Vyhláška č. 186/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom

Čiastka 78/1964
Platnosť od 12.10.1964
Účinnosť od 27.10.1964
Uzavretie zmluvy 11.01.1964
Redakčná poznámka

Výmenou nót oboch strán o schválení vstúpila Dohoda podľa svojho článku 16 v platnosť 7. júla 1964.

27.10.1964

186

27.10.1964

VYHLÁŠKA

27.10.1964

ministra zahraničných vecí

27.10.1964

z 5.septembra 1964

27.10.1964

o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom


27.10.1964

Dňa 11. januára 1964 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom.

27.10.1964

Výmenou nót oboch strán o schválení vstúpila Dohoda podľa svojho článku 16 v platnosť 7. júla 1964.

27.10.1964

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

27.10.1964

David v. r.

27.10.1964

DOHODA

27.10.1964

o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom

27.10.1964

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kambodžského kráľovstva, vedené prianím uzavrieť Dohodu za účelom rozvoja leteckej dopravy svojich krajín a zriadenia leteckých služieb medzi ich územiami alebo cez ich územia, dohodli sa takto:

27.10.1964

Článok 1

27.10.1964

Zmluvné strany si poskytujú práva ustanovené v tejto Dohode a jej Prílohe za účelom zriadenia a vykonávania dohodnutých leteckých služieb na linkách uvedených v Prílohe. Tieto služby môžu sa začať ihneď alebo neskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.

27.10.1964

Článok 2

27.10.1964

1. Každá zmluvná strana bude mať právo určiť letecký podnik na prevádzku určených tratí.

27.10.1964

2. Len čo druhá zmluvná strana prijme toto určenie, poskytne bez prieťahov určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie, avšak s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku.

27.10.1964

3. Letecké úrady jednej zmluvnej strany môžu požadovať, aby letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou bol spôsobilý na plnenie podmienok predpísaných zákonmi a predpismi, ktoré obvykle platia pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

27.10.1964

4. Každá zo zmluvných strán bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a odoprieť alebo odvolať prevádzkové oprávnenie leteckého podniku, prípadne uložiť v poskytnutom oprávnení také podmienky, aké považuje za potrebné, ak nebude presvedčená, že značná časť vlastníctva a skutočné riadenie určeného leteckého podniku patrí druhej zmluvnej strane alebo jej príslušníkom, alebo v prípade, že sa určený letecký podnik nespravuje jej zákonmi a predpismi alebo inak neplní podmienky ustanovené v tejto Dohode. Toto opatrenie sa vykoná len po predchádzajúcom rokovaní s druhou zmluvnou stranou, pokiaľ nie je potrebné okamžité zastavenie činnosti alebo uloženie podmienok na zabránenie ďalšieho porušovania zákonov alebo predpisov.

27.10.1964

Článok 3

27.10.1964

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku týchto lietadiel na jej území, budú platiť pre lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

27.10.1964

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup cestujúcich, posádok, pošty a tovaru, ako sú predpisy o vstupe, prejednaní, prisťahovalectve, cle a karanténe, musia sa dodržiavať pri vstupe, výstupe a prevádzke na území tejto zmluvnej strany, pokiaľ ide o cestujúcich, posádky, poštu a tovar prepravovaný lietadlami určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

27.10.1964

Článok 4

27.10.1964

1. Lietadlá určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany používané na prevádzku medzinárodných leteckých služieb, ako i pohonné hmoty, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a zásoby na palube lietadiel budú pri prílete na územie druhej zmluvnej strany alebo pri svojom odlete oslobodené od cla a inšpekčných poplatkov, i keď tieto zásoby budú použité alebo spotrebované týmito lietadlami a v lietadlách za letu nad spomínaným územím.

27.10.1964

2. S výnimkou povinných poplatkov alebo dávok za poskytnuté služby budú od tohto cla a poplatkov taktiež oslobodené:

27.10.1964

a) palubné zásoby akéhokoľvek pôvodu pribraté na území jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom orgánmi tejto zmluvnej strany a naložené do lietadiel obstarávajúcich medzinárodnú leteckú službu druhej zmluvnej strany;

27.10.1964

b) náhradné súčiastky dovezené na územie jednej zo zmluvných strán za účelom údržby alebo opráv lietadiel používaných pri medzinárodných letoch určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany;

27.10.1964

c) pohonné hmoty a mazacie oleje pre zásobovanie lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany používaných v medzinárodnej prevádzke, i keď tieto zásoby majú sa použiť pre úsek letu nad územím tej zmluvnej strany, na ktorom boli naložené.

