Vyhláška č. 54/1964 Zb.Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov

Čiastka 25/1964
Platnosť od 25.03.1964 do31.12.1965
Účinnosť od 01.04.1964 do31.12.1965
Zrušený 122/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia tejto vyhlášky sa ešte použijú na prerokovanie ponúk pre výkup nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov predložených vykupujúcim organizáciám do 31. decembra 1965 (§ 1 vyhlášky č. 122/1965 Zb.).

01.04.196431.12.1965

54

01.04.196431.12.1965

VYHLÁŠKA

01.04.196431.12.1965

ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

01.04.196431.12.1965

zo 4. marca 1964

01.04.196431.12.1965

o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov

01.04.196431.12.1965

V záujme využitia všetkých hutníckych výrobkov pre potreby národného hospodárstva treba, aby sa i nepotrebné zásoby hutníckych výrobkov u spotrebiteľov plánovite vracali do obehu. Za tým účelom ustanovuje minister hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 190 ods. 1 a 2 písm. b) a § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


01.04.196431.12.1965

Prvá časť

01.04.196431.12.1965

Všeobecné ustanovenia

01.04.196431.12.1965

§ 1

01.04.196431.12.1965

Táto vyhláška sa vzťahuje na výkup a vracanie do obehu nepotrebných spotrebiteľských zásob výrobkov uvedených v prílohe (ďalej len hutnícke výrobky). V organizáciách vnútorného a zahraničného obchodu vzťahuje sa len na zásoby hutníckych výrobkov určené pre vlastné materiálno-technické zásobovanie. Hutné odbytové základne vykupujú výrobky len od množstva, ktoré zodpovedá najmenším dodávkovým jednotkám (1 tyč vo výrobnej dĺžke, 1 výrobný svitok, 1 zväzok, 1 tabuľa bežných rozmerov, 1 kus vo výrobnej dĺžke, 1 balenie, 1 kartón).

01.04.196431.12.1965

§ 2

01.04.196431.12.1965

(1) Nepotrebné spotrebiteľské zásoby hutníckych výrobkov musia sa ponúknuť na výkup určeným organizáciám, ktoré sú povinné ich vykúpiť, pokiaľ sú národohospodársky použiteľné.

01.04.196431.12.1965

(2) Za nepotrebné spotrebiteľské zásoby hutníckych výrobkov sa považujú podľa tejto vyhlášky zásoby, ktoré ich držiteľ nemôže použiť na plnenie plánovaných úloh v bežnom roku, prípadne do konca prvého štvrťroku budúceho roku za predpokladu, že zásoby by sa mali skladovať dlhšie ako 6 mesiacov.

01.04.196431.12.1965

§ 3

01.04.196431.12.1965

Výkup nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov vykonávajú podľa jednotlivých skupín výrobkov organizácie Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní podľa prílohy. Ak sú ako vykupujúce organizácie uvedené hutné odbytové základne, vykonáva výkup oblastne príslušná hutná odbytová základňa podľa sídla držiteľa nepotrebných spotrebiteľských zásob (ďalej len držiteľ zásob).

01.04.196431.12.1965

Druhá časť

01.04.196431.12.1965

Spôsob vykonávania výkupu

01.04.196431.12.1965

§ 4

01.04.196431.12.1965

Držitelia zásob predkladajú svoje ponuky na výkup určeným organizáciám dvojmo na predpísaných jednopoložkových ohláškach,*) a to ihneď po zistení nepotrebnosti zásoby. Ohlášku, ktorá je súčasne návrhom hospodárskej zmluvy, musí držiteľ zásob vyplniť tak, aby obsahovala najmä presný a úplný popis výrobku ponúkaného na výkup podľa akostí, značiek, druhov, profilov, rozmerov, dĺžok, hrúbky a podobne, včítane údajov o jeho prípadnom poškodení či inom znehodnotení. Ďalej je držiteľ zásob povinný v ohláške vyhlásiť, že údaje v nej uvedené zodpovedajú skutočnosti.

