1. 1. 196930. 6. 2000

174

1. 1. 196930. 6. 2000

ZÁKON

1. 1. 196930. 6. 2000

z 20. decembra 1968,

1. 1. 196930. 6. 2000

o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce

1. 1. 196930. 6. 2000

Na zvýšenie účinnosti ochrany pracujúcich v oblasti bezpečnosti práce je nevyhnutné vytvoriť nezávislé štátne odborné orgány, ktoré budú dozerať, ako organizácie a pracovníci plnia predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení vo výrobnej a nevýrobnej činnosti a ako dodržiavajú ustanovené pracovné podmienky.

1. 1. 196930. 6. 2000

Preto sa Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky uznieslo na tomto zákone:


1. 1. 196930. 6. 2000

Základné ustanovenia

1. 1. 196930. 6. 2000

§ 1

1. 10. 199430. 6. 2000

(1) Štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce a technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok podľa tohto zákona (ďalej len „štátny odborný dozor“) vykonávajú:

1. 10. 199430. 6. 2000

a) Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky,

1. 10. 199430. 6. 2000

b) inšpektoráty bezpečnosti práce.

1. 10. 199430. 6. 2000

(2) Na vykonávanie činností súvisiacich s dozorom nad bezpečnosťou vyhradených technických zariadení sa zriaďuje Technická inšpekcia ako príspevková organizácia.1)

1. 10. 199430. 6. 2000

§ 2

1. 10. 199430. 6. 2000

Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky

1. 10. 199430. 6. 2000

a) riadi činnosť inšpektorátov bezpečnosti práce a činnosť Technickej inšpekcie,

1. 10. 199430. 6. 2000

b) určuje sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce,

1. 10. 199430. 6. 2000

c) určuje technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené,

1. 10. 199430. 6. 2000

d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam inšpektorátov bezpečnosti práce,

1. 7. 199830. 6. 2000

e) vykonáva štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce, bezpečnosťou technických zariadení okrem vybraných zariadení v jadrových zariadeniach1a) a nad ustanovenými pracovnými podmienkami v jadrovej energetike,

1. 10. 199430. 6. 2000

f) určuje spôsob evidencie a registrácie pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení,

1. 10. 199430. 6. 2000

g) vydáva a odoberá oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám vykonávajúcim poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení a ustanovených pracovných podmienok,

1. 10. 199430. 6. 2000

h) vydáva a odoberá oprávnenia právnickým osobám, ktoré vydávajú certifikáty týkajúce sa bezpečnosti technických zariadení,

1. 10. 199430. 6. 2000

i) zabezpečuje výskum a vzdelávanie na úseku bezpečnosti práce a technických zariadení.

1. 1. 196930. 6. 2000

Pôsobnosť, úlohy a oprávnenia orgánov štátneho odborného dozoru

1. 1. 196930. 6. 2000

§ 3

1. 1. 196930. 6. 2000

(1) Pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru sa vzťahuje na všetky organizácie a zariadenia (ďalej len „organizácie“) a na samostatných prevádzateľov a jednotlivých užívateľov technických zariadení.

1. 1. 196930. 6. 2000

(2) Pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru sa nevzťahuje

1. 1. 196930. 6. 2000

a) na činnosť, pracoviská a technické zariadenia, ktoré podľa osobitných predpisov podliehajú dozoru orgánov štátnej banskej správy,

1. 10. 199430. 6. 2000

b) na technické zariadenia, ktoré podľa osobitných predpisov podliehajú dozoru orgánov na úseku dopravy a spojov,

1. 10. 199430. 6. 2000

c) na vybraté objekty Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru a civilnej ochrany, objekty Armády Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,

1. 7. 199830. 6. 2000

d) na jadrové zariadenia, ktoré podľa osobitných predpisov podliehajú štátnemu dozoru Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.1a)