27.10.1964

3. Pohonné hmoty, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a palubné zásoby určené na používanie pri dohodnutých službách môžu sa uskladniť na letiskách, na ktoré lieta určený letecký podnik.

27.10.1964

4. Obvyklé vybavenie lietadiel, ako i materiály a zásoby nachádzajúce sa na palube lietadiel jednej zmluvnej strany môžu sa vyložiť na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných úradov na tomto území. V takom prípade môžu sa dať pod dohľad týchto úradov do času ich vyvezenia alebo príslušného colného prejednania.

27.10.1964

Článok 5

27.10.1964

Každá zo zmluvných strán môže uložiť alebo povoliť uloženie patričných a primeraných dávok za užívanie letísk a ostatných zariadení s výhradou, že tieto dávky nebudú vyššie než dávky platené iným leteckým podnikom vykonávajúcim podobné medzinárodné letecké služby.

27.10.1964

Článok 6

27.10.1964

Každá zo zmluvných strán povolí určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany prevádzať podľa oficiálneho kurzu v rámci platobnej dohody medzi oboma stranami čistý výnos po odpočítaní nákladov z prepravy cestujúcich, pošty a tovaru uskutočnenej týmto podnikom.

27.10.1964

Kurzom sa mieni kurz oficiálne určený v deň prevodu Štátnou bankou tej zmluvnej strany, ktorá dáva na prevod súhlas.

27.10.1964

Článok 7

27.10.1964

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu svojich služieb.

27.10.1964

Článok 8

27.10.1964

Dopravná kapacita poskytovaná určenými leteckými podnikmi pre vykonávanie dohodnutých leteckých služieb sa prispôsobí prepravnému dopytu, bude určená, pokiaľ ide o spoločné úseky, priamou dohodou medzi určenými leteckými podnikmi a bude podliehať schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

27.10.1964

Článok 9

27.10.1964

Letecký podnik určený jednou zo zmluvných strán, ktorej boli poskytnuté práva, zverí leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou, ak si to tento podnik praje, na území tejto druhej zmluvnej strany, generálne zastúpenie a obchodnú a letiskovú obsluhu.

27.10.1964

Článok 10

27.10.1964

1. Tarify platné pre dohodnuté služby sa dojednajú medzi určenými leteckými podnikmi v primeranej výške s prihliadnutím na všetky dôležité skutočnosti, ako sú prevádzkové náklady, význačné rysy služby a tarify iných leteckých podnikov.

27.10.1964

2. Tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách medzi určenými leteckými podnikmi, dojednajú tarify spoločnou dohodou tieto letecké úrady. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda ani týmto spôsobom, bude sa rozpor riešiť podľa ustanovení článku 12 tejto Dohody.

27.10.1964

Článok 11

27.10.1964

1. Letecké úrady oboch zmluvných strán budú podľa potreby v priamom styku a budú konzultovať, aby sa zabezpečila úzka spolupráca vo všetkých veciach súvisiacich s vykonávaním Dohody a jej Prílohy.

27.10.1964

2. Určené letecké podniky oboch zmluvných strán sa zaväzujú, že si budú navzájom poskytovať všetku pomoc pri prevádzke na svojich linkách; v prípade, že by sa uzavrela dohoda v tomto zmysle, bude na jej vykonanie potrebné schválenie leteckých úradov oboch zmluvných strán.

27.10.1964

Článok 12

27.10.1964

Ak vznikne akákoľvek pochybnosť alebo rozpor medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy, vyriešia ich zmluvné strany priamym rokovaním medzi leteckými úradmi, alebo ak nebude toto rokovanie úspešné, diplomatickou cestou.

27.10.1964

Článok 13

27.10.1964

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek navrhnúť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu tejto Dohody alebo jej Prílohy, ktorú považuje za žiadúcu. Rokovanie o každej navrhnutej zmene medzi obidvoma zmluvnými stranami musí sa začať do šesťdesiatich dní odo dňa podania žiadosti jednou zo zmluvných strán a môže sa viesť priamo medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

27.10.1964

2. Zmeny Prílohy Dohody môžu sa vykonať dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Zmeny Dohody nadobudnú účinnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót medzi zmluvnými stranami.

27.10.1964

Článok 14

27.10.1964

Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy:

27.10.1964

1. výraz „letecké úrady“ značí:

27.10.1964

pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku - „Ministerstvo dopravy - Správu civilného letectva“ alebo každý orgán poverený vykonávaním úloh patriacich teraz do pôsobnosti tohto úradu;

27.10.1964

pokiaľ ide o Kambodžské kráľovstvo - „Ministerstvo verejných prác - riaditeľstvo civilného letectva“ alebo každý orgán poverený vykonávaním úloh patriacich teraz do pôsobnosti tohto úradu;

27.10.1964

2. výrazy „dohodnuté služby“ a „určené trate“ značia medzinárodné letecké služby a trate určené v Prílohe tejto Dohody;

27.10.1964

3. výraz „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať dohodnuté služby.

