16.04.1974

39

16.04.1974

VYHLÁŠKA

16.04.1974

Rady Okresného národného výboru v Lučenci

16.04.1974

zo 16. novembra 1973,

16.04.1974

ktorou sa určuje Mestský národný výbor vo Fiľakove ako stavebný úrad


16.04.1974

§ 1

16.04.1974

Rada Okresného národného výboru v Lučenci určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a čl. 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich ako stavebný úrad

16.04.1974

Mestský národný výbor vo Fiľakove.


16.04.1974

§ 2

16.04.1974

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


16.04.1974

Tajomník:

16.04.1974

Eibner v. r.

16.04.1974

Predseda:

16.04.1974

Husár v. r.