Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 1966>Predpis č. 78/1966 Zb.

Predpis č. 78/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií

Zo dňa12.10.1966
Čiastka033/1966
Platnosť od26.10.1966
Účinnosť od26.10.1966
Zrušené od01.01.1969 (201/1968 Zb.)
Zaradené v právnych oblastiach
Trvalý odkaz Tlačená verzia Stiahnuť PDF
(aktualizované 28.06.2012)

Aktuálne znenie


 

78

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy

z 12. októbra 1966

o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií

Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy vydáva podľa § 4 zákona č. 113/1965 Zb. tieto smernice pre poskytovanie odmien pracovníkom rozpočtových organizácií:


§ 1

Pracovníkom rozpočtových organizácií možno podľa týchto smerníc poskytovať odmeny za včasné a úspešné splnenie rozhodujúcich úloh, za iniciatívne a úspešné plnenie ostatných úloh, ktoré presahuje rámec bežného plnenia pracovných povinností, za mimoriadne výsledky práce, za dosiahnutie žiadúcich úspor v rozpočtových výdavkoch, prípadne za splnenie úloh pri mimoriadne sťažených pracovných podmienkach.

§ 2

Rozhodujúce úlohy určí spravidla vopred vedúci organizácie (rada národného výboru). Súčasne určí, ktorí pracovníci (kolektívy pracovníkov) zodpovedajú za splnenie jednotlivých rozhodujúcich úloh. Na zvýšenie pobádavosti odmien je účelné vypísať odmeny vopred.

§ 3

(1) Ako rozhodujúce úlohy majú sa predovšetkým určiť úlohy, ktoré sú zamerané na riešenie potrieb národného hospodárstva, a to tak vo vzťahu k štátnemu plánu rozvoja národného hospodárstva, ako aj vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. Pritom treba vychádzať najmä z dôležitých uznesení strany a vlády.

(2) Rozhodujúce úlohy pre jednotlivé útvary treba určiť v obmedzenom počte tak, aby sa úsilie pracovníkov netrieštilo.

§ 4

Výšku odmien treba určiť tak, aby odmeny boli úmerné významu a obťažnosti úloh a aby boli hmotnou pohnútkou pre zvýšenie aktivity pracovníkov pri ich plnení. Preto treba ich výrazne diferencovať podľa výsledkov práce a dosiahnutej efektívnosti.

§ 5

Odmeny sa môžu poskytovať aj kolektívom pracovníkov. Rozdelenie odmeny medzi jednotlivých pracovníkov vykoná vedúci kolektívu podľa osobnej účasti a zásluh každého pracovníka na splnení úlohy.

§ 6

O poskytnutí odmien a ich výške rozhodujú

a) ak ide o odmenu za včasné a úspešné splnenie rozhodujúcich úloh, vedúci príslušnej organizácie, a na národných výboroch a v zariadeniach nimi spravovaných, ktoré neobstarávajú agendu práce a miezd, rada národného výboru,

b) v ostatných prípadoch vedúci pracovníci poverení vedúcim organizácie (radou národného výboru). Vedúci organizácie (rada národného výboru) vyčleňuje časť prostriedkov, ktoré môžu vedúci pracovníci použiť na odmeny.

§ 7

Vedúcim organizácií poskytuje odmenu vedúci bezprostredne nadriadeného orgánu a vedúcim zariadení spravovaných národnými výbormi rada príslušného národného výboru, prípadne orgán ňou na to splnomocnený.

§ 8

Odmeny treba poskytnúť bezprostredne po tom, keď boli práce, za ktoré sú určené, ukončené a kladne zhodnotené. Pri rozhodujúcich úlohách, ktoré sledujú zvýšenie efektívnosti výroby, sa prizná za včasné a kvalitné spracovanie úlohy len časť odmien; ďalšia časť sa prizná až po overení, že sa dosiahol predpokladaný výsledok.

§ 9

Ústredné orgány (krajské národné výbory) môžu si pri rozpise mzdového fondu na podriadené organizácie vytvoriť pre vlastnú dispozíciu primeranú rezervu pre odmeny vedúcim týchto organizácií a ďalším pracovníkom za splnenie pracovných úloh, ktoré svojím významom presahujú rámec príslušnej organizácie.

§ 10

Odmeny sa vyplácajú zo mzdového fondu príslušnej organizácie. Úhrn prostriedkov určených na odmeny v roku 1966 nesmie klesnúť pod doterajšiu úroveň. V ďalších rokoch treba túto úroveň postupne zvyšovať tak, aby prostriedky na odmeny boli najmenej 5 % mzdového fondu organizácie.

§ 11

Odmenu podľa týchto smerníc nemožno poskytnúť pracovníkovi, ktorému sa za tú istú prácu poskytla odmena podľa iného predpisu.*)

§ 12

Týmito smernicami sa nahrádza doterajšia úprava o poskytovaní jednorázových peňažných odmien podľa uznesenia vlády z 5. januára 1963 č. 6 o zásadách pre prehĺbenie osobnej hmotnej zainteresovanosti pracovníkov štátneho aparátu na plnení štátneho plánu a niektorých ďalších významných úloh.


§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister-predseda:

Ing. Sucharda v. r.

*) Napr. podľa pravidiel pre odmeňovanie funkcionárov a pracovníkov národných výborov za mimoriadne zásluhy z fondu rezerv a rozvoja hospodárstva národných výborov vydaných Ministerstvom vnútra na základe § 80 vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb.

Presunúť na začiatok