27.10.1964

Článok 15

27.10.1964

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu. Ak dôjde k takému oznámeniu, Dohoda zostane v platnosti ešte rok odo dňa, keď ho zmluvná strana dostala.

27.10.1964

Článok 16

27.10.1964

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne oznámia, že bola schválená ich príslušnými orgánmi.

27.10.1964

Zmluvné strany sa však dohodli, že ustanovenia Dohody budú predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

27.10.1964

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí na to boli svojimi vládami náležite splnomocnení, túto Dohodu podpísali.

27.10.1964

Dané v Prahe 11.januára 1964, vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom a francúzskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

27.10.1964

Za vládu

27.10.1964

Československej socialistickej republiky

27.10.1964

M. Murín v. r.

27.10.1964

Za kráľovskú vládu

27.10.1964

Kambodže

27.10.1964

M. Caimirane v. r.

27.10.1964

PRÍLOHA

27.10.1964

Oddiel I

27.10.1964

1. Vláda Československej socialistickej republiky udelí na základe vzájomnosti podniku určenému Kambodžskou kráľovskou vládou oprávnenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb: z Phnom-Penh cez medziľahlé miesta v týchto krajinách:

27.10.1964

- Barma

27.10.1964

- India

27.10.1964

- Pakistan

27.10.1964

- Afganistan

27.10.1964

- Irán

27.10.1964

- Saudská Arábia

27.10.1964

- Libanon

27.10.1964

- Zjednotená arabská republika

27.10.1964

a medziľahlé miesta v južnej a juhovýchodnej Európe smerom na Prahu a ďalej smerom na

27.10.1964

a) Francúzsko a Anglicko,

27.10.1964

b) Nemeckú spolkovú republiku.

27.10.1964

2. Toto oprávnenie bude zahrňovať:

27.10.1964

a) právo preletu bez pristátia a preletu s technickým pristátím;

27.10.1964

b) obchodné práva, t. j.

27.10.1964

- právo nakladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu určené do Kambodže a ostatných krajín uvedených v odseku 1 tejto Prílohy;

27.10.1964

- právo vykladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu naložené na území Kambodže alebo na území ostatných krajín uvedených v odseku 1 tejto Prílohy.

27.10.1964

3. Medziľahlé miesta a miesta „ďalej“ budú určené neskoršie dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

27.10.1964

4. Určený letecký podnik bude môcť vynechávať trvale alebo pri jednotlivom lete pristátie v ktoromkoľvek z miest uvedených v odseku 1 tejto Prílohy.

27.10.1964

Oddiel II

27.10.1964

1. Kambodžská vláda udelí na podklade vzájomnosti podniku určenému vládou Československej socialistickej republiky oprávnenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb: z Prahy cez medziľahlé miesta v južnej a juhovýchodnej Európe a v týchto krajinách:

27.10.1964

- Zjednotená arabská republika

27.10.1964

- Libanon

27.10.1964

- Saudská Arábia

27.10.1964

- Irán

27.10.1964

- Afganistan

27.10.1964

- Pakistan

27.10.1964

- India

27.10.1964

- Barma

27.10.1964

smerom na Phnom-Penh a ďalej smerom na

27.10.1964

a) Indonéziu a Austráliu,

27.10.1964

b) Japonsko.

27.10.1964

2. Toto oprávnenie bude zahrňovať:

27.10.1964

a) právo preletu bez pristátia a preletu s technickým pristátím;

27.10.1964

b) obchodné práva, t. j.

27.10.1964

- právo nakladať v Kambodži cestujúcich, tovar a poštu určené do Československa a ostatných krajín uvedených v odseku 1 tejto Prílohy;

27.10.1964

- právo vykladať v Kambodži cestujúcich, tovar a poštu naložené na území Československa alebo na území ostatných krajín uvedených v odseku 1 tejto Prílohy.

27.10.1964

3. Medziľahlé miesta a miesta „ďalej“ budú určené neskoršie dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

27.10.1964

4. Určený letecký podnik bude môcť vynechávať trvale alebo pri jednotlivom lete pristátie v ktoromkoľvek z miest uvedených v odseku 1 tejto Prílohy.

Poznámky pod čiarou

27.10.1964

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.