Vyhláška č. 180/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou

Čiastka 76/1964
Platnosť od 01.10.1964
Účinnosť od 16.10.1964
Uzavretie zmluvy 16.12.1963
Ratifikácia zmluvy 26.06.1964
Redakčná poznámka

Zmluva vstúpila podľa svojho článku 15 v platnosť. Dňom nadobudnutia platnosti Dohody medzi vládou SR a vládou Rumunska o vnútrozemskej plavbe (oznámenie č. 247/2005 Z. z.) sa skončí vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Rumunskom platnosť článkov o plav...

16.10.1964

180

16.10.1964

VYHLÁŠKA

16.10.1964

ministra zahraničných vecí

16.10.1964

z 10. júla 1964

16.10.1964

o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou


16.10.1964

Dňa 16. decembra 1963 bola v Bukurešti podpísaná Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou.

16.10.1964

So Zmluvou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 5. júna 1964 a prezident republiky ju ratifikoval 26. júna t. r. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 2. júla 1964; týmto dňom Zmluva vstúpila podľa svojho článku 15 v platnosť.

16.10.1964

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

16.10.1964

David v. r.

16.10.1964

ZMLUVA

16.10.1964

o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou

16.10.1964

Prezident Československej socialistickej republiky

16.10.1964

a

16.10.1964

Štátna rada Rumunskej ľudovej republiky

16.10.1964

vedení prianim upevňovať a ďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu medzi obidvoma spriatelenými štátmi a rozširovať hospodárske a obchodné vzťahy

16.10.1964

v záujme trvalého zvyšovania životnej úrovne ľudu obidvoch krajín sa rozhodli uzavrieť túto Zmluvu o obchode a plavbe.

16.10.1964

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

16.10.1964

prezident Československej socialistickej republiky
Jaroslava S ý k o r u, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca v Rumunskej ľudovej republike

16.10.1964

Štátna rada Rumunskej ľudovej republiky
Gheorghe P e l e h o, námestníka ministra zahraničných vecí,

16.10.1964

ktorí vymeniac si plnomocenstvá a zistiac ich v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

16.10.1964

Článok 1

16.10.1964

Zmluvné strany urobia všetky potrebné opatrenia na upevnenie a rozvoj obchodných vzťahov medzi obidvoma štátmi v duchu priateľskej spolupráce a vzájomnej pomoci na zásade rovnoprávnosti a vzájomných výhod.

16.10.1964

Za tým účelom budú vlády zmluvných strán dojednávať dohody o vzájomných hospodárskych vzťahoch, predovšetkým dlhodobé obchodné dohody, ktoré by zabezpečili rozvoj výmeny tovaru v súlade s potrebami národného hospodárstva obidvoch štátov.

16.10.1964

Článok 2

16.10.1964

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodu - vrátane colných otázok - plavby, ako aj iných hospodárskych vzťahov medzi obidvoma štátmi.

16.10.1964

Článok 3

16.10.1964

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu skúseností vo všetkých hospodárskych oblastiach, najmä vysielaním a prijímaním odborníkov, štipendistov a praktikantov, výmenou technickej dokumentácie, organizovaním výstav, ako aj inými spôsobmi, ktoré môžu prispieť k hospodárskemu rozvoju obidvoch štátov.

16.10.1964

Článok 4

16.10.1964

V záujme zjednodušenia colných formalít pri dovoze a vývoze tovaru nebude žiadna zo zmluvných strán na podklade vzájomnosti požadovať konzulárne faktúry pri dovoze tovaru pochádzajúceho z územia druhej zmluvnej strany. Takisto nebude žiadna zo zmluvných strán na podklade vzájomnosti požadovať osvedčenie o pôvode tovaru okrem prípadov, v ktorých pri dovoze určitých druhov tovaru platia iné ustanovenia v súvislosti s použitím colných sadzieb.

16.10.1964

Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na osvedčenie o pôvode tovaru vyžadované podľa predpisov zmluvných strán v otázkach ochrany rastlín a v otázkach zdravotno-veterinárnych.

