Vyhláška č. 132/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach.

Čiastka 43/1969
Platnosť od 26.11.1969 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

01.01.197031.12.2005

132

01.01.197031.12.2005

VYHLÁŠKA

01.01.197031.12.2005

Federálneho výboru pre dopravu

01.01.197031.12.2005

zo 4. novembra 1969,

01.01.197031.12.2005

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach

01.01.197031.12.2005

Federálny výboru pre dopravu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 29 zákona č. 51/1964 Sb. o dráhach:


01.01.197031.12.2005

Čl. I

01.01.197031.12.2005

Ustanovenie § 16 ods. 1 vyhlášky č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, sa dopĺňa pododsekmi písm. f) a g) tohto znenia:

01.01.197031.12.2005

f) či sú predpisy pre výkon služby v súlade s pravidlami technickej prevádzky a zaujíma k nim stanovisko,

01.01.197031.12.2005

g) ako je usporiadaná prevádzka na dráhe a zaisťovaná bezpečnosť osôb a vecí a vykonáva odborné vyšetrovania príčin železničných nehôd na celoštátnych dráhach a vlečkách.“


01.01.197031.12.2005

Čl. II

01.01.197031.12.2005

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


01.01.197031.12.2005

Podpredseda

01.01.197031.12.2005

Federálneho výboru pre dopravu:

01.01.197031.12.2005

Sloboda v. r.