Zákon č. 17/1964 Zb.Zákon o Československom rozhlase

(v znení č. 1/1967 Zb., 255/1991 Zb.)

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964 do31.12.1992
Účinnosť od 01.07.1991 do31.12.1992
Zrušený 597/1992 Zb.
08.02.196431.12.1992

17

08.02.196431.12.1992

ZÁKON

08.02.196431.12.1992

z 31. januára 1964

08.02.196431.12.1992

o Československom rozhlase

08.02.196431.12.1992

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


08.02.196431.12.1992

§ 1

08.02.196431.12.1992

Československý rozhlas svojou činnosťou založenou na politike Komunistickej strany Československa vykonáva masovopolitickú a výchovnú prácu, zabezpečuje všestrannú informovanosť domácich i zahraničných poslucháčov o udalostiach doma i v zahraničí, podporuje tvorivú iniciatívu ľudu a prispieva k dovŕšeniu kultúrnej revolúcie.

08.02.196431.12.1992

§ 2

08.02.196431.12.1992

Československý rozhlas plní svoje úlohy vytváraním a šírením rozhlasových programov. Vychádza pritom z výsledkov činnosti všetkých hospodárskych, spoločenských, kultúrnych a vedeckých organizácií a úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi. Štátne orgány a socialistické organizácie mu pri plnení jeho úloh účinne napomáhajú.

08.02.196431.12.1992

§ 3

08.02.196431.12.1992

Na plnenie svojich úloh Československý rozhlas najmä

08.02.196431.12.1992

a) zriaďuje a riadi rozhlasové štúdiá a ich technické zariadenia,

08.02.196431.12.1992

b) uskutočňuje prenosy z verejných udalostí, z kultúrnych, umeleckých, športových, telovýchovných a iných vystúpení a vykonáva výmenu rozhlasových programov a zvukových záznamov s rozhlasovými organizáciami iných štátov,

08.02.196431.12.1992

c) vyhotovuje zvukové záznamy,

08.02.196431.12.1992

d) usporadúva na účely tvorby programov verejné predstavenia, vystúpenia a produkcie,

08.02.196431.12.1992

e) má sieť vlastných stálych i osobitných zpravodajcov doma i v zahraničí,

08.02.196431.12.1992

f) zriaďuje a má v prevádzke umelecké telesá a súbory,

08.02.196431.12.1992

g) vo svojej pôsobnosti sa zúčastňuje činnosti medzinárodných organizácií a uzaviera dohody a spolupracuje s rozhlasovými organizáciami iných štátov.

08.02.196431.12.1992

§ 4

08.02.196431.12.1992

Usporiadatelia kultúrnych, umeleckých, športových, telovýchovných a iných verejných predstavení alebo vystúpení a zhromaždení sú povinní umožniť Československému rozhlasu na jeho predchádzajúce vyžiadanie bezplatné vykonávanie prenosov a vyhotovenie zvukových záznamov pre jeho programové účely.

08.02.196431.12.1992

§ 5

18.01.196731.12.1992

Československý rozhlas je samostatnou ústrednou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.

08.02.196431.12.1992

§ 8

08.02.196431.12.1992

Rozhlasové štúdia zriadené v krajoch vychádzajú pri plánovaní svojej činnosti a tvorbe programov krajského vysielania z potrieb krajov.

08.02.196431.12.1992

§ 9

08.02.196431.12.1992

Zásady vnútorného usporiadania, spôsobu hospodárenia a podrobnejšie vymedzenie úloh Československého rozhlasu obsahuje štatút, ktorý vydá vláda na návrh ústredného riaditeľa Československého rozhlasu.

08.02.196431.12.1992

§ 10

08.02.196431.12.1992

Znaky, symboly, názvy a znelky Československého rozhlasu nesmie bez jeho súhlasu použiť iná organizácia alebo osoba.

08.02.196431.12.1992

§ 11

08.02.196431.12.1992

Oprávneniami Československého rozhlasu nie sú dotknuté práva vyplývajúce z autorského zákona a predpisov podľa neho vydaných.


08.02.196431.12.1992

§ 12

08.02.196431.12.1992

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 63/1959 Zb. o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie a zrušené je ustanovenie § 3 zákona č. 137/1948 Zb. o poštátnení Československého rozhlasu.

08.02.196431.12.1992

§ 13

08.02.196431.12.1992

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


08.02.196431.12.1992

Novotný v. r.

08.02.196431.12.1992

Fierlinger v. r.

08.02.196431.12.1992

Lenárt v. r.