Opatrenie č. 165/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov

Čiastka 69/1964
Platnosť od 12.08.1964 do01.09.2002
Účinnosť od 01.10.1964 do01.09.2002
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 185/1964 Zb. zo dňa 24. septembra 1964.

OBSAH

01.10.196401.09.2002

165

01.10.196401.09.2002

ZÁKONNÉ OPATRENIE

01.10.196401.09.2002

Predsedníctva Národného zhromaždenia

01.10.196401.09.2002

z 12. augusta 1964,

01.10.196401.09.2002

ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov

01.10.196401.09.2002

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


01.10.196401.09.2002

Čl. 1

01.10.196401.09.2002

Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov sa mení a doplňuje takto:

01.10.196401.09.2002

1. § 31 znie:

01.10.196401.09.2002

„Vojaci z povolania preložení do zálohy pred vznikom nároku na starobný dôchodok majú nárok na umiestenie, primerané ich morálnym a politickým kvalitám a odbornej spôsobilosti. Podrobnosti určí vláda.“

01.10.196401.09.2002

2. Namiesto doterajšieho dielu VIII, ktorý sa zrušuje, vkladá sa nový diel VIII tohto znenia:

01.10.196401.09.2002

„Diel VIII

01.10.196401.09.2002

Príspevok za službu

01.10.196401.09.2002

§ 33

01.10.196401.09.2002

(1) Vojaci z povolania, ktorí budú preložení do zálohy po dovŕšení 48 rokov, majú nárok na príspevok za službu vo výške 350 až 650 Kčs mesačne, pokiaľ nesplnia podmienky nároku na starobný dôchodok, prípadne pokiaľ nesplnia podmienky nároku na starobný dôchodok, prípadne pokiaľ nepoberajú iný dôchodok. Výšku tohto príspevku určí minister národnej obrany a minister vnútra na návrh nimi zriadených komisií, pritom sa prihliada na doteajší priebeh služby, funkciu, zásluhy, sociálne pomery, zdravotný stav, získanú kvalifikáciou a vek vojska.

01.10.196401.09.2002

(2) Príspevok nepatrí vojakom z povolania preloženým do zálohy na vlastnú žiadosť alebo z morálnych a politických dôvodov, nepatrí taktiež pri odňatí alebo strate vojenskej hodnosti.

01.10.196401.09.2002

(3) Minister národnej obrany a minister vnútra môžu priznať príspevok v najnižšej výmere i v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku, ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa.

01.10.196401.09.2002

(4) Pri súbehu príspevku so zárobkom krátisa príspevok o sumu, o ktorú súčet príspevku a hrubého zárobku presahuje výšku posledného hrubého služobného príjimu.

01.10.196401.09.2002

(5) Podrobnosti určí minister národnej obrany a minister vnútra; môžu tiež odstraňovať tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní ustanovení tohto dielu.“

01.10.196401.09.2002

3. v § 26 ods. 2 sa slová „výsluhový dôchodok“ nahradzujú slovami „starobný dôchodok“.


01.10.196401.09.2002

Čl. II

01.10.196401.09.2002

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1964.


01.10.196401.09.2002

Novotný v. r.

01.10.196401.09.2002

Lastovička v. r.

01.10.196401.09.2002

Černík v. r.