Vyhláška č. 132/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

Čiastka 25/1979
Platnosť od 30.11.1979
Účinnosť od 15.12.1979
Uzavretie zmluvy 26.07.1978
Redakčná poznámka

Zmluva podľa svojho článku 23 nadobudla platnosť 19. Júnom 1979.

15.12.1979

132

15.12.1979

VYHLÁŠKA

15.12.1979

ministra zahraničných vecí

15.12.1979

z 12. októbra 1979

15.12.1979

o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku


15.12.1979

Dňa 26. júla 1978 bola v Kolombe podpísaná Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku.

15.12.1979

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval.

15.12.1979

Zmluva podľa svojho článku 23 nadobudla platnosť 19. júnom 1979.

15.12.1979

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

15.12.1979

Minister:

15.12.1979

Ing. Chňoupek v. r.

15.12.1979

ZMLUVA

15.12.1979

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

15.12.1979

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Srí Lanka,

15.12.1979

prajúc si uzavrieť zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku,

15.12.1979

sa dohodli takto:

15.12.1979

Článok 1

15.12.1979

Dane, na ktoré sa Zmluva vzťahuje

15.12.1979

1. Dane, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, sú:

15.12.1979

a) V Srí Lanke

15.12.1979

daň z príjmu a

15.12.1979

daň z majetku

15.12.1979

(ďalej nazývané „daň Srí Lanky“).

15.12.1979

b) V Československu

15.12.1979

odvod zo zisku a daň zo zisku,

15.12.1979

daň zo mzdy,

15.12.1979

daň z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti,

15.12.1979

poľnohospodárska daň,

15.12.1979

daň z príjmov obyvateľstva,

15.12.1979

domová daň,

15.12.1979

odvod z majetku a

15.12.1979

daň z objemu miezd

15.12.1979

(ďalej nazývané „československá daň“).

15.12.1979

2. Táto Zmluva sa bude tiež vzťahovať na všetky iné dane podstatne podobnej povahy, ktoré sa budú ukladať v Srí Lanke alebo v Československu po podpise tejto Zmluvy.

15.12.1979

Článok 2

15.12.1979

Všeobecné definície

15.12.1979

1. V tejto Zmluve, pokiaľ súvislosť nevyžaduje odlišný výklad:

15.12.1979

a) Výraz „Srí Lanka“ označuje Republiku Srí Lanka a výraz „Československo“ označuje Československú socialistickú republiku.

15.12.1979

b) Výrazy „jeden zmluvný štát“ a „druhý zmluvný štát“ označujú Srí Lanku alebo Československo, ako to vyžaduje súvislosť.

15.12.1979

c) Výraz „daň“ označuje daň Srí Lanky alebo československú daň, ako to vyžaduje súvislosť.

15.12.1979

d) Výraz „osoba“ zahŕňa fyzické osoby, spoločnosti a iné právne samostatné i nesamostatné združenia osôb.

15.12.1979

e) Výraz „spoločnosť“ označuje právnické osoby a zahŕňa akúkoľvek podstatu, ktorá sa na daňové účely posudzuje ako právnická osoba.

15.12.1979

f) Výrazy „podnik jedného zmluvného štátu“ a „podnik druhého zmluvného štátu“ označujú podnik, ktorý má v prevádzke osoba majúca bydlisko alebo sídlo v jednom zmluvnom štáte, prípadne podnik, ktorý má v prevádzke osoba majúca bydlisko alebo sídlo v druhom zmluvnom štáte.

15.12.1979

g) Výraz „príslušné úrady“ označuje v prípade Srí Lanky generálneho komisára štátnych príjmov a v prípade Československa ministra financií Československej socialistickej republiky alebo jeho splnomocneného zástupcu.

15.12.1979

h) Výraz „príslušník“ označuje:

15.12.1979

aa) každú fyzickú osobu, ktorá je štátnym občanom niektorého zmluvného štátu;

15.12.1979

bb) každú inú osobu, ktorej štatus je založený na práve platnom v niektorom zmluvnom štáte.

