Vyhláška č. 37/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

Čiastka 5/1974
Platnosť od 16.04.1974
Účinnosť od 01.05.1974
Uzavretie zmluvy 10.10.1973
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 nadobudla Zmluva platnosť 31. marcom 1974.

01.05.1974

37

01.05.1974

VYHLÁŠKA

01.05.1974

ministra zahraničných vecí

01.05.1974

z 1. apríla 1974

01.05.1974

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva


01.05.1974

Dňa 10. októbra 1973 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva.

01.05.1974

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Berlíne 1. marca 1974.

01.05.1974

Podľa svojho článku 15 nadobudla Zmluva platnosť 31. marcom 1974.

01.05.1974

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

01.05.1974

Minister:

01.05.1974

Ing. Chňoupek v. r.

01.05.1974

ZMLUVA

01.05.1974

medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

01.05.1974

Československá socialistická republika a Nemecká demokratická republika,

01.05.1974

majúc na zreteli, že sa vyskytujú osoby, ktoré sú podľa ich zákonov štátnymi občanmi oboch zmluvných strán,

01.05.1974

a vedené prianím odstrániť dvojaké štátne občianstvo týchto osôb, predovšetkým na základe ich dobrovoľného rozhodnutia, ako aj zabrániť vzniku dvojakého štátneho občianstva v budúcnosti,

01.05.1974

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu.

01.05.1974

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

01.05.1974

prezident Československej socialistickej republiky

01.05.1974

RSDr. Jaroslava  Š i l h a v é h o,
námestníka ministra vnútra ČSSR,

01.05.1974

predseda Štátnej rady Nemeckej demokratickej republiky

01.05.1974

Dr. Herberta  K r o l i k o w s k é h o,
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej demokratickej republiky v Československej socialistickej republike,

01.05.1974

ktorí sa po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli takto:

01.05.1974

ČASŤ I

01.05.1974

Odstránenie dvojakého štátneho občianstva

01.05.1974

Článok 1

01.05.1974

Osoby, ktoré sú ku dňu nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy štátnymi občanmi oboch zmluvných strán podľa ich zákonov, si podľa tejto Zmluvy zachovajú štátne občianstvo len jednej zmluvnej strany.

01.05.1974

Článok 2

01.05.1974

(1) Osoby uvedené v článku 1 si môžu v priebehu jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy zvoliť podľa časti I tejto Zmluvy, ktoré štátne občianstvo si zachovajú.

01.05.1974

(2) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na výsostnom území jednej zmluvnej strany a chcú si zachovať štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, podajú o tom vyhlásenie diplomatickej misii alebo príslušnému konzulárnemu úradu tej zmluvnej strany, pre štátne občianstvo ktorej sa rozhodli.

01.05.1974

(3) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na výsostnom území tretieho štátu, podajú vyhlásenie diplomatickej misii alebo príslušnému konzulárnemu úradu, prípadne ministerstvu zahraničných vecí zmluvnej strany, pre štátne občianstvo ktorej sa rozhodli.

01.05.1974

Článok 3

01.05.1974

(1) Osoby, ktoré nepodajú vyhlásenie podľa článku 2 ods. 1, si zachovajú štátne občianstvo zmluvnej strany, na výsostnom území ktorej majú trvalý pobyt v posledný deň lehoty.

01.05.1974

(2) Osoby, ktoré nepodajú vyhlásenie podľa článku 2 ods. 1 a majú trvalý pobyt na výsostnom území tretieho štátu, si zachovajú štátne občianstvo zmluvnej strany, na výsostnom území ktorej mali trvalý pobyt pred vysťahovaním. Ak taký pobyt nemali, zachovajú si štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré nadobudli neskoršie.

01.05.1974

Článok 4

01.05.1974

(1) Maloletým osobám, ktoré sa narodili predo dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy a majú štátne občianstvo oboch zmluvných strán, môžu rodičia - ak nejde o prípad podľa odseku 3 - v lehote jedného roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy zvoliť súhlasným vyhlásením štátne občianstvo jednej zmluvnej strany. Ak ide o maloleté osoby staršie ako 14 rokov, je platnosť súhlasného vyhlásenia podmienená súhlasom týchto osôb.

