Vyhláška č. 16/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku

Čiastka 3/1979
Platnosť od 05.03.1979
Účinnosť od 20.03.1979
Uzavretie zmluvy 08.08.1978
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 13 nadobudla platnosť 22. novembra 1978.

20.03.1979

16

20.03.1979

VYHLÁŠKA

20.03.1979

ministra zahraničných vecí

20.03.1979

z 18. januára 1979

20.03.1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku


20.03.1979

Dňa 8. augusta 1978 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku. Dohoda na základe svojho článku 13 nadobudla platnosť 22. novembrom 1978.

20.03.1979

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

20.03.1979

Minister:

20.03.1979

Ing. Chňoupek v. r.

20.03.1979

DOHODA

20.03.1979

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku

20.03.1979

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kubánskej republiky,

20.03.1979

vedené prianím naďalej prehlbovať bratské vzťahy medzi oboma štátmi a uľahčovať štátnym občanom jedného štátu všestranné poznávanie socialistických vymožeností, dejín a kultúry druhého štátu,

20.03.1979

rozhodli sa zrušiť vízovú povinnosť pre cesty štátnych občanov oboch štátov a dohodli sa takto:

20.03.1979

Článok 1

20.03.1979

Štátni občania zmluvných strán sú oslobodení od vízovej povinnosti v rozsahu a za podmienok ustanovených v tejto Dohode.

20.03.1979

Článok 2

20.03.1979

1. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalé bydlisko na jej štátnom území alebo na štátnom území iného socialistického štátu a sú držiteľmi niektorého z platných cestovných dokladov uvedených v Prílohe tejto Dohody, môžu cestovať bez víz druhej zmluvnej strany na jej štátne územie za účelom prechodného pobytu alebo prechodu.

20.03.1979

2. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalé bydlisko na štátnom území štátov neuvedených v odseku 1 tohto článku, sú pri prechode štátnym územím druhej zmluvnej strany do štátu, ktorého sú štátnymi občanmi, oslobodení od vízovej povinnosti. Spomenutý prechod sa musí uskutočniť v lehote určenej právnymi predpismi tej zmluvnej strany, ktorej územím sa má uskutočniť.

20.03.1979

Článok 3

20.03.1979

1. Čas pobytu štátnych občanov jednej zmluvnej strany na štátnom území druhej zmluvnej strany nesmie presahovať pri cestách uskutočňovaných podľa odseku 1 článku 2 tejto Dohody tridsať dní odo dňa prekročenia štátnych hraníc.

20.03.1979

2. Príslušné orgány prijímajúceho štátu môžu v odôvodnených prípadoch predľžiť čas pobytu v rámci platnosti cestovného dokladu, najdlhšie však na šesť mesiacov včítane predľženia. V prípade neplatnosti cestovného dokladu možno pobyt predľžiť jedine vtedy, keď diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je osoba štátnym občanom, obnoví platnosť dokladu. Súhlas na predľženie pobytu sa udeľuje bezplatne.

20.03.1979

3. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí cestujú služobne na územie druhej zmluvnej strany, sa môžu zdržiavať na jej štátnom území po čas svojho služobného pridelenia. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na členov ich rodín, ktorí ich sprevádzajú.

20.03.1979

Článok 4

20.03.1979

Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalé bydlisko na štátnom území druhej zmluvnej strany, môžu cestovať do štátu, ktorého sú štátnymi občanmi, bez víz štátu, na štátnom území ktorého majú trvalé bydlisko.

20.03.1979

Článok 5

20.03.1979

Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí sa hodlajú trvale usídliť na štátnom území druhej zmluvnej strany, sú povinní zaopatriť si za týmto účelom vstupné vízum zmluvnej strany, na území ktorej sa hodlajú usídliť.

20.03.1979

Článok 6

20.03.1979

Štátni občania jednej zmluvnej strany nemôžu po čas svojho prechodného pobytu na štátnom území druhej zmluvnej strany vstupovať do pracovného pomeru a uskutočňovať hospodársku alebo inú činnosť bez predchádzajúceho povolenia príslušného orgánu tejto zmluvnej strany.

