Vyhláška č. 76/1964 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 32/1964
Platnosť od 29.04.1964
Účinnosť od 04.03.1964

OBSAH

04.03.1964

76

04.03.1964

VYHLÁŠKA

04.03.1964

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

04.03.1964

zo 4. marca 1964,

04.03.1964

ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady


04.03.1964

§ 1

04.03.1964

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady:

04.03.1964

Mestský národný výbor v Galante okres Galanta

04.03.1964

Mestský národný výbor v Šali okres Galanta

04.03.1964

Mestský národný výbor v Seredi okres Galanta


04.03.1964

§ 2

04.03.1964

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4. marcom 1964.


04.03.1964

Tajomník:

04.03.1964

v z. Hrivňák v. r.

04.03.1964

Predseda:

04.03.1964

Janík v. r.