Zákon č. 18/1964 Zb.Zákon o Československej televízii

(v znení č. 1/1967 Zb., 254/1991 Zb.)

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964 do22.12.1992
Účinnosť od 01.07.1991 do22.12.1992
Zrušený 597/1992 Zb.
08.02.196422.12.1992

18

08.02.196422.12.1992

ZÁKON

08.02.196422.12.1992

z 31. januára 1964

08.02.196422.12.1992

o Československej televízii

08.02.196422.12.1992

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


08.02.196422.12.1992

§ 1

08.02.196422.12.1992

Československá televízia svojou činnosťou založenou na politike Komunistickej strany Československa vykonáva masovopolitickú a výchovnú prácu, podporuje tvorivú iniciatívu ľudu a prispieva k dovŕšeniu kultúrnej revolúcie.

08.02.196422.12.1992

§ 2

08.02.196422.12.1992

(1) Československá televízia je výhradne oprávnená vytvárať televízne programy; spolu s Ústrednou správou spojov určuje časový a miestny rozsah vysielania prostredníctvom jednotnej telekomunikačnej siete.

08.02.196422.12.1992

(2) Československá televízia plní svoje programové úlohy agitačnými, propagačnými a umeleckými prostriedkami tvorbou vlastných programov, preberaním a šírením výsledkov činnosti iných inštitúcií a výmenou televíznych programov so zahraničím.

08.02.196422.12.1992

§ 3

08.02.196422.12.1992

Na zabezpečenie svojich úloh Československá televízia najmä:

08.02.196422.12.1992

a) zriaďuje a riadi televízne strediská a ich technické zariadenia,

08.02.196422.12.1992

b) uskutočňuje prenosy z verejných udalostí, z kultúrnych, umeleckých, športových a telovýchovných vystúpení a podnikov,

08.02.196422.12.1992

c) na účely televíznej programovej tvorby usporadúva verejné predstavenia a produkcie, zriaďuje a má v prevádzke umelecké súbory,

08.02.196422.12.1992

d) vyhotovuje televízne záznamy,

08.02.196422.12.1992

e) vykonáva výmenu televíznych prenosov, obrazových a zvukových záznamov so zahraničnými televíznymi organizáciami,

08.02.196422.12.1992

f) kupuje a predáva práva k televíznym záznamom zo zahraničia alebo do zahraničia prostredníctvom organizácie tým poverenej,

08.02.196422.12.1992

g) zriaďuje sieť vlastných zpravodajcov doma i v zahraničí,

08.02.196422.12.1992

h) vo svojej pôsobnosti zúčastňuje sa činnosti odborných medzinárodných organizácií a uzaviera dohody s príslušnými zahraničnými inštitúciami,

08.02.196422.12.1992

ch) informuje verejnosť o televíznom vysielaní a skúma účinnosť svojho programu neustálym spojením s divákmi.

08.02.196422.12.1992

§ 4

08.02.196422.12.1992

(1) Československá televízia napomáha významným organizáciám a inštitúciám v plnení ich úloh, v dohode s nimi propaguje ich činnosť a oboznamuje širokú verejnosť s výsledkami ich práce; všetky organizácie napomáhajú Československej televízii pri plnení jej úloh.

08.02.196422.12.1992

(2) Usporiadatelia verejných zhromaždení, koncertov, divadelných predstavení, estrád, podnikov ľudovej zábavy, športových a telovýchovných vystúpení a podnikov sú povinní umožniť Československej televízii, ak ich o to požiada, prenosy a záznamy pre vysielanie, a to bezplatne. Prenosy športových a telovýchovných vystúpení a podnikov sa uskutočňujú na základe rámcovej dohody medzi Československou televíziou a Ústredným výborom Československého sväzu telesnej výchovy.

08.02.196422.12.1992

(3) Práva autorov a výkonných umelcov vyplývajúce z autorského zákona a iných predpisov o odmeňovaní výkonných umelcov za priame prenosy nie sú týmito ustanoveniami dotknuté.

08.02.196422.12.1992

§ 5

08.02.196422.12.1992

(1) Československá televízia je samostatnou ústrednou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou. Československá televízia môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.

18.01.196722.12.1992

(2) Zrušený od 18. 1. 1967.

01.07.199122.12.1992

(3) Zrušený od 1. 7. 1991.

18.01.196722.12.1992

(4) Zrušený od 18. 1. 1967.

08.02.196422.12.1992

(5) Zásady vnútorného usporiadania a hospodárenia Československej televízie obsahuje štatút, ktorý na návrh jej ústredného riaditeľa vydá vláda.

08.02.196422.12.1992

§ 6

08.02.196422.12.1992

Znaky a znelky Československej televízie nesmie použiť iná organizácia alebo osoba.


08.02.196422.12.1992

§ 7

08.02.196422.12.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


08.02.196422.12.1992

Novotný v. r.

08.02.196422.12.1992

Fierlinger v. r.

08.02.196422.12.1992

Lenárt v. r.