16.10.1964

Článok 5

16.10.1964

Colná hodnota tovaru dovážaného z územia jednej zo zmluvných strán na územie druhej zmluvnej strany sa zisťuje, pokiaľ sa clo vymeriava podľa hodnoty tovaru, na základe ceny uvedenej vo faktúre.

16.10.1964

Článok 6

16.10.1964

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú slobodu prevozu pre tovar jednej zo zmluvných strán pri jeho preprave cez územie druhej zmluvnej strany.

16.10.1964

Poľnohospodárske a priemyslové výrobky jednej zo zmluvných strán dopravované v prevoze cez územie druhej zmluvnej strany nepodliehajú colným poplatkom.

16.10.1964

Pokiaľ ide o predpisy a formality týkajúce sa prevozu, nebudú sa pre uvedené výrobky poskytovať menšie výhody ako pre tovar ktoréhokoľvek tretieho štátu.

16.10.1964

Článok 7

16.10.1964

Vzorky tovaru každého druhu vyvážané z územia jednej zo zmluvných strán na územie druhej zmluvnej strany v množstve v obchode obvyklom, určené pre obchodné oddelenie alebo podniky zahraničného obchodu zmluvných strán a používané iba ako vzorky, ako aj katalógy, cenníky, prospekty a reklamný materiál vrátane reklamných filmov budú oslobodené od ciel, daní a iných dávok ako pri dovoze, tak i pri spätnom vývoze.

16.10.1964

Článok 8

16.10.1964

Za podmienky spätného dovozu alebo spätného vývozu v lehote určenej v dovoznom alebo vývoznom povolení vydanom za týmto účelom a za podmienky, že bude preukázaná ich totožnosť, budú oslobodené od ciel a iných dovozných alebo vývozných dávok tieto predmety:

16.10.1964

a) predmety určené pre veľtrhy, výstavy alebo súťaže;

16.10.1964

b) predmety určené na vykonávanie pokusov alebo skúšok;

16.10.1964

c) predmety dovážané na opravu, ktoré sa majú po vykonaní opravy vyviezť späť;

16.10.1964

d) náradie a nástroje pre montáže, ktoré si montéri dovážajú alebo vyvážajú alebo ktoré im sú zasielané;

16.10.1964

e) poľnohospodárske a priemyslové výrobky dovážané na spracovanie, ktoré sa majú po spracovaní vyviezť späť;

16.10.1964

f) obaly dovážané za účelom použitia pri doprave tovaru, ako aj obaly dovezeného tovaru, ktoré sa majú v určenej lehote vrátiť;

16.10.1964

g) iné predmety, na ktorých sa príslušné úrady zmluvných strán dohodnú.

16.10.1964

Článok 9

16.10.1964

Obchodným lodiam jednej zo zmluvných strán, ako aj nákladom týchto lodí bude sa v prístavoch a kotvištiach druhej zmluvnej strany pri príchode, odchode a pobyte poskytovať zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod.

16.10.1964

Ustanovenie predchádzajúceho odseku neoprávňuje žiadnu zo zmluvných strán na výkon prístavných služieb, vrátane sprievodnej služby lodivodov a vlečnej služby, v prístavoch a vodách druhej zmluvnej strany, ani na pobrežnú plavbu (kabotáž). Za pobrežnú plavbu sa nepovažuje plavba lodí jednej zo zmluvných strán z jedného prístavu druhej zmluvnej strany do druhého jej prístavu za účelom vyloženia nákladu privezeného z tretieho štátu alebo za účelom naloženia nákladu určeného do tretieho štátu.

16.10.1964

Pokiaľ ide o plavbu na Dunaji, ustanovenie tohto článku sa použije v súlade s ustanoveniami Dohovoru o režime plavby na Dunaji z 18. augusta 1948.