1. 1. 196930. 6. 2000

§ 4

1. 10. 199430. 6. 2000

(1) Inšpektoráty bezpečnosti práce

1. 1. 196930. 6. 2000

a) dozerajú, či sa v organizáciách, u samostatných prevádzateľov a jednotlivých užívateľov technických zariadení dodržiavajú predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a predpisy ustanovujúce pracovné podmienky, najmä predpisy o spôsobe zamestnávania žien a mladistvých, o pracovnom čase, o nočnej práci a o práci nadčas,

1. 10. 199430. 6. 2000

b) uplatňujú pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a pri štátnom stavebnom dozore požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení,

1. 10. 199430. 6. 2000

c) zúčastňujú sa na vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií), porúch technických zariadení a technických príčin priemyslových otráv a chorôb z povolania, prípadne uvedené príčiny vyšetrujú,

1. 10. 199430. 6. 2000

d) vydávajú oprávnenia a osvedčenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach a v prípade zistenia porušenia predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení tieto oprávnenia a osvedčenia odoberajú.

1. 10. 199430. 6. 2000

(2) Inšpektoráty bezpečnosti práce sú podriadené Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky. Na ich čele sú riaditelia, ktorých vymenúva a odvoláva predseda Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky.

1. 1. 196930. 6. 2000

§ 6

1. 1. 196930. 6. 2000

(1) Orgány štátneho odborného dozoru a ich poverení pracovníci sú pri výkone dozornej činnosti oprávnení

1. 1. 196930. 6. 2000

a) vstupovať kedykoľvek do priestorov organizácií a prevádzkových priestorov samostatných prevádzateľov a jednotlivých užívateľov technických zariadení a vyžadovať potrebné doklady, informácie a vytvorenie podmienok pre výkon dozoru,

1. 1. 196930. 6. 2000

b) nariaďovať, aby boli v primeraných lehotách odstránené zistené závady, a navrhovať potrebné technické aj iné opatrenia,

1. 1. 196930. 6. 2000

c) nariaďovať vyradenie strojov a zariadení z prevádzky, s výnimkou pevných trakčných zariadení a trakčných vozidiel na dráhach a vo verejnej cestnej doprave, lodí a lietadiel, a zakázať používanie výrobných a prevádzkových priestorov, technológií alebo činností, ak ohrozujú život alebo zdravie pracovníkov,

1. 1. 196930. 6. 2000

d) zakázať prácu nadčas, prácu v noci a prácu žien a mladistvých, ak sa vykonáva v rozpore s príslušnými predpismi.

1. 1. 196930. 6. 2000

(2) Orgány štátneho odborného dozoru sú ďalej oprávnené

1. 1. 196930. 6. 2000

a) ukladať pracovníkom organizácií, ktorí svojím zavinením porušili závažné povinnosti, vyplývajúce z predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a z predpisov ustanovujúcich pracovné podmienky, alebo zatajili skutočnosti dôležité pre výkon dozoru, pokutu až do sumy rovnajúcej sa trojnásobku ich priemerného mesačného zárobku (§ 275 Zákonníka práce); jednotlivým užívateľom technických zariadení a samostatným prevádzateľom môžu tieto pokuty ukladať do výšky 5000 Kčs,

1. 1. 196930. 6. 2000

b) ukladať organizáciám za porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a predpisov ustanovujúcich pracovné podmienky pokutu až do sumy 100 000 Kčs; za nedodržanie novourčeného termínu na urobenie nápravy zvýšiť pôvodne určenú pokutu až o 100 %.

