ulánbátare podpísaná Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

05.05.1979

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená 30. novembra 1978 v Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý je depozitárom Zmluvy.

05.05.1979

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku XI dňom 1. januára 1979 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

05.05.1979

Český preklad textu Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

29.12.1995

Dňom 29. 12. 1995 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Rumunskom stratila táto zmluva platnosť.(oznámenie MZV SR č. 105/1996 Z. z.).

22.11.1996

Dňom  22.11. 1996 stráca táto zmluva platnosť vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou (oznámenie MZV SR č. 173/1997 Z. z.).

01.05.1997

Dňom 1. 5. 1997 vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou stratili platnosť ustanovenia tejto zmluvy (oznámenie MZV SR č. 31/1998 Z. z.).

05.07.2000

Dňom 5. 7. 2000 sa skončila vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou platnosť tejto zmluvy (oznámenie MZV SR č. 112/2001 Z. z.).

02.05.2001

Dňom 2. 5. 2001 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou stratila platnosť táta zmluva (oznámenie č. 287/2001 Z. z.).

26.05.2006

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto zmluva výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

05.05.1979

Prvý námestník:

05.05.1979

Ing. Knížka v. r.

05.05.1979

ZMLUVA

05.05.1979

o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb

05.05.1979

Zmluvné strany,

05.05.1979

v snahe napomáhať ďalšie rozšírenie a upevnenie hospodárskej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráce medzi svojimi štátmi a v záujme zdokonaľovania mechanizmu svojich devízovo-finančných vzťahov,

05.05.1979

so zreteľom na vytvorenie priaznivejších podmienok v procese hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a kultúrnej výmeny,

05.05.1979

vychádzajúc zo zásady, že právnické osoby sa nemajú podrobiť zdaneniu súčasne z toho istého príjmu a majetku na území dvoch alebo viacerých zmluvných strán,

05.05.1979

dohodli sa takto:

05.05.1979

Článok I

05.05.1979

1. Táto Zmluva sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré majú sídlo na území zmluvných strán.

05.05.1979

2. Ak nemožno sídlo právnickej osoby určiť podľa odseku 1 tohto článku, bude sa za jej sídlo v zmysle tejto Zmluvy považovať zmluvný štát, podľa právnych predpisov ktorého bola táto právnická osoba zriadená.

05.05.1979

3. V prípade, keď nemožno určiť sídlo právnickej osoby a jej daňové postavenie podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, rieši sa táto otázka vzájomnou dohodou kompetentných orgánov príslušných zmluvných strán. Kompetentnými orgánmi v zmysle tejto Zmluvy budú ministerstvá financií zmluvných strán.

05.05.1979

Článok II

05.05.1979

Táto Zmluva sa vzťahuje na dane, poplatky a iné povinné platby majúce daňový charakter (ďalej len „dane“) vyberané z príjmu a majetku právnických osôb na území zmluvných strán v súlade s ich právnymi predpismi.

05.05.1979

Článok III

05.05.1979

Príjmy právnických osôb každej zmluvnej strany získané na území iných zmluvných strán tak priamo, ako aj prostredníctvom pobočiek, oddelení, agentúr, kancelárií a podobných útvarov oslobodzujú sa od daní na území týchto iných zmluvných strán pri dodržaní ustanovení článkov IV a V tejto Zmluvy.

05.05.1979

Článok IV

05.05.1979

1. Vyberanie daní z nehnuteľného majetku právnických osôb a aj z príjmu z jeho využívania, predaja a iného disponovania týmto majetkom sa uskutočňuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v ktorom sa tento majetok nachádza.

05.05.1979

2. Vyberanie daní z hnuteľného majetku právnických osôb a aj z príjmu z jeho využívania, predaja a iného disponovania týmto majetkom sa uskutočňuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v ktorom podliehajú zdaneniu príjmy právnických osôb v zmysle článku III tejto Zmluvy.

05.05.1979

Pritom sa nevylučuje právo zmluvných strán vyberať na svojom území dane spojené s používaním dopravných prostriedkov a s užívaním pozemných komunikácií.

05.05.1979

3. V zmysle tejto Zmluvy sa rozumie, že:

05.05.1979

a) nehnuteľným majetkom je taký majetok, ktorý sa za taký uznáva v súlade s právnymi predpismi zmluvného štátu, na území ktorého sa tento majetok nachádza;

05.05.1979

b) hnuteľným majetkom je taký majetok, ktorý sa za taký uznáva v súlade s právnymi predpismi štátu sídla právnickej osoby, ktorá tento majetok používa.