15.12.1979

2. Každý výraz, ktorý nie je v tejto Zmluve inak definovaný, má pre aplikáciu ustanovení tejto Zmluvy v jednom zo zmluvných štátov význam, ktorý mu určujú právne predpisy tohto zmluvného štátu, ktoré upravujú dane, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, pokiaľ súvislosť nevyžaduje odlišný výklad.

15.12.1979

Článok 3

15.12.1979

Daňový domicil

15.12.1979

1. Výrazy „osoba majúca bydlisko alebo sídlo v jednom zmluvnom štáte“ a „osoba majúca bydlisko alebo sídlo v druhom zmluvnom štáte“ označujú osobu majúcu bydlisko alebo sídlo v Srí Lanke alebo osobu majúcu bydlisko alebo sídlo v Československu, ako to vyžaduje súvislosť.

15.12.1979

2. Výrazy „osoba majúca bydlisko alebo sídlo v Srí Lanke“ a „osoba majúca bydlisko alebo sídlo v Československu“ označujú na účely tejto Zmluvy osobu, ktorá má bydlisko alebo sídlo v Srí Lanke na účely dane Srí Lanky a nemá bydlisko alebo sídlo v Československu na účely československej dane, prípadne osobu, ktorá má bydlisko alebo sídlo v Československu na účely československej dane a nemá bydlisko alebo sídlo v Srí Lanke na účely dane Srí Lanky.

15.12.1979

Bude sa predpokladať, že spoločnosť má sídlo v Srí Lanke, ak bola buď zriadená podľa práva Srí Lanky, alebo jej činnosť je riadená alebo ovládaná zo Srí Lanky a v žiadnom prípade nemá vedenie alebo hlavnú správu v Československu; bude sa predpokladať, že spoločnosť má sídlo v Československu, ak má vedenie alebo hlavnú správu v Československu a nie je riadená ani ovládaná zo Srí Lanky, ani nebola zriadená podľa práva Srí Lanky.

15.12.1979

Článok 4

15.12.1979

Stála prevádzkáreň

15.12.1979

1. Výraz „stála prevádzkáreň“ vo vzťahu k podniku označuje na účely tejto Zmluvy trvalé zariadenie na podnikanie, v ktorom podnik vykonáva úplne alebo čiastočne svoju činnosť.

15.12.1979

2. Výraz „stála prevádzkáreň“ zahŕňa v každom prípade:

15.12.1979

a) miesto vedenia,

15.12.1979

b) závod,

15.12.1979

c) kanceláriu,

15.12.1979

d) továreň,

15.12.1979

e) dielňu,

15.12.1979

f) skladište,

15.12.1979

g) baňu, naftové žriedlo, lom alebo iné miesto, kde sa ťaží prírodné bohatstvo,

15.12.1979

h) roľnícke hospodárstvo, farmu alebo plantáž,

15.12.1979

i) zariadenie alebo stavbu využívané na prieskum prírodného bohatstva,

15.12.1979

j) stavenisko alebo montáž, ktoré trvajú dlhšie ako 183 dní.

15.12.1979

3. Výraz „stála prevádzkáreň“ nezahŕňa:

15.12.1979

a) zariadenie, ktoré sa využíva iba na uskladnenie alebo udržiavanie zásoby tovaru, či už v skladišti alebo inak, iba na uľahčenie dodávok tovaru patriaceho podniku;

15.12.1979

b) zásobu tovaru patriaceho podniku, ktorá sa udržiava iba za účelom uskladnenia;

15.12.1979

c) trvalé zariadenie slúžiace podnikaniu, ktoré sa udržiava iba za účelom nákupu tovaru alebo zhromažďovania informácií pre podnik;

15.12.1979

d) trvalé zariadenie slúžiace podnikaniu, ktoré sa udržiava iba za účelom reklamy a výstav tovaru, poskytovania informácií, uskutočňovania vedeckých rešerší alebo podobných činností pre podnik, ktoré majú prípravný alebo pomocný charakter;

15.12.1979

e) činnosť vykonávanú podnikom jedného zmluvného štátu v spojení s dodaním strojov alebo zariadení z tohto štátu do druhého zmluvného štátu.