1. 1. 200030. 6. 2000

(3) Inšpektorát bezpečnosti práce môže ukladať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila predpisy o posudzovaní zhody, pokutu alebo ochranné opatrenie podľa osobitného predpisu.4)

1. 10. 199430. 6. 2000

§ 6a

1. 10. 199430. 6. 2000

Technická inšpekcia

1. 10. 199430. 6. 2000

(1) Technická inšpekcia

1. 10. 199430. 6. 2000

a) podáva odborné a záväzné stanoviská k tomu, či sú pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe a revízii vyhradených technických zariadení splnené požiadavky bezpečnosti technických zariadení,

1. 10. 199430. 6. 2000

b) vykonáva prehliadky a riadi a vyhodnocuje skúšky vyhradených technických zariadení,

1. 10. 199430. 6. 2000

c) preveruje odbornú spôsobilosť právnických osôb a fyzických osôb na výrobu, montáž, opravy, údržbu a revízie vyhradených technických zariadení,

1. 10. 199430. 6. 2000

d) preveruje odbornú spôsobilosť fyzických osôb na skúšky, revízie, opravy alebo obsluhu vyhradených technických zariadení,

1. 10. 199430. 6. 2000

e) osvedčuje, či technické zariadenia a materiály a dokumentácia stavieb, technických zariadení, technológií, prototypov strojov a zariadení spĺňajú požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

1. 10. 199430. 6. 2000

(2) Technická inšpekcia je podriadená Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky. Na jej čele stojí riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky.

1. 10. 199430. 6. 2000

(3) Technická inšpekcia vykonáva činnosti podľa odseku 1 za odplatu podľa osobitných predpisov.2)

1. 10. 199430. 6. 2000

(4) Na činnosť Technickej inšpekcie sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.3)


1. 10. 199430. 6. 2000

§ 7

1. 10. 199430. 6. 2000

Záverečné ustanovenia

1. 10. 199430. 6. 2000

(1) Orgány štátneho odborného dozoru spolupracujú s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s miestnymi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, s družstevnými organizáciami a s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov; informujú ich o plnení úloh vnútroštátnej politiky a opatreniach na skvalitnenie jej uplatňovania a o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.

1. 10. 199430. 6. 2000

(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy a územnej samosprávy a družstevné orgány sú povinné poskytovať orgánom štátneho odborného dozoru na požiadanie podklady a informácie potrebné na výkon tohto dozoru.

1. 10. 199430. 6. 2000

(3) Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi

1. 10. 199430. 6. 2000

a) rozsah a bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pracovných podmienok,

1. 10. 199430. 6. 2000

b) rozsah a bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane určenia, ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené,

1. 10. 199430. 6. 2000

c) požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení,

1. 10. 199430. 6. 2000

d) spôsob evidencie a registrácie pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení,

1. 10. 199430. 6. 2000

e) sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce.

1. 1. 196930. 6. 2000

§ 8

1. 1. 196930. 6. 2000

(1) Zrušujú sa:

1. 1. 196930. 6. 2000

a) ustanovenia § 13 a 14 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) v znení zákona č. 64/1962 Zb.,

1. 1. 196930. 6. 2000

b) vládne nariadenie č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení,

1. 1. 196930. 6. 2000

c) vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 114/1962 Zb. o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi.

1. 1. 196930. 6. 2000

(2) Pôsobnosť orgánov na úseku dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení, vykonávaná doteraz podľa predpisov uvedených v odseku 1, prechádza na orgány zriadené podľa tohto zákona.

1. 1. 196930. 6. 2000

§ 9

1. 1. 196930. 6. 2000

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

1. 10. 199430. 6. 2000

Čl. II

1. 10. 199430. 6. 2000

Tam, kde sa v zákone č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce používa slovné spojenie „bezpečnosť práce a technických zariadení“, rozumie sa tým „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení“.


1. 1. 196930. 6. 2000

Svoboda v. r.

1. 1. 196930. 6. 2000

Smrkovský v. r.

1. 1. 196930. 6. 2000

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

1. 10. 199430. 6. 2000

1) § 28 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

1. 7. 199830. 6. 2000

1a) Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.Vyhláška Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu č. 436/1990 Zb. o zabezpečení akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení.

1. 10. 199430. 6. 2000

2) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

1. 10. 199430. 6. 2000

3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

1. 1. 200030. 6. 2000

4) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.