Vyhláška č. 44/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zmene správneho poplatku za povolenie na vývoz

Čiastka 21/1964
Platnosť od 07.03.1964 do31.12.1965
Účinnosť od 07.03.1964 do31.12.1965
Zrušený 146/1965 Zb.

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 3. marca 1964

o zmene správneho poplatku za povolenie na vývoz

Ministerstvo financií ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb.:


Článok 1

Vyhláška Ministerstva financií č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášok č. 109/1962 Zb. a č. 8/1964 Zb. mení sa tak, že doterajšie znenie položiek 14 a 36 sadzobníka I sa nahradzuje týmto znením:

Pol.Predmet poplatku Poplatok Kčs
14a) Povolenie na vývoz hnuteľných vecí s výnimkou predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál z ceny vyvážaných predmetov 3 % až 200 %
najmenej však 20,-
b) predĺženie platnosti povolenia uvedeného pod písm. a)20,-
Poznámky1. V ktorých prípadoch treba povolenie na vývoz, ustanovujú vyhlášky č. 6/1963 Zb. k zákonu o devízovom hospodárstve a č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze. Ak neprevyšuje hodnota hnuteľných vecí 100,- Kčs, poplatok sa nevyberá.2. Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť; so súhlasom Ministerstva financií možno vyberať poplatok až vo výške dvojnásobku alebo vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého žiadateľ je príslušníkom.3. Poplatok podľa tejto položky možno zaplatiť až pri vývoze.4. Podľa tejto položky sa vyberá tiež poplatok za vývoz vecných darov a sťahovaných zvrškov.
36Povolenie na vývoz predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál z ceny najmenej však vyvážaných predmetov 3 % až 200 %
najmenej však 20,-
Poznámky1. Ak nepresahuje hodnota predmetov z drahých kovov, drahokamov a perál 100,- Kčs, poplatok sa nevyberá.2. Podľa zásady vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť; so súhlasom Ministerstva financií možno poplatok vyberať až vo výške dvojnásobku alebo vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je žiadateľ príslušníkom.

Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dvořák v. r.