15.12.1979

4. Osoba konajúca v jednom zmluvnom štáte pre podnik druhého zmluvného štátu sa považuje za stálu prevádzkáreň tohto podniku v štáte prv menovanom, ak je vybavená plnomocenstvom, ktoré jej dovoľuje uzavierať zmluvy v mene podniku a ktoré v tomto prv menovanom štáte obvykle využíva, pokiaľ činnosť tejto osoby nie je obmedzená na nákupy tovaru pre tento podnik.

15.12.1979

5. Nepredpokladá sa, že podnik jedného zmluvného štátu má stálu prevádzkáreň v druhom zmluvnom štáte len preto, že v tomto druhom zmluvnom štáte vykonáva svoju činnosť prostredníctvom makléra, generálneho komisionára alebo iného nezávislého zástupcu, pokiaľ také osoby konajú v riadnom rámci svojej činnosti.

15.12.1979

6. Skutočnosť, že spoločnosť, ktorá má sídlo v jednom zmluvnom štáte, ovláda spoločnosť alebo je ovládaná spoločnosťou, ktorá má sídlo v druhom zmluvnom štáte alebo ktorá vykonáva činnosť v tomto druhom zmluvnom štáte (či už prostredníctvom stálej prevádzkárne alebo inak), neurobí sama osebe zo žiadnej tejto spoločnosti stálu prevádzkáreň druhej spoločnosti.

15.12.1979

Článok 5

15.12.1979

Zisky podnikov

15.12.1979

1. Zisky podniku jedného zmluvného štátu podliehajú zdaneniu iba v tomto zmluvnom štáte, pokiaľ podnik nevykonáva činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkárne, ktorá je tam umiestnená. Ak podnik vykonáva činnosť týmto spôsobom, môžu sa zisky podniku zdaniť v druhom zmluvnom štáte, ale iba v takom rozsahu, v akom ich možno pričítať tejto stálej prevádzkárni.

15.12.1979

2. Ak podnik jedného zmluvného štátu vykonáva činnosť v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej prevádzkárne, ktorá je tam umiestnená, prisudzujú sa v každom zmluvnom štáte tejto stálej prevádzkárni zisky, ktoré by mohla podľa očakávania dosiahnuť, keby ako samostatný podnik vykonávala totožné alebo podobné činnosti za rovnakých alebo podobných podmienok a obchodovala celkom nezávisle s podnikom, ktorého je stálou prevádzkárňou.

15.12.1979

Nič sa v tomto odseku nedotýka výpočtu ziskov dosiahnutých československým podnikom z produkcie čaju alebo iného poľnohospodárskeho výrobku v Srí Lanke, ktorý sa robí podľa ustanovení právnych predpisov Srí Lanky platných ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

15.12.1979

3. Pri určení ziskov stálej prevádzkárne sa povolí odpočítať náklady vynaložené na ciele sledované touto stálou prevádzkárňou včítane výdavkov vedenia a všeobecných správnych výdavkov, či už vznikli v zmluvnom štáte, v ktorom je stála prevádzkáreň umiestnená, alebo inde.

15.12.1979

4. Pokiaľ je v niektorom zmluvnom štáte obvyklé určiť zisky, ktoré sa majú pričítať stálej prevádzkárni, na základe rozdelenia celkových ziskov podniku jeho rôznym častiam, nevylučuje ustanovenie odseku 2, aby tento zmluvný štát určil zisky, ktoré sa majú zdaniť, takým rozdelením, aké je obvyklé; prijatá metóda rozdelenia musí však byť taká, aby výsledok bol v súlade so zásadami ustanovenými v tomto článku.

15.12.1979

5. Stálej prevádzkárni sa nepripočítajú žiadne zisky na základe skutočnosti, že iba nakupovala tovar pre podnik.

15.12.1979

6. Zisky, ktoré sa majú pripočítať stálej prevádzkárni, sa na účely predchádzajúcich odsekov určujú každý rok podľa tej istej metódy, pokiaľ nebudú závažné a dostatočné dôvody pre iný postup.

