Opatrenie č. 105/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev

Čiastka 29/1968
Platnosť od 24.07.1968
Účinnosť od 24.07.1968
Redakčná poznámka

Uznesením č. 122/1968 Zb. schválilo Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky zákonné opatrenie č. 105/1968 Zb.

24.07.1968

105

24.07.1968

ZÁKONNÉ OPATRENIE

24.07.1968

Predsedníctva Národného zhromaždenia

24.07.1968

z 11. júla 1968

24.07.1968

o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev

24.07.1968

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


24.07.1968

§ 1

24.07.1968

(1) Pri zmene územnej organizácie okresov zriadi minister spravodlivosti, na Slovensku povereník Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť, pre novovytvorený obvod okresný súd, určí jeho sídlo a ustanoví, ktorým dňom tento súd začne činnosť.

24.07.1968

(2) Z dôležitých dôvodov môže sa sídlo okresného súdu určiť mimo sídla okresu.

24.07.1968

§ 2

24.07.1968

(1) Sudcovia z povolania a sudcovia, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní, sú oprávnení vykonávať svoju funkciu na novozriadenom súde, ktorého pôsobnosť sa vzťahuje na územný obvod alebo časť územného obvodu súdu, pre ktorý boli zvolení.

24.07.1968

(2) Minister spravodlivosti, na Slovensku povereník Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť, určí, ktorí z oprávnených sudcov budú vykonávať svoju funkciu na novozriadenom súde.

24.07.1968

§ 3

24.07.1968

Novozriadený súd prejednáva a rozhoduje aj veci doteraz na súde v prvom stupni neskončené, pre ktoré by bol príslušný v čase, keď sa začalo konanie.

24.07.1968

§ 4

24.07.1968

(1) Ustanovenie § 1 platí obdobne pre zriadenie štátnych notárstiev.

24.07.1968

(2) Ustanovenie § 3 platí obdobne pre konanie pred štátnym notárstvom vo veciach prejednania dedičstva, registrácie právnych úkonov, výkonu rozhodnutí predajom nehnuteľností a pre správu pozemkových kníh.


24.07.1968

§ 5

24.07.1968

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


24.07.1968

Svoboda v. r.

24.07.1968

Smrkovský v. r.

24.07.1968

Ing. Černík v. r.