01.05.1974

(2) Ak rodičia súhlasné vyhlásenie nepodajú, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany, na výsostnom území ktorej mali rodičia trvalý pobyt v posledný deň lehoty uvedenej v článku 2 ods. 1. Ak rodičia nemajú spoločné bydlisko, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany toho z rodičov, u ktorého maloleté osoby žijú. Ak majú rodičia trvalý pobyt na výsostnom území tretieho štátu, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany, na výsostnom území ktorej mali rodičia trvalý pobyt pred vysťahovaním. Pokiaľ rodičia taký pobyt nemali, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má matka.

01.05.1974

(3) Maloleté osoby si zachovajú štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré majú rodičia, ak tí majú po uplynutí lehoty uvedenej v článku 2 ods. 1 rovnaké štátne občianstvo.

01.05.1974

Článok 5

01.05.1974

(1) Maloleté osoby narodené predo dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy, ktorým jeden z rodičov zomrel alebo u ktorých pobyt jedného z rodičov ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v článku 2 ods. 1 nie je známy, alebo ktorých jednému rodičovi boli odňaté rodičovské práva, si zachovajú štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má druhý z rodičov.

01.05.1974

(2) Ak rodičia takých maloletých osôb zomreli alebo nie je známe miesto ich pobytu, alebo ak rodičia stratili svoje rodičovské práva, zachovajú si maloleté osoby štátne občianstvo podľa článku 4 ods. 2.

01.05.1974

ČASŤ II

01.05.1974

Zabránenie vzniku dvojakého štátneho občianstva

01.05.1974

Článok 6

01.05.1974

(1) Deťom narodeným po dni nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy môžu rodičia, z ktorých jeden má štátne občianstvo jednej zmluvnej strany a druhý štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, zvoliť v lehote troch mesiacov od narodenia detí štátne občianstvo jednej zmluvnej strany súhlasným vyhlásením.

01.05.1974

(2) Ak rodičia volia deťom narodeným na výsostnom území jednej zmluvnej strany štátne občianstvo druhej zmluvnej strany, podajú o tom súhlasné vyhlásenie diplomatickej misii alebo príslušnému konzulárnemu úradu, prípadne ministerstvu zahraničných vecí tejto zmluvnej strany.

01.05.1974

(3) Ak rodičia súhlasné vyhlásenie nepodajú, zachovajú si deti štátne občianstvo zmluvnej strany, na výsostnom území ktorej mali rodičia trvalý pobyt v posledný deň lehoty uvedenej v článku 6 ods. 1. Ak rodičia nemajú spoločné bydlisko, zachovajú si deti štátne občianstvo zmluvnej strany toho z rodičov, u ktorého deti žijú. Ak rodičia majú trvalý pobyt na výsostnom území tretieho štátu, zachovajú si deti štátne občianstvo zmluvnej strany, na výsostnom území ktorej mali rodičia trvalý pobyt pred vysťahovaním. Pokiaľ rodičia taký pobyt nemali, zachovajú si deti štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má matka.

01.05.1974

(4) Ak sa deti narodia na výsostnom území tretieho štátu, podajú rodičia súhlasné vyhlásenie diplomatickej misii alebo príslušnému konzulárnemu úradu, prípadne ministerstvu zahraničných vecí zmluvnej strany, pre štátne občianstvo ktorej sa rodičia pre deti rozhodli. Ak tak neurobia, postupuje sa podľa predchádzajúceho odseku.

01.05.1974

Článok 7

01.05.1974

(1) Deti narodené po dni nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy, ktorým jeden z rodičov zomrel alebo u ktorých pobyt jedného z rodičov ku dňu uplynutia lehoty uvedenej v článku 6 ods. 1 nie je známy, alebo ktorých jednému rodičovi boli odňaté rodičovské práva, si zachovajú štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré má druhý z rodičov.

01.05.1974

(2) Ak rodičia takých detí zomreli alebo nie je známe miesto ich pobytu, alebo ak rodičia stratili svoje rodičovské práva, zachovajú si deti štátne občianstvo podľa článku 6 ods. 3.

