Vyhláška č. 81/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísanom v Prahe 6. októbra 1956 a o zmene článku II uvedeného Dohovoru

(v znení č. 100/1967 Zb.)

Čiastka 34/1964
Platnosť od 03.05.1964 do11.09.1977
Účinnosť od 23.12.1966 do11.09.1977
Uzavretie zmluvy 06.10.1956
Zrušený 25/1978 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VII Dohovor vstúpil v platnosť 20. decembra 1956. Čl. II bol novelizovaný nótami Ministerstva zahraničných vecí ČSSR zo 17. mája 1963 a Veľvyslanectva NDR z 28. mája 1963 - uverejnené znenie nót nasleduje za týmto Dohovorom.

03.05.196411.09.1977

81

03.05.196411.09.1977

VYHLÁŠKA

03.05.196411.09.1977

ministra zahraničných vecí

03.05.196411.09.1977

z 24. februára 1964

03.05.196411.09.1977

o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísanom v Prahe 6. októbra 1956 a o zmene článku II uvedeného Dohovoru

03.05.196411.09.1977

Dňa 6. októbra 1956 bol v Prahe podpísaný Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách. Schválenie Dohovoru vládou Nemeckej demokratickej republiky bolo oznámené nótou z 23. novembra 1956 a jej schválenie vládou Československej republiky nótou z 20. decembra 1956.

03.05.196411.09.1977

Podľa svojho článku VII Dohovor vstúpil v platnosť 20. decembra 1956.

03.05.196411.09.1977

Výmenou nót zo 17. mája 1963 a 28. mája 1963 sa dohodla zmena článku II Dohovoru. Zmena vstúpila v platnosť 28. mája 1963.

03.05.196411.09.1977

České znenie Dohovoru zo 6. októbra 1956 a znenie nóty Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky zo 17. mája 1963 a český preklad nóty Veľvyslanectva Nemeckej demokratickej republiky v Prahe z 28. mája 1963 sa vyhlasujú súčasne.*)

03.05.196411.09.1977

Prvý námestník ministra:

03.05.196411.09.1977

dr. Gregor v. r.

03.05.196411.09.1977

DOHOVOR

03.05.196411.09.1977

medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách

03.05.196411.09.1977

Vláda Československej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky prajúc si poskytovať vzájomnú pomoc pri živelných pohromách vo svojich pohraničných územiach rozhodli sa uzavrieť za tým účelom tento Dohovor:

03.05.196411.09.1977

Článok I

03.05.196411.09.1977

(1) Za účelom vzájomnej pomoci pri živelných pohromách alebo v iných prípadoch tiesne, ku ktorým by došlo v pohraničných územiach obidvoch zmluvných strán v miestach, ktoré nie sú od štátnych hraníc vzdialené viac ako 15 kilometrov, môžu požiarnické sbory, pomocné mužstvá, lekári a zdravotnícky personál jednej zmluvnej strany na žiadosť druhej zmluvnej strany prekročiť na miestach uvedených v článku II kedykoľvek štátne hranice bez obvyklých cestovných dokladov a zdržovať sa na území druhej zmluvnej strany tak dlho, pokiaľ bude potrebná ich pomoc.

03.05.196411.09.1977

(2) O vyslanie pomoci požiada ohrozená obec prostredníctvom pohraničných orgánov svojho štátu pohraničné orgány druhej zmluvnej strany, ktoré zariadia ďalšie postúpenie žiadosti o poskytnutie pomoci.

03.05.196411.09.1977

(3) Pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany pohraničné orgány zistia počet osôb, ktoré štátne hranice prekračujú, ako aj počet predmetov a náradia, ktoré so sebou cez štátne hranice vezú a ktoré budú po poskytnutí pomoci opäť dopravené späť.

03.05.196411.09.1977

(4) Striekačky (aj pripevnené na motorové vozidlá), sanitné vozy, automobily a iné vozidlá, ako aj predmety a náradie, ktoré sú potrebné na poskytnutie pomoci, nepodliehajú ani pri vstupe na štátne územie druhej zmluvnej strany ani pri jeho opúšťaní clu a dávkam vyberaným spolu s clom, ak sa opäť vyvezú alebo opäť vrátia späť.

03.05.196411.09.1977

(5) Navrátenie po ukončenom poskytnutí pomoci musí sa vykonať cez tie pohraničné priechody, ktoré sa použili pre vstup na územie druhej zmluvnej strany.

03.05.196411.09.1977

(6) Osoby uvedené v odseku 1 sa pri poskytovaní pomoci musia podriadiť pokynom orgánov, ktoré riadia práce na mieste nešťastia.