01.04.196431.12.1965

§ 5

01.04.196431.12.1965

Vykupujúce organizácie sú povinné do 2 mesiacov - ak je vykupujúcou organizáciou hutná odbytová základňa a výrobok ponúkaný na výkup nie je obsiahnutý v „Zozname skladového sortimentu hutníckych výrobkov v hutných odbytových základniach“, do 4 mesiacov - po tom, keď dostanú ohlášky, uzavrieť s držiteľom zásob zmluvu na výkup nepotrebnej zásoby. K uzavretiu zmluvy dochádza spravidla potvrdením druhopisu ohlášky. Vykupujúca organizácia môže výkup odmietnuť z dôvodov národohospodárskej nepoužiteľnosti a je povinná písomne oznámiť držiteľovi zásob svoje odôvodnené stanovisko.

01.04.196431.12.1965

§ 6

01.04.196431.12.1965

Národohospodársku použiteľnosť výrobkov ponúkaných na výkup posudzujú vykupujúce organizácie na základe odborných znalostí plánovaných potrieb národného hospodárstva a ich predpokladaného vývoja. Vykupujúce organizácie musia posúdiť i možnosti vývozu alebo použitia výrobku na iný než pôvodný účel.

01.04.196431.12.1965

§ 7

01.04.196431.12.1965

Držitelia zásob nie sú oprávnení bez predchádzajúceho súhlasu vykupujúcej organizácie po dobu lehoty určenej pre vyjadrenie k ohláške s ponúknutými zásobami akokoľvek disponovať. S hutníckymi výrobkami, ktoré nepodliehajú výkupu alebo výkup ktorých bol odmietnutý, môžu držitelia zásob voľne nakladať, pokiaľ nie sú obmedzovaní osobitnými predpismi.**)

01.04.196431.12.1965

Tretia časť

01.04.196431.12.1965

Dodacie podmienky

01.04.196431.12.1965

§ 8

01.04.196431.12.1965

(1) Dodávka vykúpených hutníckych výrobkov je splnená dňom uzavretia zmluvy. Týmto dňom prechádzajú hutnícke výrobky do správy (vlastníctva) vykupujúcej organizácie, na ktorú prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zhoršenia, a držiteľ zásoby je povinný ich fakturovať v lehotách určených predpismi o fakturácii a uskladniť. Uskladnené zásoby musia sa od vlastných zásob oddeliť alebo výrazne označiť ako majetok vykupujúcej organizácie.

01.04.196431.12.1965

(2) Na zamedzenie zbytočnej manipulácie a prepravy je držiteľ zásoby povinný vykúpené výrobky bezplatne skladovať pre vykupujúcu organizáciu 3 mesiace od dňa výkupu. Skladovanie po tejto lehote môže si vykupujúca organizácia zabezpečiť uzavretím dohody o skladovaní.

01.04.196431.12.1965

(3) Držiteľ zásoby je povinný najneskôr do 6 týždňov po tom, čo dostal dispozíciu od vykupujúcej organizácie, zaslať vykúpené výrobky na svoje náklady do miesta určenia odberateľa alebo do skladu príslušnej vykupujúcej organizácie.

01.04.196431.12.1965

(4) Ako neplnohodnotné sa hutnícke výrobky vykupujú len vtedy, ak sú za neplnohodnotné označené zmluvou; držiteľ zásoby zodpovedá za vady neuvedené v zmluve len vtedy, ak sa organizácie na tom dohodli. Rovnaký postup platí i pri dodávkach takto označených vykúpených neplnohodnotných výrobkov vykupujúcimi organizáciami ďalším odberateľom.

01.04.196431.12.1965

§ 9

01.04.196431.12.1965

Plnohodnotné výrobky vykupujú sa za veľkoobchodné ceny bez prípadnej skladovej prirážky. Ostatné prirážky (napr. za tepelné spracovanie, hutnícke osvedčenie atď.) sa platia len na základe dohody. Neplnohodnotné výrobky (nezodpovedajúce technickým normám, poškodené alebo v ohláške neúplne určené, ako napr. bez udania akosti) vykupujú sa za veľkoobchodné ceny znížené o zľavu zodpovedajúcu vadám, stavu znehodnotenia výrobkov alebo ich možnej upotrebiteľnosti. Výšku zľavy si organizácie dohodnú v zmluve.

