Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1974>Predpis č. 38/1974 Zb.

Predpis č. 38/1974 Zb.Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického, ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe

Zo dňa
Čiastka005/1974
Platnosť od16.04.1974
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 04.07.2012)

Aktuálne znenie


38

VYHLÁŠKA

Českého úradu geodetického a kartografického,

ktorou sa menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe

Český úrad geodetický a kartografický ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii:


Čl. 1

Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe sa mení takto:

1. § 4 č. 2 písm. b) znie: „zabezpečovať účasť zodpovedného geodeta pri protokolárnom odovzdaní staveniska dodávateľovi;“.

2. § 4 č. 2 písm. e) znie: „zabezpečovať spoluprácu zodpovedného geodeta s technickým dozorcom investora pri dohľade na dodržanie priestorového umiestnenia objektov; kontrolovať polohové a výškové zameranie podzemných vedení a objektov pred ich zakrytím; kontrolovať zameranie vykonaných terénnych úprav; kontrolovať z geodetickej stránky dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby preberanú od dodávateľov stavby;“.

3. § 5 č. 2 písm. d) znie: „zabezpečovať spoluprácu zodpovedného geodeta na jednotlivých častiach projektu, najmä pri spracovaní vytyčovacích výkresov jednotlivých objektov;10)“.

4. § 5 č. 2 písm. e) znie: „zabezpečovať spracovanie koordinačného výkresu (výstavby)11) a koordináciu priestorového umiestnenia pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení;“.

5. § 5 č. 3 znie: „3. pri uskutočňovaní stavby: zabezpečovať podľa potreby účasť zodpovedného geodeta na autorskom dozore generálneho projektanta.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1974.


Predseda:

Ing. Koubek v. r.

Presunúť na začiatok