20.03.1979

Článok 7

20.03.1979

Štátni občania oboch zmluvných strán môžu prekračovať štátne hranice ČSSR a Kubánskej republiky na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný styk.

20.03.1979

Článok 8

20.03.1979

Zmluvné strany si do tridsiatich dní odo dňa podpisu tejto Dohody vymenia diplomatickou cestou vzory cestovných dokladov uvedených v Prílohe tejto Dohody. Zmluvné strany sa budú rovnakou cestou informovať o zmenách, ktoré urobia v uvedených dokladoch, ako aj o ich náhrade inými dokladmi, a to najneskoršie do tridsiatich dní pred ich zavedením a súčasne si zašlú ich nové vzory.

20.03.1979

Článok 9

20.03.1979

1. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili svoj cestovný doklad na štátnom území druhej zmluvnej strany, musia o tom bez meškania upovedomiť príslušný orgán tejto zmluvnej strany, ktorý im bezplatne vydá potvrdenie o oznámení straty dokladu.

20.03.1979

2. Na základe potvrdenia uvedeného v odseku 1 tohto článku vydá príslušná diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je osoba štátnym občanom, náhradný cestovný doklad, ktorý ju oprávňuje na návrat do štátu, na štátnom území ktorého má trvalé bydlisko, alebo na pokračovanie v ceste.

20.03.1979

3. Vycestovanie na náhradný cestovný doklad sa spravuje predpismi tej zmluvnej strany, na štátnom území ktorej došlo k strate cestovného dokladu.

20.03.1979

Článok 10

20.03.1979

Táto Dohoda sa nedotýka práva zmluvných strán odoprieť vstup, skrátiť čas pobytu alebo zakázať pobyt na ich území nežiadúcim osobám, ktoré sú štátnymi občanmi druhej zmluvnej strany.

20.03.1979

Článok 11

20.03.1979

Štátni občania jednej zmluvnej strany sú povinní po čas pobytu na štátnom území druhej zmluvnej strany dodržiavať jej právne predpisy.

20.03.1979

Článok 12

20.03.1979

Príslušné orgány oboch zmluvných strán sa budú podľa potreby navzájom informovať o otázkach, ktoré sú spojené s vykonávaním tejto Dohody, a spoločne prijímať potrebné opatrenia na zabezpečenie jej vykonávania.

20.03.1979

Článok 13

20.03.1979

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou, že sa splnili vnútroštátne podmienky nadobudnutia platnosti Dohody.

20.03.1979

2. Táto Dohoda nahrádza Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti, podpísaný v Prahe 18. mája 1966.

20.03.1979

Článok 14

20.03.1979

Táto Dohoda sa dojednáva na neurčitý čas. Stratí platnosť uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď ju jedna zo zmluvných strán písomne vypovie.

20.03.1979

Dané v Prahe 8. augusta 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

20.03.1979

Za vládu

20.03.1979

Československej socialistickej republiky:

20.03.1979

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

20.03.1979

Za vládu

20.03.1979

Kubánskej republiky:

20.03.1979

Isidoro Malmierca Peoli v. r.

20.03.1979

PRÍLOHA

20.03.1979

Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku

20.03.1979

Cestovnými dokladmi vydávanými orgánmi Československej socialistickej republiky sú:

20.03.1979

Diplomatický pas

20.03.1979

Osobitný pas

20.03.1979

Služobný pas

20.03.1979

Cestovný pas

20.03.1979

Cestovný preukaz

20.03.1979

Cestovnými dokladmi vydávanými orgánmi Kubánskej republiky sú:

20.03.1979

Diplomatický pas

20.03.1979

Úradný pas

20.03.1979

Služobný pas

20.03.1979

Cestovný pas

20.03.1979

Námornícky pas

Poznámky pod čiarou

20.03.1979

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.