Nariadenie vlády č. 159/1964 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie” a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie”

Čiastka 67/1964
Platnosť od 08.07.1964 do14.10.1990
Účinnosť od 08.07.1964 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

08.07.196414.10.1990

159

08.07.196414.10.1990

VLÁDNE NARIADENIE

08.07.196414.10.1990

z 8. júla 1964

08.07.196414.10.1990

o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie” a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie”

08.07.196414.10.1990

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


08.07.196414.10.1990

§ 1

08.07.196414.10.1990

(1) Pre ocenenie vynikajúcich umelcov Českej filharmónie, ktorí sa zaslúžili o jej vysokú úroveň a tak mimoriadne prispeli k plneniu poslania Českej filharmónie slúžiť pracujúcemu ľudu, socialistickému spoločenskému zriadeniu a socialistickému umeniu, zavádza sa čestný titul „zaslúžilý člen Českej filharmónie“.

08.07.196414.10.1990

(2) Čestný titul „zaslúžilý člen Českej filharmónie“ sa udeľuje vynikajúcim umelcom Českej filharmónie, ktorí v nej pôsobia najmenej 10 rokov a ktorí sústavne dosahujú také výsledky, že sa stávajú príkladom ostatným umelcom Českej filharmónie a iných hudobných telies.

08.07.196414.10.1990

§ 2

08.07.196414.10.1990

(1) Pre ocenenie vynikajúcich prevádzkových a organizačných pracovníkov Českej filharmónie sa zavádza čestný titul „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie“.

08.07.196414.10.1990

(2) Čestný titul „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie“ sa udeľuje vynikajúcim prevádzkovým a organizačným pracovníkom Českej filharmónie, ktorí v nej pracujú najmenej 10 rokov, a to sústavne tak, že sa stávajú príkladom ostatným prevádzkovým a organizačným pracovníkom Českej filharmónie a iných hudobných telies.

08.07.196414.10.1990

§ 3

08.07.196414.10.1990

(1) Čestné tituly „zaslúžilý člen Českej filharmónie“ a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie“ udeľuje minister školstva a kultúry.

08.07.196414.10.1990

(2) Súčasne s udelením čestných titulov podľa odseku 1 sa odovzdáva listina (diplom) o udelení čestného titulu.


08.07.196414.10.1990

§ 4

08.07.196414.10.1990

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


08.07.196414.10.1990

Černík v. r.