Zákon č. 9/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch

Čiastka 7/1964
Platnosť od 05.02.1964 do31.12.1968
Účinnosť od 05.02.1964 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.
05.02.196431.12.1968

9

05.02.196431.12.1968

ZÁKON

05.02.196431.12.1968

Slovenskej národnej rady

05.02.196431.12.1968

28. januára 1964

05.02.196431.12.1968

o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch

05.02.196431.12.1968

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


05.02.196431.12.1968

§ 1

05.02.196431.12.1968

Zriaďuje sa Výbor Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch (ďalej len „Výbor“). Výbor je orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Vládneho výboru pre cestovný ruch.

05.02.196431.12.1968

§ 2

05.02.196431.12.1968

(1) Výbor plní na úseku cestovného ruchu na Slovensku najmä tieto úlohy:

05.02.196431.12.1968

- zúčastňuje sa na organizovaní a riadení cestovného ruchu;

05.02.196431.12.1968

- schvaľuje návrh plánu rozvoja cestovného ruchu a dbá o jeho plnenie;

05.02.196431.12.1968

- koordinuje činnosť príslušných povereníkov Slovenskej národnej rady na úseku cestovného ruchu;

05.02.196431.12.1968

- v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva záväzné opatrenia.

05.02.196431.12.1968

(2) Pri plnení svojich úloh Výbor sa spravuje smernicami a uzneseniami Predsedníctva Slovenskej národnej rady a Vládneho výboru pre cestovný ruch.

05.02.196431.12.1968

§ 3

05.02.196431.12.1968

Predsedu a členov Výboru vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

05.02.196431.12.1968

§ 4

05.02.196431.12.1968

Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti a činnosti Výboru určí štatút, ktorý schváli Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


05.02.196431.12.1968

§ 5

05.02.196431.12.1968

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


05.02.196431.12.1968

Chudík v. r.