05.05.1979

Článok V

05.05.1979

1. Princípy a spôsob vyberania daní z príjmu a majetku medzinárodných organizácií (včítane ich pobočiek a oddelení) zriadených zmluvnými štátmi alebo organizáciami týchto štátov a majúcich sídlo na ich území sa riadia zakladajúcimi aktami týchto medzinárodných organizácií dohodnutými vo forme medzinárodných zmlúv alebo osobitnými dohodami o tejto otázke, na ktorých sa zúčastňujú príslušné zmluvné strany.

05.05.1979

2. Zisk medzinárodných organizácií, ktorý patrí ich členom, sa oslobodzuje od daní v zmluvných štátoch, v ktorých tieto organizácie majú svoje sídlo. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj v prípade prevodu spomenutého zisku do iných zmluvných štátov, v ktorých majú svoje sídlo členovia príslušnej medzinárodnej organizácie.

05.05.1979

Ustanovenie tohto odseku sa neuplatní, pokiaľ ide o zisk členov medzinárodných organizácií zo štátov, v ktorých majú tieto organizácie svoje sídlo.

05.05.1979

Článok VI

05.05.1979

Ustanovenia tejto Zmluvy nevylučujú možnosť, aby zainteresované zmluvné strany poskytovali po vzájomnej dohode alebo jednostranne ďalšie úľavy pre právnické osoby, pokiaľ ide o vyberanie daní z ich príjmu a majetku.

05.05.1979

Článok VII

05.05.1979

Táto Zmluva neobmedzuje právo zmluvných strán vyberať dane z príjmu a majetku právnických osôb, pokiaľ to neodporuje ustanoveniam tejto Zmluvy.

05.05.1979

Článok VIII

05.05.1979

Ustanovenia tejto Zmluvy sa nedotýkajú daňových výsad ustanovených všeobecnými predpismi medzinárodného práva, osobitnými medzinárodnými dohodami a im zodpovedajúcimi právnymi predpismi zmluvných štátov pre diplomatické a konzulárne zastupiteľstvá a im na roveň postavené iné organizácie a úrady.

05.05.1979

Článok IX

05.05.1979

Ak budú ustanovenia platných zmlúv v oblasti zdanenia právnických osôb, ktoré sa uzavreli skôr medzi zmluvnými stranami, odporovať ustanoveniam tejto Zmluvy, použijú sa ustanovenia tejto Zmluvy.

05.05.1979

Článok X

05.05.1979

Otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s uplatňovaním tejto Zmluvy, sa budú riešiť rokovaním a konzultáciami medzi ministerstvami financií zainteresovaných zmluvných strán.

05.05.1979

Článok XI

05.05.1979

Táto Zmluva podlieha ratifikácii alebo schváleniu podľa právnych predpisov každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom depozitárovi odovzdá do úschovy ratifikačné listiny alebo dokumenty o schválení zmluvy najmenej päť zmluvných strán. Pre každú z ostatných zmluvných strán nadobudne táto Zmluva platnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom odovzdá depozitárovi do úschovy ratifikačnú listinu alebo dokument o schválení Zmluvy.

05.05.1979

Článok XII

05.05.1979

1. Táto Zmluva je uzavretá na neobmedzený čas.

05.05.1979

2. Každá zmluvná strana môže Zmluvu kedykoľvek vypovedať po uplynutí päťročného obdobia odo dňa nadobudnutia jej platnosti výpoveďou zaslanou depozitárovi najneskôr 6 mesiacov pred koncom kalendárneho roka. V tomto prípade Zmluva stratí účinnosť vo vzťahu k tejto zmluvnej strane začínajúc 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola daná výpoveď.

05.05.1979

Článok XIII

05.05.1979

K tejto Zmluve môžu so súhlasom všetkých zmluvných strán pristúpiť iné štáty odovzdaním listiny o prístupe depozitárovi. Prístup nadobúda účinnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom depozitár dostane od všetkých účastníkov Zmluvy oznámenie o ich súhlase s prístupom.

05.05.1979

Článok XIV

05.05.1979

Táto Zmluva sa môže zmeniť alebo doplniť so súhlasom všetkých zmluvných strán.

05.05.1979

Článok XV

05.05.1979

Táto Zmluva je otvorená na podpis do 30. júna 1978 v Moskve.

05.05.1979

Článok XVI

05.05.1979

Táto Zmluva sa odovzdáva do úschovy Sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára tejto Zmluvy.

05.05.1979

Dané v Ulánbátare 19. mája 1978 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Poznámky pod čiarou

05.05.1979

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.