01.04.196431.12.1965

§ 10

01.04.196431.12.1965

(1) Na vykúpené plnohodnotné fondované a centralizované plánované hutnícke výrobky vystavujú vykupujúce organizácie potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob v plnej výške vykúpeného množstva.

01.04.196431.12.1965

(2) Na vykúpené neplnohodnotné fondované a centralizované plánované hutnícke výrobky vystavujú vykupujúce organizácie potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob vo výške zodpovedajúcej ich čiastočnému znehodnoteniu, prípadne ich obmedzenej použiteľnosti v národnom hospodárstve.

01.04.196431.12.1965

(3) Potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob môžu držitelia zásob použiť v bežnom roku

01.04.196431.12.1965

a) na nákup hutníckych výrobkov zo zásob ktorejkoľvek hutnej odbytovej základne alebo vykupujúcej organizácie, a to aj na iné položky zoznamu výrobkov Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, než na ktoré bolo vystavené potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob. V týchto prípadoch nahrádza potvrdenie o výkupe nepotrebných zásob materiálové fondy. Pri nákupe sú prípustné tieto zámeny druhov výrobkov:

01.04.196431.12.1965

1. len v rámci základnej materiálovej skupiny (t.j. valcovaný materiál, rúrky, fondované druhovýrobky, suroviny a polotovary ťažkých neželezných kovov, suroviny a polotovary ľahkých neželezných kovov), do ktorej patril vykúpený hutnícky výrobok a

01.04.196431.12.1965

2. v pomere k prácnosti vykúpených a nakupovaných výrobkov; smerné koeficienty prácnosti výrobkov sú dané pomerom veľkoobchodných cien jednotlivých výrobkov;

01.04.196431.12.1965

b) na preukázanie skutočných úspor kovov odovzdaním potvrdenia nadriadenému ústrednému orgánu.

01.04.196431.12.1965

(4) Potvrdenia o výkupe nepotrebných zásob nie sú plánovacími dokladmi. Vykupujúce organizácie sú však povinné pomáhať držiteľom zásob pri získavaní hutníckych výrobkov na potvrdenia, ktoré vydali.


01.04.196431.12.1965

Štvrtá časť

01.04.196431.12.1965

Záverečné ustanovenia

01.04.196431.12.1965

§ 11

01.04.196431.12.1965

V záujme zabezpečenia lepšieho využívania a skladovania hutníckych výrobkov a správneho posudzovania ich národohospodárskej použiteľnosti vykonávajú vykupujúce organizácie, pri výkupe vykonávanom hutnými odbytovými základňami Odbytové združenia Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, kontrolnú a poradenskú činnosť. Poverení pracovníci týchto organizácií sú oprávnení vyžadovať od spotrebiteľov potrebné informácie o zásobách, nazerať do záznamov týkajúcich sa pohybu zásob a vstupovať do priestorov, v ktorých sa hutnícke výrobky spracúvajú a uskladňujú; toto oprávnenie sa nevzťahuje na úsek špeciálnej výroby a na ozbrojené zložky ministerstiev národnej obrany a vnútra.

01.04.196431.12.1965

§ 12

01.04.196431.12.1965

Touto vyhláškou nie je dotknuté právo ústredných orgánov a národných výborov vykonávať presuny zásob medzi podriadenými organizáciami a v stavebníctve medzi organizáciami celého odvetvia. Rovnako tak nie sú v rozpore s touto vyhláškou dodávky hutníckych výrobkov v rámci výpomoci určenej právnymi predpismi.

01.04.196431.12.1965

§ 13

01.04.196431.12.1965

Zrušuje sa vyhláška č. 58/1962 Zb. ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nadmerných zásob hutníckych výrobkov a o ich plánovitom vracaní do obehu.

01.04.196431.12.1965

§ 14

01.04.196431.12.1965

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


01.04.196431.12.1965

Hlavný arbiter

01.04.196431.12.1965

Československej socialistickej republiky:

01.04.196431.12.1965

Dohnal v. r.