15.12.1979

7. Ak zisky zahŕňajú príjmy, o ktorých sa hovorí oddelene v iných článkoch tejto Zmluvy, nebudú ustanovenia oných článkov dotknuté ustanoveniami tohto článku.

15.12.1979

Článok 6

15.12.1979

Združené podniky

15.12.1979

a) Ak sa podnik jedného zmluvného štátu podieľa priamo alebo nepriamo na vedení, kontrole alebo majetku podniku druhého zmluvného štátu alebo

15.12.1979

b) ak sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo podieľajú na vedení, kontrole alebo majetku podniku jedného zmluvného štátu aj podniku druhého zmluvného štátu

15.12.1979

a ak sa v jednom i druhom prípade medzi oboma podnikmi v ich obchodných alebo finančných vzťahoch dojednali alebo sa im uložili podmienky, ktoré sa líšia od podmienok, ktoré by sa dojednali medzi nezávislými podnikmi, môžu sa zisky, ktoré by dosiahol jeden z podnikov, nebyť týchto podmienok, ale ktoré sa z dôvodu týchto podmienok nedosiahli, zahrnúť do ziskov tohto podniku a následkom toho zdaniť.

15.12.1979

Článok 7

15.12.1979

Námorná doprava

15.12.1979

Zisky z prevádzky lodí v medzinárodnej doprave podliehajú zdaneniu v zmluvnom štáte, v ktorom je miesto skutočného vedenia podniku, aj v zmluvnom štáte, v ktorom sa prevádzka lodí uskutočňuje; daň, ktorá sa má platiť v druhom zmluvnom štáte, sa však zníži o 50 %.

15.12.1979

Článok 8

15.12.1979

Dividendy

15.12.1979

1. Sadzba československej dane z dividend vyplácaných spoločnosťou majúcou sídlo v Československu spoločnosti majúcej sídlo v Srí Lanke neprekročí 15 %.

15.12.1979

2. Dividendy vyplácané spoločnosťou, ktorá má sídlo v Srí Lanke, spoločnosti, ktorá má sídlo v Československu, budú oslobodené od všetkých daní Srí Lanky okrem dane Srí Lanky vyberanej z príjmu spoločnosti, ktorá vypláca dividendy, a okrem dodatkovej dane vyberanej podľa odseku 4 článku 26 finančného zákona Srí Lanky, ktorá sa ukladá spoločnostiam, ktorých účastiny nie sú hnuteľným majetkom umiestneným v Srí Lanke na účely právnych predpisov Srí Lanky upravujúcich dedičské poplatky; sadzba tejto naposledy spomenutej dodatkovej dane však neprekročí, pokiaľ ide o spoločnosti, ktorých sídlo je v Československu, 6 %.

15.12.1979

Ak spoločnosť, ktorej sídlo je v Československu, po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy novo splatila účastinný kapitál spoločnosti, ktorej sídlo je v Srí Lanke, neprekročí sadzba dane vyberanej od zdroja z dividend vyplácaných spoločnosťou v Srí Lanke a vzťahujúcich sa na takto splatený účastinný kapitál 15 %.

15.12.1979

Článok 9

15.12.1979

Licenčné poplatky

15.12.1979

1. Licenčné poplatky alebo iné sumy, ktoré sa platia ako náhrada za použitie alebo za právo na použitie autorského práva alebo kinematografických filmov a ktoré poberá zo zdrojov v jednom zmluvnom štáte osoba majúca bydlisko alebo sídlo v druhom zmluvnom štáte, sa oslobodzuje od dane v štáte prv spomenutom.

