Zákon č. 19/1964 Zb.Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964
Účinnosť od 08.02.1964

OBSAH

08.02.1964

19

08.02.1964

ZÁKON

08.02.1964

z 31. januára 1964,

08.02.1964

ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov

08.02.1964

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


08.02.1964

§ 1

08.02.1964

Zrušuje sa zákon č. 293/1948 Zb. o colných zľavách pre dovoz strojov a prístrojov.


08.02.1964

§ 2

08.02.1964

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


08.02.1964

Novotný v. r.

08.02.1964

Fierlinger v. r.

08.02.1964

Lenárt v. r.