Vyhláška č. 93/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich

Čiastka 16/1974
Platnosť od 04.10.1974 do31.08.1978
Účinnosť od 04.10.1974 do31.08.1978
Zrušený 63/1978 Zb.
04.10.197431.08.1978

93

04.10.197431.08.1978

VYHLÁŠKA

04.10.197431.08.1978

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

04.10.197431.08.1978

z 26. augusta 1974,

04.10.197431.08.1978

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich

04.10.197431.08.1978

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 168/1968 Zb. o gymnáziách:


04.10.197431.08.1978

Čl. I

04.10.197431.08.1978

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1969 Zb. o zriaďovaní gymnázií, ich organizácii a štúdiu na nich sa mení takto:

04.10.197431.08.1978

§ 3 znie:

04.10.197431.08.1978

(1) Štúdium na gymnáziách poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie, a to jazykové, spoločenskovedné, vrátane základov filozofie, vzdelanie v matematike a prírodných vedách, ako aj estetickú a telesnú výchovu.

04.10.197431.08.1978

(2) Štúdium na gymnáziách sa od prvého ročníka člení na humanitnú vetvu a na prírodovednú vetvu. Na obidvoch vetvách môžu krajské národné výbory so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zriaďovať triedy so špeciálnym zameraním podľa požiadaviek na prípravu absolventov gymnázií tak na štúdium na vysokých školách, ako aj na ich uplatnenie v praxi.“


04.10.197431.08.1978

Čl. II

04.10.197431.08.1978

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


04.10.197431.08.1978

Minister:

04.10.197431.08.1978

Prof. Ing. Chochol CSc. v. r.