Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1974>Predpis č. 31/1974 Zb.

Predpis č. 31/1974 Zb.Zákon Českej národnej rady o zmene územia hlavného mesta Českej socialistickej republiky Prahy

Zo dňa
Čiastka005/1974
Platnosť od16.04.1974
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 04.07.2012)

Aktuálne znenie


31

ZÁKON

Českej národnej rady

z 9. apríla 1974

o zmene územia hlavného mesta Českej socialistickej republiky Prahy

Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

K územiu hlavného mesta Českej socialistickej republiky Prahy1) sa pripájajú a do priľahlých mestských obvodov sa začleňujú územia týchto obcí

a) z okresu Praha-východ: Benice, Běchovice, Březiněves, Dolní Počernice, Dubeč, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Nedvězí, Satalice, Uhříněves, Újezd nad Lesy, Vinoř;

b) z okresu Praha-západ: Cholupice, Lipence, Lochkov, Písnice, Přední Kopanina, Radotín, Řeporyje, Slivenec, Stodůlky, Šeberov, Třebonice, Újezd u Průhonic, Zbraslav, Zlíčín.

§ 2

(1) Poslanci národných výborov, s výnimkou miestnych a mestských národných výborov, ktorí boli zvolení vo volebných obvodoch utvorených celkom alebo z prevažnej časti z území obcí uvedených v § 1, vykonávajú svoju funkciu v príslušnom obvodnom národnom výbore, ak ide o poslancov okresných národných výborov Praha-východ a Praha-západ, a v Národnom výbore hlavného mesta Prahy, ak ide o poslancov Stredočeského krajského národného výboru.

(2) Ak sa v dôsledku ustanovenia predchádzajúceho odseku zníži počet poslancov Okresného národného výboru Praha-východ a Okresného národného výboru Praha-západ pod hranicu ustanovenú zákonom,2) ide o prípustný počet poslancov.

§ 3

Obvody obvodných súdov a mestského súdu v Prahe sa zhodujú s obvodmi obvodných národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Prahy.

§ 4

(1) Orgánom štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva v hlavnom meste Českej socialistickej republiky Prahe je mestská poľnohospodárska správa; zriaďuje ju ako rozpočtovú organizáciu minister poľnohospodárstva a výživy.

(2) Mestská poľnohospodárska správa plní úlohy krajskej poľnohospodárskej správy.3)

(3) Mestskú poľnohospodársku správu riadi Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy.

§ 5

Rozhodnutie národných výborov v obciach uvedených v § 1 vydané pred začiatkom účinnosti tohto zákona preskúmavajú obvodné národné výbory, do územného obvodu ktorých sa obce začleňujú. Rozhodnutia Okresného národného výboru Praha-východ a Okresného národného výboru Praha-západ vydané pred začiatkom účinnosti tohto zákona vo veciach, ktoré sa vzťahujú na obce uvedené v § 1, preskúmava Národný výbor hlavného mesta Prahy.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1974.


Erban v. r.

Korčák v. r.

1) § 19 ods. 2 zákona č. 111/1967 Zb. o hlavnom meste Prahe.

2) § 13 písm. b) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení vyhlásenom pod č. 28/1972 Zb.

3) § 9 a 10 zákona č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach.

Presunúť na začiatok