Vyhláška č. 101/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968 do31.07.1983
Účinnosť od 11.07.1968 do31.07.1983
Zrušený 76/1983 Zb.
11.07.196831.07.1983

101

11.07.196831.07.1983

VYHLÁŠKA

11.07.196831.07.1983

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

11.07.196831.07.1983

z 24. júna 1968,

11.07.196831.07.1983

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc

11.07.196831.07.1983

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 1 ods. 3 a § 9 zákona č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc v znení zákonného opatrenia č. 77/1962 Zb. a § 3 zákonného opatrenia č. 13/1967 Zb.:


11.07.196831.07.1983

Článok I

11.07.196831.07.1983

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 78/1962 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc, sa mení a dopĺňa takto:

11.07.196831.07.1983

Ustanovenie § 4 znie:

11.07.196831.07.1983

„Do chmeliarskej výrobnej oblasti „Piešťany-Topoľčany“ patria tieto obce:

11.07.196831.07.1983

Západoslovenský kraj:

11.07.196831.07.1983

okres Topoľčany:

11.07.196831.07.1983

Bojná, Borčany, Hajná Nová Ves, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Chrabrany, Jacovce, Janova Ves, Klátová Nová Ves, Krtovce, Kuzmice, Livinské Opatovce, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Obsolovce, Podlužany, Radošiná, Továrniky, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany;

11.07.196831.07.1983

okres Trenčín:

11.07.196831.07.1983

Adamovské Kochanovce, Beckov, Čachtice, Častkovce, Dolné Srnie, Hámry, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kálnica, Malé Stankovce, Moravské Lieskové, Nové Mesto nad Váhom, Podolie, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčín, Veľké Stankovce, Zemianske Lieskové;

11.07.196831.07.1983

okres Trnava:

11.07.196831.07.1983

Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kocúrice, Kočín, Krakovany, Lančár, Nižná, Ostrov, Pečeňady, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostolany, Veľké Orvište, Veselé, Vrbové.“


11.07.196831.07.1983

Článok II

11.07.196831.07.1983

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


11.07.196831.07.1983

Minister:

11.07.196831.07.1983

Borůvka v. r.