15.12.1979

2. Licenčné poplatky alebo iné sumy, ktoré sa platia po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy ako náhrada za použitie alebo za právo na použitie patentov, návrhov alebo modelov, plánov, tajných postupov alebo vzorcov, ochranných známok alebo iných podobných práv a ktoré poberá zo zdrojov v jednom zmluvnom štáte osoba majúca bydlisko alebo sídlo v druhom zmluvnom štáte, môžu sa zdaniť v tomto druhom zmluvnom štáte.

15.12.1979

Také licenčné poplatky sa však môžu zdaniť aj v prv spomenutom zmluvnom štáte, a to podľa právnych predpisov tohto štátu, avšak daň, ktorá sa takto ukladá z licenčných poplatkov platených po prvý raz po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy, neprekročí 10 % sumy licenčných poplatkov.

15.12.1979

Ako licenčné poplatky sa budú posudzovať nájomné a podobné platby prijaté ako náhrada za použitie alebo za právo na použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia.

15.12.1979

3. Ustanovenia tohto článku sa nepoužijú, ak osoba majúca bydlisko alebo sídlo v jednom zmluvnom štáte má stálu prevádzkáreň v druhom zmluvnom štáte a ak tejto stálej prevádzkárni sa pričítajú príjmy, o ktorých sa hovorí v tomto článku; v takom prípade sa použijú ustanovenia článku 5 tejto Zmluvy.

15.12.1979

Článok 10

15.12.1979

Úroky

15.12.1979

1. Úroky prijaté bankovou inštitúciou, ktorá má sídlo v jednom zmluvnom štáte, sa oslobodzujú od dane v druhom zmluvnom štáte.

15.12.1979

2. Úroky prijaté od niektorého zmluvného štátu vládou druhého zmluvného štátu buď priamo, alebo prostredníctvom akejkoľvek osoby konajúcej za túto vládu sa oslobodzujú od dane v štáte prv spomenutom.

15.12.1979

3. Úroky prijaté právnickou osobou, osobnou spoločnosťou alebo iným združením osôb, ktoré majú sídlo v niektorom zmluvnom štáte, z pôžičiek poskytnutých v peniazoch, v tovare alebo v službách alebo v akejkoľvek inej forme touto právnickou osobou, osobnou spoločnosťou alebo združením osôb vláde druhého zmluvného štátu alebo štátnej korporácii alebo akejkoľvek štátnej inštitúcii alebo akejkoľvek inej inštitúcii, na ktorej je druhý zmluvný štát kapitálove zúčastnený, alebo úvernému ústavu alebo podniku v tomto druhom zmluvnom štáte so schválením vládou tohto štátu sa oslobodzujú od dane v tomto naposledy spomenutom štáte.

15.12.1979

4. Ustanovenia tohto článku sa nepoužijú, ak osoba majúca bydlisko alebo sídlo v jednom zmluvnom štáte má stálu prevádzkáreň v druhom zmluvnom štáte a tejto stálej prevádzkárni sa pričítajú príjmy, o ktorých sa hovorí v tomto článku; v takom prípade sa použijú ustanovenia článku 5 tejto Zmluvy.

15.12.1979

5. Akékoľvek iné úroky prijaté osobou majúcou bydlisko alebo sídlo v jednom zmluvnom štáte od osoby majúcej bydlisko alebo sídlo v druhom zmluvnom štáte podliehajú zdaneniu v oboch zmluvných štátoch; daň, ktorá sa má platiť v zmluvnom štáte, v ktorom je zdroj úrokov, neprekročí však, pokiaľ ide o pohľadávky, ktoré po prvý raz vznikli po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy, 10 %.

15.12.1979

Článok 11

15.12.1979

Príjem z nehnuteľného majetku

15.12.1979

Príjem z nehnuteľného majetku (včítane ziskov z predaja alebo výmeny takého majetku) podlieha zdaneniu iba v zmluvnom štáte, v ktorom je tento majetok umiestnený.