03.05.196411.09.1977

Článok II

03.05.196411.09.1977

Na prestup štátnej hranice môžu sa použiť len tieto pohraničné priechody:

03.05.196411.09.1977

Vojtanov - Schönberg Petrovice - Hellersdorf

03.05.196411.09.1977

Kraslice - Klingenthal Hřensko - Schmilka

03.05.196411.09.1977

Potůčky - Johanngeorgenstadt Poustevna - Sebnitz

03.05.196411.09.1977

Vejprty - Bärenstein Šluknov - Taubenheim

03.05.196411.09.1977

Brandov - Oberneuschönberg Jiříkov - Neugersdorf

03.05.196411.09.1977

Mníšek - Deutsch-Einsiedel Varnsdorf - Groschönau

03.05.196411.09.1977

Moldava - Holzhau Hrádek n. N.- Harthau-Zittau

03.05.196411.09.1977

Fojtovice- Fűrstenwalde

03.05.196411.09.1977

Článok III

03.05.196411.09.1977

(1) Občania každej zmluvnej strany, ktorí bývajú pri štátnych hraniciach, môžu v prípade povodní alebo iných živelných pohrôm prekročiť za účelom ochrany svojho života kdekoľvek a kedykoľvek štátne hranice bez obvyklých cestovných dokladov.

03.05.196411.09.1977

(2) Návrat týchto občanov sa vykoná prostredníctvom pohraničných orgánov obidvoch zmluvných strán.

03.05.196411.09.1977

(3) Predmety, ktoré títo občania majú so sebou, nepodliehajú ani pri vstupe na štátne územie druhej zmluvnej strany ani pri jeho opustení clu ani dávkam vyberaným spolu s clom.

03.05.196411.09.1977

Článok IV

03.05.196411.09.1977

(1) Výdavky vzniknuté poskytnutím pomoci v prípadoch podľa článkov I a III tohto Dohovoru uhradzuje tá zmluvná strana, ktorá požiadala o pomoc alebo občanom ktorej sa pomoc poskytla.

03.05.196411.09.1977

(2) K týmto výdavkom patria najmä hmotné náhrady pri smrti, zranení alebo poškodení zdravia osoby poskytujúcej pomoc, ako aj náhrada za stratu alebo poškodenie predmetov alebo náradia.

03.05.196411.09.1977

(3) Nárok osôb poskytujúcich pomoc na náhradu škody a jeho výška sa určí podľa práva ich krajiny.

03.05.196411.09.1977

(4) Výdavky, náhrady a odškodnenie podľa bodu 1 až 3 tohto článku budú sa platiť spôsobom ustanoveným v platobnom dojednaní platným v tom čase medzi obidvoma štátmi.

03.05.196411.09.1977

Článok V

03.05.196411.09.1977

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa postarajú o to, aby sa pomocné sily a občania menovaní v článkoch I a III, ktorí v prípadoch uvedených v článkoch I a III prekročili štátne hranice, vrátili so svojím majetkom na územie svojho štátu.

03.05.196411.09.1977

Článok VI

03.05.196411.09.1977

Tento Dohovor sa uzaviera na neobmedzený čas. Môže byť zrušený na návrh jednej zo zmluvných strán po uplynutí šesťmesačnej výpovednej lehoty.

03.05.196411.09.1977

Článok VII

03.05.196411.09.1977

Tento Dohovor bude potvrdený podľa príslušného vnútroštátneho postupu tej-ktorej zmluvnej strany. Nadobudne účinnosť výmenou nót o vykonanom potvrdení.

03.05.196411.09.1977

Vyhotovené v Prahe 6. októbra 1956 vo dvoch exemplároch, každý v jazyku českom a nemeckom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

03.05.196411.09.1977

Za vládu

03.05.196411.09.1977

Československej republiky:

03.05.196411.09.1977

V. David v. r.

03.05.196411.09.1977

Za vládu

03.05.196411.09.1977

Nemeckej demokratickej republiky:

03.05.196411.09.1977

Bernard Koenen v. r.

03.05.196411.09.1977

Ministerstvo zahraničných vecí prejavuje úctu Veľvyslanectvu Nemeckej demokratickej republiky a má česť potvrdiť, že medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky sa dosiahla táto dohoda o znení článku II „Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísanom v Prahe 6. októbra 1956“:

03.05.196411.09.1977

Článok II

23.12.196611.09.1977

1. Na prestup štátnej hranice môžu sa použiť tieto pohraničné priechody:

23.12.196611.09.1977

Vojtanov - Schönberg

23.12.196611.09.1977

Kraslice - Klingenthal

23.12.196611.09.1977

Potůčky - Johanngeorgenstadt

23.12.196611.09.1977

Vejprty - Bärenstein

23.12.196611.09.1977

Brandov (Zelený Důl) - Obernhau

23.12.196611.09.1977

Mníšek - Deutsch-Einsiedel

23.12.196611.09.1977

Moldava - Neu-Rehfeld

23.12.196611.09.1977

Petrovice - Hellersdorf

23.12.196611.09.1977

Hřensko - Schmilka

23.12.196611.09.1977

Poustevna - Sebnitz

23.12.196611.09.1977

Jiříkov - Neugersdorf

23.12.196611.09.1977

Varnsdorf - Grosschönau

23.12.196611.09.1977

Hrádek n. Nisou - Harthau-Zittau

23.12.196611.09.1977

Cínovec - Zinnwald

23.12.196611.09.1977

Šluknov - Schland

23.12.196611.09.1977

Hranice - Bad Elster

23.12.196611.09.1977

Luby - Wernitzgrün

23.12.196611.09.1977

Plesná - Bad Brambach

23.12.196611.09.1977

Dolní Paseky - Bad Brambach

23.12.196611.09.1977

Doubrava - Bad Elster
Hranice - Ebmath

23.12.196611.09.1977

Boží Dar - Oberwiesenthal

03.05.196411.09.1977

2. Pohraničné priechody štátnej hranice môžu sa zriaďovať a meniť dohodou príslušných orgánov obidvoch zmluvných strán.

03.05.196411.09.1977

Ministerstvo zahraničných vecí žiada o potvrdenie tejto nóty a navrhuje, aby uvedená dohoda vstúpila v platnosť dňom doručenia súhlasnej odpovede Veľvyslanectva Nemeckej demokratickej republiky.

03.05.196411.09.1977

Ministerstvo zahraničných vecí používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Veľvyslanectvo Nemeckej demokratickej republiky svojou najhlbšou úctou.

03.05.196411.09.1977

V Prahe 17. mája 1963.

03.05.196411.09.1977

Veľvyslanectvo
Nemeckej demokratickej republiky
Praha

03.05.196411.09.1977

Veľvyslanectvo Nemeckej demokratickej republiky v Československej socialistickej republike vzdáva úctu Ministerstvu zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a s odvolaním na nótu Ministerstva zahraničných vecí č. 207 381/63 zo 17. mája 1963 dovoľuje si potvrdiť, že medzi vládou Nemeckej demokratickej republiky a vládou Československej socialistickej republiky došlo k tomuto dojednaniu, pokiaľ ide o znenie článku II „Dohovoru medzi vládou Nemeckej demokratickej republiky a vládou Československej republiky o pomoci pri živelných pohromách, podpísanom v Prahe 6. októbra 1956“.

03.05.196411.09.1977

Článok II

03.05.196411.09.1977

1. Na prestup štátnej hranice môžu sa použiť tieto pohraničné priechody:

03.05.196411.09.1977

Vojtanov - Schönberg Jiříkov - Neugersdorf

03.05.196411.09.1977

Kraslice - Klingenthal Varnsdorf - Groschönau

03.05.196411.09.1977

Potůčky - Johanngeorgenstadt Hrádek n. N. - Harthau-Zittau

03.05.196411.09.1977

Vejprty - Bärenstein Cínovec - Zinnwald

03.05.196411.09.1977

Brandov - Oberneuschönberg Šluknov - Schland

03.05.196411.09.1977

Mníšek - Deutsch-Einsiedel Hranice - Bad Elster

03.05.196411.09.1977

Moldava - Holzhau Luby - Wernitzgrűn

03.05.196411.09.1977

Petrovice- Hellersdorf Plesná - Bad Brambach

03.05.196411.09.1977

Hřensko - Schmilka Dolní Paseky - Bad Brambach

03.05.196411.09.1977

Poustevna- Sebnitz Doubrava - Bad Elster

03.05.196411.09.1977

Hranice - Ebmath

03.05.196411.09.1977

2. Pohraničné priechody štátnej hranice môžu sa zriaďovať a meniť dohodou príslušných orgánov obidvoch zmluvných strán.

03.05.196411.09.1977

Veľvyslanectvo Nemeckej demokratickej republiky potvrdzuje, že toto dojednanie vstupuje v platnosť dňom odovzdania tejto nóty Ministerstvu zahraničných vecí Československej socialistickej republiky.

03.05.196411.09.1977

Veľvyslanectvo Nemeckej demokratickej republiky v Československej socialistickej republike používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Československej socialistickej republiky svojou najhlbšou úctou.

03.05.196411.09.1977

Praha, 28. mája 1963.

03.05.196411.09.1977

Ministerstvo
zahraničných vecí
Praha

Poznámky pod čiarou

03.05.196411.09.1977

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.