Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1969>Predpis č. 132/1969 Zb.

Predpis č. 132/1969 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre dopravu, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach.

Zo dňa04.11.1969
Čiastka043/1969
Platnosť od26.11.1969
Účinnosť od01.01.1970
Zrušené od01.01.2006 (109/2005 Z. z.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 06.04.2012)

Aktuálne znenie


132

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre dopravu

zo 4. novembra 1969,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach

Federálny výboru pre dopravu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 29 zákona č. 51/1964 Sb. o dráhach:


Čl. I

Ustanovenie § 16 ods. 1 vyhlášky č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, sa dopĺňa pododsekmi písm. f) a g) tohto znenia:

„f) či sú predpisy pre výkon služby v súlade s pravidlami technickej prevádzky a zaujíma k nim stanovisko,

g) ako je usporiadaná prevádzka na dráhe a zaisťovaná bezpečnosť osôb a vecí a vykonáva odborné vyšetrovania príčin železničných nehôd na celoštátnych dráhach a vlečkách.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Podpredseda

Federálneho výboru pre dopravu:

Sloboda v. r.

Presunúť na začiatok