15.12.1979

Článok 12

15.12.1979

Verejné funkcie

15.12.1979

1. Platy včítane penzií, ktoré sú vyplácané jedným zmluvným štátom alebo z fondov zriadených týmto zmluvným štátom fyzickej osobe za služby preukázané tomuto zmluvnému štátu pri výkone funkcií v štátnej správe, sa oslobodzujú od dane v druhom zmluvnom štáte, ak táto fyzická osoba nemá v tomto druhom zmluvnom štáte bydlisko alebo (v prípade, že plat nie je penziou) má bydlisko v tomto štáte iba za účelom vykonávania týchto služieb.

15.12.1979

2. Ustanovenia tohto článku sa nepoužijú na platy za služby preukázané v súvislosti s akoukoľvek priemyselnou alebo obchodnou činnosťou, ktorú niektorý zmluvný štát vykonáva za účelom dosiahnutia zisku.

15.12.1979

Článok 13

15.12.1979

Osobné služby

15.12.1979

1. Zisky alebo odmeny dosahované za výkon nezávislého povolania alebo zo zamestnania fyzickou osobou majúcou bydlisko v jednom zmluvnom štáte sa môžu zdaniť v druhom zmluvnom štáte iba vtedy, ak sa také služby vykonávajú v tomto druhom štáte.

15.12.1979

2. Fyzická osoba, ktorá má bydlisko v jednom zmluvnom štáte, bude oslobodená v druhom zmluvnom štáte od dane zo zisku alebo z odmien, o ktorých sa hovorí v odseku 1, ak

15.12.1979

a) bude prítomná v druhom zmluvnom štáte po jedno alebo viaceré obdobia nepresahujúce v úhrne 183 dní v daňovom roku,

15.12.1979

b) služby sa budú vykonávať pre osobu alebo v zastúpení osoby majúcej bydlisko alebo sídlo v štáte prv spomenutom.

15.12.1979

Článok 14

15.12.1979

Umelci a športovci

15.12.1979

Príjem dosiahnutý divadelnými, filmovými, rozhlasovými alebo televíznymi umelcami, hudobníkmi a športovcami za ich osobnú činnosť môže sa bez ohľadu na ustanovenia článku 13 zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom tieto činnosti vykonávajú.

15.12.1979

Článok 15

15.12.1979

Penzie

15.12.1979

Akékoľvek penzie (iné ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 12) alebo životné dôchodky poberané zo zdrojov v jednom zmluvnom štáte fyzickou osobou majúcou bydlisko v druhom zmluvnom štáte podliehajú zdaneniu iba v tomto druhom štáte.

15.12.1979

Článok 16

15.12.1979

Učitelia

15.12.1979

Profesori, učitelia alebo výskumní pracovníci z jedného zmluvného štátu, ktorí poberajú odmenu za vyučovanie alebo výskum na univerzite, v učilišti, škole alebo v inom vzdelávacom alebo výskumnom ústave v druhom zmluvnom štáte po čas nepresahujúci dva roky, sa oslobodzujú v tomto druhom štáte od dane z takej odmeny.

15.12.1979

Článok 17

15.12.1979

Študenti

15.12.1979

Platy, ktoré študenti alebo učni, ktorí majú alebo mali predtým bydlisko v jednom zmluvnom štáte a ktorí sa teraz zdržiavajú v druhom zmluvnom štáte iba za účelom svojho vzdelania alebo výcviku, poberajú na úhradu svojej výživy, vzdelania alebo výcviku, sa nezdania v tomto druhom štáte, ak sa im také platy budú poukazovať zo zdrojov mimo tohto druhého zmluvného štátu.

15.12.1979

Článok 18

15.12.1979

Zdanenie majetku

15.12.1979

1. Nehnuteľný majetok sa môže zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom je taký majetok umiestnený.

15.12.1979

2. Hnuteľný majetok, ktorý je časťou prevádzkového majetku stálej prevádzkárne podniku, môže sa zdaniť v zmluvnom štáte, v ktorom je stála prevádzkáreň umiestnená.

15.12.1979

3. Lode používané v medzinárodnej doprave a hnuteľnosti patriace k prevádzke takých lodí podliehajú bez ohľadu na ustanovenie odseku 2 zdaneniu iba v zmluvnom štáte, v ktorom je miesto skutočného vedenia podniku.

