Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1974>Predpis č. 30/1974 Zb.

Predpis č. 30/1974 Zb.Ústavný zákon Českej národnej rady o súhlase na zmeny hraníc Českej socialistickej republiky

Zo dňa
Čiastka005/1974
Platnosť od16.04.1974
Účinnosť od
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF

Obsah

(aktualizované 04.07.2012)

Aktuálne znenie


30

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Českej národnej rady

z 9. apríla 1974

o súhlase na zmeny hraníc Českej socialistickej republiky

Česká národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Česká národná rada súhlasí so zmenami hraníc Českej socialistickej republiky podlá Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach, podpísanej vo Viedni 21. decembra 1973.


§ 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Erban v. r.

Presunúť na začiatok