Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1979>Predpis č. 144/1979 Zb.

Predpis č. 144/1979 Zb.Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizeračných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci

Zo dňa
Čiastka027/1979
Platnosť od19.12.1979
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 24.06.2012)

Aktuálne znenie


144

VYHLÁŠKA

Českej komisie pre vedecké hodnosti

z 22. októbra 1979

o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci

Česká komisia pre vedecké hodnosti po dohode s Československou akadémiou vied, Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj a Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 142 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona Českej národnej rady č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky:


§ 1

(1) Československý štátny občan, ktorý sa pripravuje na obhajobu kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce v niektorom z členských štátov Rady vzájomnej pomoci, je povinný vyžiadať si stanovisko Českej komisie pre vedecké hodnosti.

(2) Česká komisia pre vedecké hodnosti je príslušná oznámiť stanovisko podľa odseku 1, ak organizácia, s ktorou je československý štátny občan v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, alebo organizácia, ktorá ho vyslala do zahraničia, má sídlo na území Českej socialistickej republiky.

§ 2

(1) Česká komisia pre vedecké hodnosti oznámi stanovisko podľa § 1 na základe žiadosti, ktorú československý štátny občan podá Českej komisii pre vedecké hodnosti prostredníctvom organizácie uvedenej v § 1 ods. 2.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje:

a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia žiadateľa, jeho bydlisko, pracovisko a funkčné zaradenie a údaj o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní,

b) tému kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce, ktorú žiadateľ predkladá na obhajobu,

c) názov orgánu v zahraničí, pred ktorým sa má obhajoba konať, označenie skupiny vied, v ktorej sa má udeliť vedecká hodnosť, a vedného odboru, v ktorom sa má konať obhajoba,

d) dôvody obhajoby kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce v zahraničí, najmä či žiadateľa vyslal na vedeckú výchovu alebo študijný pobyt a na obhajobu kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce v zahraničí československý ústredný orgán alebo či žiadateľ je v zahraničí na dlhodobom služobnom, vedeckom alebo inom pobyte presahujúcom jeden rok alebo či ide o obhajobu kandidátskej alebo doktorskej dizertačnej práce vo vednom odbore, ktorý nie je v zozname vedných odborov, v ktorých možno konať obhajoby v Československej socialistickej republike.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí doklad osvedčujúci jeho ukončené vysokoškolské vzdelanie. Organizácia, prostredníctvom ktorej bola žiadosť podaná (odsek 1), pripojí svoje vyjadrenie.

(4) Ak kandidátska alebo doktorská dizertačná práca obsahuje skutočnosti, ktoré sú určené výlučne na služobnú potrebu, alebo skutočnosti, ktoré treba utajovať, prípadne ak ide o práce, na ktoré sa má vystaviť autorské osvedčenie alebo udeliť patent a pri ktorých sa neskončilo príslušné konanie, platia aj osobitné predpisy.1)

§ 3

Stanovisko podľa § 1 oznámi Česká komisia pre vedecké hodnosti žiadateľovi písomne prostredníctvom organizácie, s ktorou je žiadateľ v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, alebo prostredníctvom organizácie, ktorá ho vyslala do zahraničia.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Predseda:

Prof. Ing. Kubíček DrSc. v. r.

1) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.
Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

Presunúť na začiatok