15.12.1979

Článok 19

15.12.1979

Zamedzenie dvojakého zdanenia

15.12.1979

1. Právnymi predpismi platnými v jednom i druhom zmluvnom štáte sa aj naďalej spravuje zdanenie príjmu a majetku v tom-ktorom zmluvnom štáte pokiaľ táto Zmluva nemá výslovné ustanovenie odlišné.

15.12.1979

2. V Srí Lanke sa dvojaké zdanenie vylúči týmto spôsobom:

15.12.1979

Československá daň, ktorú budú platiť priamo alebo zrážkou osoby majúce bydlisko alebo sídlo v Srí Lanke z príjmu zo zdrojov umiestnených v Československu, sa povolí započítať do dane Srí Lanky, ktorá sa má platiť z takého príjmu.

15.12.1979

3. V Československu sa dvojaké zdanenie vylúči týmto spôsobom:

15.12.1979

a) Ak osoba majúca bydlisko alebo sídlo v Československu poberá príjem alebo vlastní majetok, ktoré sa môžu podľa ustanovení tejto Zmluvy zdaniť v Srí Lanke, oslobodí Československo, s výhradou ustanovenia uvedeného pod písmenom b) tohto odseku, taký príjem alebo taký majetok od zdanenia, ale pri výpočte dane z ostatného príjmu alebo majetku tejto osoby môže použiť sadzbu dane, ktorá by sa použila, keby oslobodený príjem alebo majetok nebol takto od zdanenia oslobodený.

15.12.1979

b) Československo môže pri ukladaní daní osobám, ktoré majú na jeho území bydlisko alebo sídlo, zahrnúť do základu dane tie časti príjmu, ktoré sa môžu podľa ustanovení článkov 8, 9 a 10 tejto Zmluvy tiež zdaniť v Srí Lanke. Československo však povolí znížiť sumu dane vypočítanú z takého základu o sumu rovnajúcu sa dani zaplatenej v Srí Lanke.

15.12.1979

Ak podľa ustanovení článkov 8, 9 a 10 tejto Zmluvy je suma zrazenej alebo vybranej dane Srí Lanky menšia ako suma dane, ktorá sa má platiť podľa daňových predpisov Srí Lanky, bude sa suma, o ktorú sa povolí znížiť daň, rovnať buď sume dane, ktorá by sa mala platiť v Srí Lanke, keby nebolo tejto Zmluvy, alebo sume tvoriacej 25 % príjmu podľa toho, ako československé daňové úrady rozhodnú.

15.12.1979

Suma, o ktorú sa daň zníži, neprekročí však takú časť československej dane vypočítanej pred tým, než bolo zníženie dane povolené, ktorá pomerne pripadá na príjem, ktorý sa podľa ustanovení článkov 8, 9 a 10 tejto Zmluvy zdanil v Srí Lanke.

15.12.1979

Článok 20

15.12.1979

Výmena informácií

15.12.1979

Príslušné úrady zmluvných štátov si budú vymieňať informácie, ktoré majú k dispozícii na základe svojich príslušných daňových zákonov pri normálnom chode správy a ktoré sú potrebné na vykonávanie ustanovení tejto Zmluvy alebo za účelom zabránenia daňovým podvodom alebo za účelom vykonávania zákonných opatrení proti legálnemu daňovému úniku, pokiaľ ide o dane, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. Všetky informácie takto vymenené sa budú považovať za tajné a nebudú sa vyzrádzať nikomu než osobám (a aj súdom a úradom), ktoré sú poverené vyrubovaním, vyberaním, vymáhaním alebo trestným stíhaním vo veci daní, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. Neposkytnú sa také informácie, ktoré by odhalili akékoľvek výrobné, obchodné, priemyselné alebo profesionálne tajomstvo alebo výrobný postup.

