01.01.196531.12.1965

202

01.01.196531.12.1965

ZÁKON

01.01.196531.12.1965

z 11. decembra 1964

01.01.196531.12.1965

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1965

01.01.196531.12.1965

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


01.01.196531.12.1965

§ 1

01.01.196531.12.1965

Úlohy štátneho plánu

01.01.196531.12.1965

(1) Hlavné úlohy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na rok 1965, cieľom ktorého je vytvárať ďalšie predpoklady pre obnovenie plynulosti vzťahov medzi jednotlivými odvetviami národného hospodárstva a tým pripraviť základňu pre plnenie perspektívnych cieľov, ktoré určil XII. sjazd Komunistickej strany Československa, sú najmä tieto:

01.01.196531.12.1965

Dosiahnuť ďalší rozvoj spoločenskej výroby pri dôraznejšom zameraní na kvalitatívne stránky rozvoja národného hospodárstva tak, že

01.01.196531.12.1965

a) v priemysle bude zvýšenie výroby zhruba o 5,5 % zabezpečené v podstate rastom produktivity práce, vyššou hospodárnosťou vo využívaní surovín a materiálov a využívaním zásob a vnútorných zdrojov;

01.01.196531.12.1965

b) v poľnohospodárstve bude zvýšenie trhovej produkcie zhruba o 2,8 % zabezpečené najmä ďalším zvýšením spotreby priemyslových hnojív a dodávok mechanizačných prostriedkov a uplatňovaním účinných foriem zainteresovanosti pracovníkov;

01.01.196531.12.1965

c) investičná výstavba vrátane generálnych opráv dosiahne objem 52,9 mld. Kčs; bude sa urýchľovať výstavba rozhodujúcich stavieb na posilnenie výrobno-technickej základne chémie, poľnohospodárstva, palív, energetiky a dopravy;

01.01.196531.12.1965

d) maloobchodný obrat dosiahne 109,9 mld. Kčs pri postupnom odstraňovaní nedostatku niektorých druhov žiadaného tovaru a obohacovaní sortimentu.

01.01.196531.12.1965

(2) Na Slovensku sa zvýši celkový objem výroby v priemysle zhruba o 9,3 % a investičná výstavba na Slovensku dosiahne objem 16,7 mld. Kčs.

01.01.196531.12.1965

(3) Pre rozvoj výroby a rastu spoločenskej produktivity práce budú sa vytvárať predpoklady zdokonaľovaním metód plánovitého riadenia národného hospodárstva a rýchlejším zavádzaním výsledkov vedy a techniky.

01.01.196531.12.1965

§ 2

01.01.196531.12.1965

Úlohy štátneho rozpočtu

01.01.196531.12.1965

Štátny rozpočet na rok 1965 zabezpečuje v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva finančné prostriedky na zabezpečenie plánovaných úloh.

01.01.196531.12.1965

§ 3

01.01.196531.12.1965

Určenie výšky štátneho rozpočtu

01.01.196531.12.1965

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 116 202 791 000 Kčs, celkové výdavky sa určujú sumou 116 137 674 000 Kčs, takže vyplýva rozdiel príjmov a výdavkov hospodárenia 65 117 000 Kčs.

01.01.196531.12.1965

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, príjmy a výdavky ktorých sú 31 517 700 000 Kčs.


01.01.196531.12.1965

§ 4

01.01.196531.12.1965

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.


01.01.196531.12.1965

Novotný v. r.

01.01.196531.12.1965

Laštovička v. r.

01.01.196531.12.1965

Lenárt v. r.


01.01.196531.12.1965

Príloha 1 zákona č. 202/1964 Zb.

01.01.196531.12.1965

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej socialistickej repubilky na rok 1965

01.01.196531.12.1965
PríjmyKčs
(v tis.)
VýdavkyKčs
(v tis.)
Príjmy zo socialistického hospodárstvaDane, dávky a poplatky od obyvateľstvaOstatné príjmy 97 574 82414 391 8004 236 167 HospodárstvoKultúrne a sociálne opatreniaObrana a bezpečnosťSpráva 54 767 64848 253 14410 272 3692 844 513
Úhrn116 202 791Úhrn116 137 674
Rozdiel príjmov a výdavkov hospodárenia 65 117 tis. Kčs.
01.01.196531.12.1965

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

01.01.196531.12.1965
PríjmyKčs
(v tis.)
VýdavkyKčs
(v tis.)
Priame príjmy
Prídel zo štátneho rozpočtu
13 193 000
18 324 700
Hospodárstvo
Kultúrne a sociálne opatrenia
9 180 500
20 860 800
Správa1 476 400
Úhrn31 517 700Úhrn31 517 700
01.01.196531.12.1965

Príloha 2 zákona č. 202/1964 Zb.

01.01.196531.12.1965

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov (v tis. Kčs)

01.01.196531.12.1965
KrajPriame príjmyPrídely zo štáneho rozpočtuÚhrn príjmovÚhrn výdavkov
Národný výbor hlavného mesta Prahy696 800 1 956 500
2 826 3002 926 300
Stredočeský1 373 7001 058 6002 432 3002 432 300
Juhočeský626 100991 8001 617 9001 617 900
Západočeský736 5001 452 1002 188 6002 188 600
Severočeský1 214 9001 495 3002 710 2002 710 200
Východočeský1 378 1001 060 4002 438 5002 438 500
Juhomoravský2 053 0001 585 9003 638 9003 638 900
Severomoravský1 653 2002 660 3004 313 5004 313 500
Západoslovenský1 504 5002 207 7003 712 2003 712 200
Stredoslovenský870 3001 882 7002 753 0002 753 000
Východoslovenský812 9001 973 4002 786 3002 786 300
Úhrn13 193 00018 324 700 31 517 70031 517 700