Vyhláška č. 5/1964 Zb.Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1964

Čiastka 3/1964
Platnosť od 23.01.1964 do19.01.1965
Účinnosť od 23.01.1964 do19.01.1965
Zrušený 3/1965 Zb.

OBSAH

5

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 10. januára 1964,

ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1964

Minister financií po prejednaní s krajskými národnými výbormi a zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 27/1959 Zb. o družstevnej bytovej výstavbe:


§ 1

(1) Priemerný štátny príspevok podľa § 7 ods. 1 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby na 1 byt v začatej družstevnej bytovej výstavbe začínajúc 1. januárom 1964 je 18 090 Kčs.*)

(2) Štátny príspevok poskytovaný stavebným bytovým družstvám sa určí podľa veľkosti bytov takto:

Veľkosť bytuVýška štátneho príspevku v Kčs
Úžitková plocha bytu v m2**)Počet obytných miestností najmenej
do 301 9 900
nad 30 do 44112 900
nad 44 do 60217 500
nad 60 do 70221 300
nad 70 do 80323 200
nad 80325 500

Ak nie sú splnené obidva ukazovatele veľkosti bytu určené pre priznanie príspevku v určitej výške, poskytne sa príslušný nižší štátny príspevok.

(3) Ak to vyžadujú záujmy riadenia bytovej politiky v kraji, krajské národné výbory môžu určiť štátny príspevok jednotne pre celý kraj v inej výške alebo ho odstupňovať podľa veľkosti bytu ináč, než je uvedené v odseku 2.

(4) Krajské národné výbory poskytnú na štátnych príspevkoch vcelku sumu vyššiu alebo nižšiu, než zodpovedá priemeru 18 090,- Kčs na 1 byt (odsek 1), podľa toho, aká je skutočná veľkosť družstevných bytov, výstavba ktorých sa v kraji začína v bežnom roku. Pritom však úhrn štátnych príspevkov poskytnutých v kraji nesmie - ani v prípade použitia ustanovenia odseku 3 - prekročiť sumu, ktorá by patrila na družstevnú bytovú výstavbu podľa veľkosti bytov a sadzieb uvedených v odseku 2.


§ 2

Zrušuje sa platnosť vyhlášky ministra financií č. 130/1962 Zb. o štátnom príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu, pokiaľ ide o družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 31. decembri 1963.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

inž. Jaroš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) T. j. vo výške 30 % priemerného nákladu na byt plánovaného v štátnej výstavbe s pripočítaním nákladu na projekt a pozemok. Náplň rozpočtového nákladu na byt v objekte je vymedzená pokynmi Štátnej plánovacej komisie č. 250 715/62-SM 6 z 21. februára 1962.

**) Úžitkovou plochou bytu sa tu rozumie plocha v zmysle projektových ČSN.