Vyhláška č. 14/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presunoch pracovného času v rokoch 1964 a 1965

Čiastka 8/1964
Platnosť od 06.02.1964 do31.12.1965
Účinnosť od 06.02.1964 do31.12.1965
06.02.196431.12.1965

14

06.02.196431.12.1965

VYHLÁŠKA

06.02.196431.12.1965

Ústrednej rady odborov

06.02.196431.12.1965

z 3. februára 1964

06.02.196431.12.1965

o presunoch pracovného času v rokoch 1964 a 1965

06.02.196431.12.1965

V záujme hospodárnejšieho rozloženia pracovného času a aj preto, aby pracujúci mohli lepšie využiť súvislé dni pracovného voľna na svoj oddych,

06.02.196431.12.1965

v l á d a Československej socialistickej republiky na návrh Ústrednej rady odborov (§ 11 zákona č. 45/1956 Zb. o skrátení pracovného času) uznesením z 29. januára 1964 č. 56 ustanovila, že

06.02.196431.12.1965

1. v roku 1964 a 1965 sa vykonajú tieto presuny pracovného času:

06.02.196431.12.1965

sobota 2. mája 1964 je dňom pracovného pokoja a pracovný čas na ňu pripadajúci sa presúva na štvrtok 30. apríla 1964;

06.02.196431.12.1965

pracovný čas pripadajúci na štvrtok 30. apríla 1964 sa presúva na nedeľu 3. mája 1964;

06.02.196431.12.1965

sobota 2. januára 1965 je dňom pracovného pokoja a pracovný čas na ňu pripadajúci sa presúva na štvrtok 31. decembra 1964;

06.02.196431.12.1965

pracovný čas pripadajúci na štvrtok 31. decembra 1964 sa presúva na nedeľu 3. januára 1965.

06.02.196431.12.1965

2. tieto presuny pracovného času sa netýkajú pracovísk s nepretržitou prevádzkou;

06.02.196431.12.1965

3. iné presuny pracovného času v rokoch 1964 a 1965 sa nebudú vykonávať.

06.02.196431.12.1965

Vláda ďalej uložila

06.02.196431.12.1965

1. radám krajských a okresných národných výborov zabezpečiť autobusovú a miestnu dopravu pracujúcich a žiakov a prevádzku jaslí, materských škôl, školských družín a klubov;

06.02.196431.12.1965

2. ministrovi dopravy zabezpečiť železničnú dopravu pracujúcich a žiakov;

06.02.196431.12.1965

3. riaditeľovi Ústrednej správy spojov zabezpečiť službu spojov;

06.02.196431.12.1965

4. ministrom vnútorného obchodu a potravinárskeho priemyslu, radám krajských a okresných národných výborov a odporučila Ústrednému sväzu spotrebných družstiev urobiť potrebné opatrenia na zabezpečenie bezporuchového zásobovania, distribúcie potravinárskych výrobkov a niektorých služieb pre pracujúcich, najmä vymedziť primeraný čas predaja v uvedených dňoch pracovného pokoja a zabezpečiť v týchto dňoch dodávku mäsa, mlieka, masla, chleba a pečiva pre obchod so zreteľom na pracovný čas podľa tohto uznesenia;

06.02.196431.12.1965

5. všetkým ministrom, vedúcim ústredných orgánov a radám krajských a okresných národných výborov, ktorých podriadené organizácie uplatňujú nároky na prepravu, urobiť potrebné opatrenia, aby nakladanie a vykladanie železničných vagónov v uvedených dňoch pracovného pokoja nekleslo pod 90 % mesačného priemeru dennej nakládky a vykládky;

06.02.196431.12.1965

6. ministrovi palív zabezpečiť v dňoch pracovného pokoja plynulé zásobovanie podnikov s nepretržitou prevádzkou, ktoré sú zásobované priamo jednotlivými baňami pomocou transportných zariadení.

06.02.196431.12.1965

Súčasne vláda splnomocnila všetkých ministrov, vedúcich ústredných orgánov a rady krajských národných výborov povoliť po prerokovaní s ústredným výborom príslušného odborového sväzu, prípadne s príslušnou krajskou odborovou radou, pre podniky a závody výnimku z úpravy presunu pracovného času podľa tohto uznesenia, ak to bude hospodársky nevyhnutné.

06.02.196431.12.1965

Predseda:

06.02.196431.12.1965

Zupka v. r.