15.12.1979

Článok 21

15.12.1979

Zákaz diskriminácie

15.12.1979

1. Príslušníci jedného zmluvného štátu nebudú podrobení v druhom zmluvnom štáte žiadnemu zdaneniu alebo povinnostiam s ním spojeným, ktoré by boli iné, vyššie alebo ťažšie než zdanenie a s ním spojené povinnosti, ktorým sú alebo môžu byť podrobení príslušníci tohto druhého zmluvného štátu.

15.12.1979

2. Podniky jedného zmluvného štátu nebudú podrobené v druhom zmluvnom štáte žiadnemu zdaneniu ziskov, ktoré možno pričítať ich stálej prevádzkárni umiestnenej v tomto druhom zmluvnom štáte, ktoré by boli iné, vyššie alebo ťažšie než zdanenie podobných ziskov, ktorému sú alebo môžu byť podrobené podniky tohto druhého štátu.

15.12.1979

3. Výraz „zdanenie“ v tomto článku označuje dane ktoréhokoľvek druhu a názvu vybrané v prospech ktoréhokoľvek orgánu štátnej správy.

15.12.1979

4. Nič v tomto článku sa nebude vykladať tak, že zaväzuje jeden alebo druhý zmluvný štát poskytnúť osobám majúcim bydlisko v druhom zmluvnom štáte osobné zľavy, výhody a úľavy na daňové účely, ktoré poskytuje osobám majúcim na jeho území bydlisko.

15.12.1979

Článok 22

15.12.1979

Riešenie prípadov vzájomnou dohodou

15.12.1979

1. Poplatník, ktorý preukáže, že opatrenie daňových úradov jedného alebo druhého zmluvného štátu má alebo bude mať za následok dvojaké zdanenie, pokiaľ ide o dane, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, môže uplatniť svoje právo na príslušnom úrade zmluvného štátu, v ktorom má bydlisko alebo sídlo. Ak bude právo obhájené, môže sa tento príslušný úrad dohodnúť s príslušným úradom druhého zmluvného štátu za účelom vylúčenia zdanenia, ktoré nie je v súlade s touto Zmluvou.

15.12.1979

2. Príslušné úrady zmluvných štátov sa budú usilovať vyriešiť vzájomnou dohodou ťažkostí alebo pochybnosti, ktoré môžu vzniknúť pri výklade alebo aplikácii tejto Zmluvy. Môžu sa tiež poradiť za účelom vylúčenia dvojakého zdanenia v prípadoch, ktoré táto Zmluva neupravuje.

15.12.1979

3. Príslušné úrady zmluvných štátov môžu konať priamo za účelom dosiahnutia dohody v zmysle predchádzajúcich odsekov.

15.12.1979

Článok 23

15.12.1979

Nadobudnutie platnosti

15.12.1979

Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany navzájom písomne oznámia, že Zmluva bola schválená podľa ich príslušných ústavných predpisov, a jej ustanovenia sa budú aplikovať na dane vyberané za všetky daňové roky, ktoré sa začnú 1. januára kalendárneho roka, v ktorom táto Zmluva nadobudne platnosť, alebo neskoršie.

15.12.1979

Článok 24

15.12.1979

Výpoveď

15.12.1979

Táto Zmluva sa dojednáva na neurčitý čas, ale každá zo zmluvných strán môže najskôr v roku 1981 Zmluvu vypovedať výpoveďou zaslanou druhej zmluvnej strane do 30. júna každého kalendárneho roka. V takom prípade Zmluva stratí účinnosť na všetky daňové roky, ktoré sa začnú 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola daná výpoveď, alebo neskoršie.

15.12.1979

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali túto Zmluvu.

15.12.1979

Dané v Kolombe 26. júla 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom jazyku, v jazyku sinhala a v anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. Ak dôjde k odlišnému výkladu, rozhodujúci bude text anglický.

15.12.1979

Za vládu

15.12.1979

Československej socialistickej republiky:

15.12.1979

Dr. Jaromír Sedlák v. r.

15.12.1979

Za vládu

15.12.1979

Republiky Srí Lanka:

15.12.1979

Dr. W.M. Tilakaratna v. r.

Poznámky pod čiarou

15.12.1979

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.