26.09.1968

130

26.09.1968

ZÁKON

26.09.1968

z 13.septembra 1968

26.09.1968

o prechodnej úprave niektorých lehôt

26.09.1968

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


26.09.1968

§ 1

26.09.1968

Lehoty ustanovené právnymi predpismi na uplatňovanie práv, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva a ktoré sa mali skončiť po 20. auguste 1968, neskončia sa skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. To neplatí, ak ide o lehoty, ktoré začali plynúť po 1. septembri 1968.

26.09.1968

§ 2

26.09.1968

Ustanovenie § 1 platí obdobne pre lehoty ustanovené právnymi predpismi na podanie návrhu, aby sa zmeškanie lehoty odpustilo, a na podanie návrhu na obnovu konania.

26.09.1968

§ 3

26.09.1968

(1) V hospodárskoprávnych vzťahoch a v právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku organizácia nie je v omeškaní po čas, po ktorý nemohla svoju povinnosť plniť pre okolnosti vyvolané mimoriadnou situáciou vzniknutou 21. augustom 1968.

26.09.1968

(2) V iných právnych vzťahoch nenastanú dôsledky meškania ustanovené v právnych predpisoch, ak sa záväzok, ktorý sa mal splniť v čase od 21 .augusta 1968 do 31. augusta 1968, splní najneskôr do ôsmich dní po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.


26.09.1968

§ 4

26.09.1968

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


26.09.1968

Svoboda v. r.

26.09.1968

Smrkovský v. r.

26.09.1968

Ing. Černík v. r.