Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1974>Predpis č. 93/1974 Zb.

Predpis č. 93/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich

Zo dňa26.08.1974
Čiastka016/1974
Platnosť od04.10.1974
Účinnosť od04.10.1974
Zrušené od01.09.1978 (63/1978 Zb.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 22.04.2012)

Aktuálne znenie


93

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 26. augusta 1974,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 168/1968 Zb. o gymnáziách:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich sa mení takto:

§ 3 znie:

„(1) Štúdium na gymnáziách poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie, a to jazykové, spoločenskovedné, vrátane základov filozofie, vzdelanie v matematike a prírodných vedách, ako aj estetickú a telesnú výchovu.

(2) Štúdium na gymnáziách sa od prvého ročníka člení na humanitnú vetvu a na prírodovednú vetvu. Na obidvoch vetvách môžu krajské národné výbory so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zriaďovať triedy so špeciálnym zameraním podľa požiadaviek na prípravu absolventov gymnázií tak na štúdium na vysokých školách, ako aj na ich uplatnenie v praxi.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. Ing. Chochol CSc. v. r.

Presunúť na začiatok