Vyhláška č. 132/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach.

Čiastka 43/1969
Platnosť od 26. 11. 1969 do31. 12. 2005
Účinnosť od 1. 1. 1970 do31. 12. 2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

1. 1. 197031. 12. 2005

132

1. 1. 197031. 12. 2005

VYHLÁŠKA

1. 1. 197031. 12. 2005

Federálneho výboru pre dopravu

1. 1. 197031. 12. 2005

zo 4. novembra 1969,

1. 1. 197031. 12. 2005

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach

1. 1. 197031. 12. 2005

Federálny výboru pre dopravu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 29 zákona č. 51/1964 Sb. o dráhach:


1. 1. 197031. 12. 2005

Čl. I

1. 1. 197031. 12. 2005

Ustanovenie § 16 ods. 1 vyhlášky č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, sa dopĺňa pododsekmi písm. f) a g) tohto znenia:

1. 1. 197031. 12. 2005

f) či sú predpisy pre výkon služby v súlade s pravidlami technickej prevádzky a zaujíma k nim stanovisko,

1. 1. 197031. 12. 2005

g) ako je usporiadaná prevádzka na dráhe a zaisťovaná bezpečnosť osôb a vecí a vykonáva odborné vyšetrovania príčin železničných nehôd na celoštátnych dráhach a vlečkách.“


1. 1. 197031. 12. 2005

Čl. II

1. 1. 197031. 12. 2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


1. 1. 197031. 12. 2005

Podpredseda

1. 1. 197031. 12. 2005

Federálneho výboru pre dopravu:

1. 1. 197031. 12. 2005

Sloboda v. r.