01.05.1974

Článok 8

01.05.1974

Deti narodené v lehote jedného roka od nadobudnutia platnosti Zmluvy, si zachovajú štátne občianstvo zmluvnej strany, ktoré majú ich rodičia, ak tí majú po uplynutí lehoty uvedenej v článku 2 ods. 1 rovnaké štátne občianstvo.

01.05.1974

ČASŤ III

01.05.1974

Všeobecné a záverečné ustanovenia

01.05.1974

Článok 9

01.05.1974

(1) Ak bolo podľa tejto Zmluvy podané vyhlásenie, zachovajú si príslušné osoby jediné štátne občianstvo dňom podania vyhlásenia.

01.05.1974

(2) Ak vyhlásenie nebolo podané, zachovajú si príslušné osoby štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán uplynutím lehôt uvedených v článkoch 2 ods. 1 a 6 ods. 1.

01.05.1974

(3) Na osoby, ktoré si zachovajú štátne občianstvo jednej zmluvnej strany, sa na výsostnom území druhej zmluvnej strany vzťahujú predpisy o cudzincoch.

01.05.1974

Článok 10

01.05.1974

(1) Podať vyhlásenie sú oprávnené iba plnoleté osoby. Na účely tejto Zmluvy sú plnoletými osobami tie, ktoré dosiahli vek 18 rokov alebo majú podľa zákonov jednej zmluvnej strany práva plnoletých.

01.05.1974

(2) Vyhlásenia sa podávajú písomne, spravidla vo dvoch vyhotoveniach, alebo ústne do zápisnice.

01.05.1974

(3) Vyhlásenia nepodliehajú správnym poplatkom.

01.05.1974

Článok 11

01.05.1974

(1) Príslušný štátny orgán, ktorý prijal vyhlásenie, jeho prijatie podateľovi potvrdí.

01.05.1974

(2) Ak zmluvná strana, ktorej bolo podané vyhlásenie, zistí, že osoba, ktorej sa vyhlásenie týka, nie je podľa jej právneho poriadku jej štátnym občanom, hľadí sa na vyhlásenie, ako by nebolo bývalo podané. Príslušný štátny orgán tejto zmluvnej strany o tom upovedomí podateľa vyhlásenia.

01.05.1974

Článok 12

01.05.1974

(1) Zmluvné strany si vymenia diplomatickou cestou

01.05.1974

- do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty uvedenej v článku 2 ods. 1 zoznamy osôb, ktoré podali vyhlásenia podľa časti I,

01.05.1974

- štvrťročne zoznamy detí, pre ktoré bolo v predchádzajúcom štvrťroku podané vyhlásenie podľa časti II,

01.05.1974

a to s uvedením ich osobných údajov.

01.05.1974

(2) K zoznamom sa pripojí po jednom vyhotovení príslušných vyhlásení.

01.05.1974

Článok 13

01.05.1974

Zmluvné strany budú odo dňa, keď táto Zmluva nadobudne platnosť, podmieňovať vydanie rozhodnutia o nadobudnutí štátneho občianstva jednej zmluvnej strany predložením dokladu o prepustení zo štátneho zväzku druhej zmluvnej strany.

01.05.1974

Článok 14

01.05.1974

Otázky spojené s vykonávaním tejto Zmluvy prerokujú zmluvné strany diplomatickou cestou.

01.05.1974

Článok 15

01.05.1974

Táto Zmluva bude ratifikovaná. Nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Berlíne.

01.05.1974

Táto Zmluva sa uzaviera na päť rokov a jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zmluvná strana 6 mesiacov pred uplynutím príslušného času platnosti nevypovie.

01.05.1974

Táto Zmluva bola spísaná vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom jazyku a v nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

01.05.1974

Dané v Prahe 10. októbra 1973.

01.05.1974

Na dôkaz toho splnomocnenci túto Zmluvu podpísali a opatrili svojimi pečaťami.

01.05.1974

Za

01.05.1974

Československú socialistickú republiku:

01.05.1974

RSDr. Jaroslav Šilhavý v. r.

01.05.1974

Za

01.05.1974

Nemeckú demokratickú republiku:

01.05.1974

Dr. Herbert Krolikowski v. r.

Poznámky pod čiarou

01.05.1974

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.