01.04.196431.12.1965

Minister hutníckeho priemyslu a rudných baní:

01.04.196431.12.1965

Krejčí v. r.


01.04.196431.12.1965

Príloha

01.04.196431.12.1965

Zoznam vykupovaných hutníckych výrobkov a vykupujúcich organizácií

01.04.196431.12.1965

I. Výrobky vykupované hutnými odbytovými základňami:

01.04.196431.12.1965

surové železo a vysokopecné ferozliatiny

01.04.196431.12.1965

valcovaný materiál z neušľachtilých ocelí

01.04.196431.12.1965

valcovaný materiál z ušľachtilých ocelí

01.04.196431.12.1965

oceľové rúrky

01.04.196431.12.1965

liatinové tlakové rúry a tvarovky

01.04.196431.12.1965

pásová oceľ valcovaná za studena

01.04.196431.12.1965

ťahaný oceľový materiál (tyče, drôty, profily)

01.04.196431.12.1965

oblúky z bezšvových rúrok

01.04.196431.12.1965

oceľové rebrové rúrky (bez kompletných súprav výhrevných telies)

01.04.196431.12.1965

tvarovky k prírubovým rúrkam

01.04.196431.12.1965

tvarovky k hrdlovým rúrkam

01.04.196431.12.1965

fitingy a vsuvky z rúrok

01.04.196431.12.1965

kliny pre železničné a banské koľajnice

01.04.196431.12.1965

vrtule pre železničné koľajnice

01.04.196431.12.1965

skrutky a matice:

01.04.196431.12.1965

hrubé skrutky

01.04.196431.12.1965

hrubé matice

01.04.196431.12.1965

stredné skrutky

01.04.196431.12.1965

stredné matice

01.04.196431.12.1965

presné skrutky o pevnosti 50-100 kg/mm2

01.04.196431.12.1965

presné matice o pevnosti 50-100 kg/mm2

01.04.196431.12.1965

skrutky a matice stredného a presného vyhotovenia z neželezných kovov

01.04.196431.12.1965

podstavcové vruty a skrutky

01.04.196431.12.1965

mosadzné vruty

01.04.196431.12.1965

izolátorové háky

01.04.196431.12.1965

napínacie skrutky

01.04.196431.12.1965

nity:

01.04.196431.12.1965

plné oceľové nity

01.04.196431.12.1965

rozštiepené oceľové nity

01.04.196431.12.1965

hrubostenné rúrkové oceľové nity

01.04.196431.12.1965

nity z neželezných kovov

01.04.196431.12.1965

podložky a závlačky:

01.04.196431.12.1965

presné a poistné oceľové podložky

01.04.196431.12.1965

pružné podložky podľa ČSN a ČSD

01.04.196431.12.1965

hrubé oceľové podložky

01.04.196431.12.1965

podložky z neželezných kovov

01.04.196431.12.1965

závlačky

01.04.196431.12.1965

výrobky z drôtov:

01.04.196431.12.1965

ostnatý drôt

01.04.196431.12.1965

elektrovodné oceľové pramence o pevnosti do a nad 70 kg/mm2

01.04.196431.12.1965

oceľové drôtené laná

01.04.196431.12.1965

strihaný drôt pre špeciálne viazacie strojčeky

01.04.196431.12.1965

opradený plombovací drôt

01.04.196431.12.1965

úväzky

01.04.196431.12.1965

drôtené siete:

01.04.196431.12.1965

z drôtu z ocele

01.04.196431.12.1965

z drôtu z cínového bronzu

01.04.196431.12.1965

na vložky do postelí

01.04.196431.12.1965

pletené so štvorcovými okami

01.04.196431.12.1965

pletené so šesťuholníkovými okami

01.04.196431.12.1965

krútené so štvorcovými okami (Herkules)

01.04.196431.12.1965

tkané proti hmyzu

01.04.196431.12.1965

tkané rabicové

01.04.196431.12.1965

klince:

01.04.196431.12.1965

oceľové

01.04.196431.12.1965

do krytiny

01.04.196431.12.1965

pieskovačky

01.04.196431.12.1965

z medi a mosadze

01.04.196431.12.1965

zvárací materiál:

01.04.196431.12.1965

elektródy z neušľachtilých a ušľachtilých ocelí

01.04.196431.12.1965

elektródy bronzové, niklové a hliníkové

01.04.196431.12.1965

reťaze a príslušenstvo:

01.04.196431.12.1965

reťaze elektricky zvárané

01.04.196431.12.1965

uzlované reťaze

01.04.196431.12.1965

reťazové strmene

01.04.196431.12.1965

príslušenstvo k priemyslovým reťaziam

01.04.196431.12.1965

príslušenstvo k poľnohospodárskym reťaziam

01.04.196431.12.1965

podkúvanie:

01.04.196431.12.1965

ozuby

01.04.196431.12.1965

hmatce

01.04.196431.12.1965

podkováky

01.04.196431.12.1965

príruby:

01.04.196431.12.1965

kované a razené (s výnimkou voľne kovaných prírub)

01.04.196431.12.1965

koľajivo:

01.04.196431.12.1965

drobné koľajivo pre železničné koľajnice

01.04.196431.12.1965

drobné koľajivo pre banské koľajnice

01.04.196431.12.1965

neželezné kovy:

01.04.196431.12.1965

suroviny - podľa Zoznamu výrobkov MHD okrem vzácnych kovov a surovej medi

01.04.196431.12.1965

zlievárenské zliatiny a predzliatiny:

01.04.196431.12.1965

zlievárenské zliatiny medi

01.04.196431.12.1965

zlievárenské zliatiny hliníka antimónové tvrdé olovo

01.04.196431.12.1965

zliatiny zinku

01.04.196431.12.1965

ložiskové kovy na báze Pb a Sn

01.04.196431.12.1965

spájky z cínu a jeho zliatin

01.04.196431.12.1965

predzliatiny medi

01.04.196431.12.1965

polotovary tvarované z medi, mosadze, z cínových a špeciálnych bronzov, z hliníka a zliatin hliníka

01.04.196431.12.1965

polotovary z olova, zinku a cínu

01.04.196431.12.1965

spájka mäkká na hliník

01.04.196431.12.1965

plechy a drôt z kadmia

01.04.196431.12.1965

polotovary z niklu a jeho zliatin

01.04.196431.12.1965

Rôzne výrobky z neželezných kovov:

01.04.196431.12.1965

zinkový prach

01.04.196431.12.1965

hliníková krupica

01.04.196431.12.1965

II. Ostatné hutnícke výrobky*) vykupujú:

01.04.196431.12.1965

a) fondované a centralizovane plánované výrobky poverené organizácie Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní uvedené v Zozname výrobkov MHD,

01.04.196431.12.1965

b) podnikové plánované výrobky bilančné miesta uvedené v Zozname výrobkov MHD, prípadne nimi určené výrobné podniky.

Poznámky pod čiarou

01.04.196431.12.1965

*) Ohlášky skladujú a distribuujú všetky hutné odbytové základne.

01.04.196431.12.1965

**) Pre rok 1964 platia smernice Ministerstva financií o financovaní výkupu zásob v národnom hospodárstve v roku 1964 z 23. 12. 1963 č. 117/73500/63.

01.04.196431.12.1965

*) Za hutnícke výrobky sa nepovažujú tieto výrobky podľa Zoznamu výrobkov MHD vyrábané podnikmi MHD: výrobky koksochemického priemyslu, výrobky strojárske, výrobky strojárskej metalurgie a výrobky v gescii iných ministerstiev. Výkup týchto výrobkov sa vykonáva podľa osobitných predpisov, napríklad podľa Smerníc ministerstiev ťažkého strojárstva, všeobecného strojárstva, chemického priemyslu, spotrebného priemyslu, palív a hutníckeho priemyslu a rudných baní o organizácii a vykonávaní výkupu nepotrebných spotrebiteľských zásob č. 1/64 z 20. 12. 1963.