16.10.1964

Článok 10

16.10.1964

Ak loď jednej zo zmluvných strán stroskotá alebo sa ocitne v núdzi pri brehu druhej zmluvnej strany, požíva loď i jej náklad rovnaké výsady a výhody, aké poskytuje táto zmluvná strana vlastným lodiam v rovnakej situácii. Veliteľovi, posádke a cestujúcim, ako aj lodi a nákladu poskytne sa vždy nevyhnutná pomoc a podpora v takej miere, v akej sa poskytuje vlastným lodiam v rovnakej situácii.

16.10.1964

Článok 11

16.10.1964

Štátna príslušnosť lodí jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana uznávať na základe listín nachádzajúcich sa na palube lodí a vydaných príslušnými úradmi v súlade so zákonmi a predpismi zmluvnej strany, pod vlajkou ktorej loď sa plaví.

16.10.1964

Výmerné listy a ostatné lodné listiny, ako aj listiny týkajúce sa posádky, ktoré boli vydané v súlade so zákonmi a predpismi zmluvnej strany, pod ktorej vlajkou loď sa plaví, budú úrady druhej zmluvnej strany uznávať.

16.10.1964

Lode jednej zo zmluvných strán opatrené riadne vydanými výmernými listami budú v prístavoch druhej zmluvnej strany oslobodené od opätovného premerania a za základ pre výpočet prístavných poplatkov, pokiaľ sa tieto poplatky vyberajú podľa nosnosti, vezme sa nosnosť lode vyznačená vo výmernom liste. Pokiaľ ide o plavbu na Dunaji, na úsekoch spravovaných osobitnými riečnymi správami zriadenými na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji z 18. augusta 1948, použijú sa predpisy ustanovené týmito správami.

16.10.1964

Článok 12

16.10.1964

Právnické osoby, ktoré majú sídlo na území jednej zo zmluvných strán a boli zriadené podľa jej právneho poriadku, budú uznávané aj na území druhej zmluvnej strany.

16.10.1964

Právnické osoby jednej zo zmluvných strán môžu na území druhej zmluvnej strany vykonávať hospodársku činnosť za podmienok ustanovených zákonodarstvom tejto zmluvnej strany. Pri vykonávaní hospodárskej činnosti na území druhej zmluvnej strany bude právnickým osobám poskytnuté rovnaké zaobchádzanie ako obdobným právnickým osobám ktoréhokoľvek tretieho štátu.

16.10.1964

Právnické osoby jednej zo zmluvných strán budú na území druhej zmluvnej strany požívať právnu ochranu, budú mať slobodný prístup na súdy a prizná sa im právna spôsobilosť v súlade s ustanoveniami dohôd platných medzi zmluvnými stranami v tejto oblasti.

16.10.1964

Článok 13

16.10.1964

Zmluvné strany budú vzájomne uznávať rozhodnutia rozhodcovských súdov, ako aj zmiery pred nimi uzavreté v sporoch, ktoré by mohli prípadne vzniknúť medzi právnickými osobami obidvoch štátov v súvislosti s vykonávaním obchodu, za podmienky, že sa sporné strany dohodli, aby o spore rozhodol rozhodcovský súd, či už stály alebo na ten účel zvlášť zriadený.

16.10.1964

Výkon rozhodcovského rozhodnutia sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej sa má výkon uskutočniť.

16.10.1964

Článok 14

16.10.1964

Ustanovenia tejto Zmluvy sa nevzťahujú na práva a výhody, ktoré niektorá zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným štátom pre uľahčenie obchodu s týmito štátmi v rámci pohraničného styku.

16.10.1964

Článok 15

16.10.1964

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.

16.10.1964

Zmluva zostane v platnosti až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa, keď niektorá zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel platnosť Zmluvy ukončiť.

16.10.1964

Dané v Bukurešti 16. decembra 1963 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku českom a rumunskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

16.10.1964

Z plnomocenstva

16.10.1964

prezidenta Československej socialistickej republiky:

16.10.1964

Jaroslav Sýkora v. r.

16.10.1964

Z plnomocenstva

16.10.1964

Štátnej rady Rumunskej ľudovej republiky:

16.10.1964

Gheorghe Pele v. r.

Poznámky pod čiarou

16.10.1964

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.